Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

11-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 24/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednostenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24/a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola
Veljati začne: 11-11-2019
28-10-2019, E-Uradne objave občine Izola 23/2019
ODLOK o občinskem pristanišču Izola (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.a in 119.b člen Poslovnika Oblinskega sveta
Veljati začne: 12-11-2019
23-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 22/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. odstavek 61. člena in 7. odstavek 96.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 8-10-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2019, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020, Sklep župana Občine Izola z dne 2.9.2019
Veljati začne: 17-9-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o potrditvi Sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131.člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2715 4748, ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil ID znak: 2715 4748/1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah z ID znaki: parcela 2626 1391/15, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1392/6 in parcela 2626 1392/7
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019
19-8-2019, E-Uradne objave občine Izola 20/2019
OBVESTILO o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 16.člen Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020
Veljati začne: 19-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
SKLEP o razporeditvi tekočih presežkov JVIZ OŠ Vojke Šmuc Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Vojke Šmuc
Veljati začne: 30-7-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 14. člen Zakona o spodbujanju turizma
Veljati začne: 13-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9.člen Zakona o financiranju občin, 244. člen Zakona o urejanju prostora, 65. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
PRAVILNIK o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-7-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 115. člen, prvi odstavek 119. člena, tretji odstavek 268. člena Zakona o urejanju prostora, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 13-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
SKLEP o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN CMI vzhod, območje A1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-7-2019
22-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 18/2019
SKLEP o ceniku parkirišč
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 6-8-2019
15-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 17/2019
PRAVILNIK o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
200601.doc spr. in dop. UO 6/20
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-7-2019
Povezani predpisi:
16-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 6/6
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17-3-2020

15-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 17/2019
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in cene za ravnanje s komunalnimi odpadki
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-7-2019
15-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 17/2019
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2629 1665/4
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-7-2019
12-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 16/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-7-2019
12-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 16/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 17. člen Zakona o prekrških, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-7-2019
12-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 16/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 32. člen Pomorskega zakonika, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-7-2019
8-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 15/2019
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora Bobniča - La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67.člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 8-7-2019
21-6-2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za lei 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2019
Veljati začne: 22-6-2019
21-6-2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
PRAVILNIK o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola v povezavi s 24. členom Zakona o kmetijstvu
Veljati začne: 22-6-2019
21-6-2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov JVIZ OŠ Livade Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Livade Izola
Veljati začne: 22-6-2019
21-6-2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov JZ MK Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 12. in 30. člen Odloka o ustanovitvi JZ MK Izola
Veljati začne: 22-6-2019
3-6-2019, E-Uradne objave občine Izola 13/2019
JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 87.člen Stanovanjskega zakona, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot
Veljati začne: 3-6-2019
13-5-2019, E-Uradne objave občine Izola 12/2019
ODLOK o razveljavitvi Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-5-2019
13-5-2019, E-Uradne objave občine Izola 12/2019
ODLOK o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-5-2019
13-5-2019, E-Uradne objave občine Izola 12/2019
CENIK in režim parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: CENIK
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju OI
Veljati začne: 28-5-2019
6-5-2019, E-Uradne objave občine Izola 11/2019
SKLEP o razporeditvi presežkov JVIZ Vrtec Mavrica Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 16. in 39. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Mavrica izola
Veljati začne: 7-5-2019
6-5-2019, E-Uradne objave občine Izola 11/2019
SKLEP o razporeditvi presežkov JVIZ OŠ Vojke Šmuc Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Vojke Šmuc
Veljati začne: 7-5-2019
6-5-2019, E-Uradne objave občine Izola 11/2019
ZAKLJUČNI RAČUN Proračuna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3.odstavek 98.člena Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6-5-2019
29-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 10/2019
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 3282/7
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-4-2019
29-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 10/2019
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom 2715 3010/10 in 2715 3009/2
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-4-2019
29-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 10/2019
SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-4-2019
15-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 9/2019
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2019 (pomoč po pravilu de minimis)
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, , Proračun Občine Izola za leto 2019, Uredba Komisije EU št. 717/2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, Sklep župana št. 410-27/2019
Veljati začne: 15-4-2019
8-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 8/2019
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2019, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Veljati začne: 8-4-2019
8-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 8/2019
KAZALO objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2018
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
3-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 7/2019
ODLOK o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-4-2019

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!