Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

3-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 7/2019
ODLOK o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-4-2019
3-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 7/2019
ODLOK o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-4-2019
3-4-2019, E-Uradne objave občine Izola 7/2019
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-4-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 3013 k.o. 2628-Malija (ID184235), ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil parc.št. 3013/2
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30.členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 1949/7 k.o. 2628-Malija (ID 6086800)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 2997/28 (ID 6923829) in parc.št. 2997/29 (ID 6923830), obe k.o. 2715-Cetore
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine 1641/14 k.o. 2626-Izola (ID 1979755), ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil parc.št. 1641/19
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 2799/2 k.o. 2629-Dvori nad Izolo (ID 6939133)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 576/2 k.o. Izola, ID znak: parcela 2626 576/2
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep župana št. 410-41/19 z dne 12.3.2019
Veljati začne: 27-3-2019
27-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep župana št. 410-42/19 z dne 12.3.2019
Veljati začne: 27-3-2019
13-3-2019, E-Uradne objave občine Izola 5/2019
SKLEP o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
192102.doc potrditev Spr. dop. UO 21/19
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14-3-2019
Povezani predpisi:
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/21
SKLEP o potrditvi Sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131.člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019

25-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 4/2019
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28.člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drž.proračuna in proračunov sls, 56.člen Statuta OI, 121.člen Poslovnika OS
Veljati začne: 25-2-2019
25-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 4/2019
POPRAVEK JR za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 5.člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v OI, Pravilnik o merilih za vrednotenje LPŠ v OI, Sklep o izvedbi JR za sofinanciranje LPŠ v OI št. 410-35/2019-1
Veljati začne: 22-2-2019
22-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 3/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 5.člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola, Pravilnik o merilih za vrednotenje LPŠ v občini Izola, Sklep o izvedbi za sofinancanje LPŠ št. 410-35/2019-1
Veljati začne: 22-2-2019
22-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 3/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz obč.proračuna, 24.a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP
Veljati začne: 22-2-2019
4-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 2/2019
ODLOK o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 132.člen Zakona o urejanju prostora, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5-2-2019
21-1-2019, E-Uradne objave občine Izola 1/2019
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100.člen Statuta Občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v občini Izola
Veljati začne: 22-1-2019
10-12-2018, E-Uradne objave občine Izola 25/2018
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2019
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 11-12-2018
5-12-2018, E-Uradne objave občine Izola 24/2018
POROČILO o izidu drugega kroga volitev za župana
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 5-12-2018
30-11-2018, E-Uradne objave občine Izola 23/2018
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Izola za predstavnike italijanske narodne skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 30-11-2018
30-11-2018, E-Uradne objave občine Izola 23/2018
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev članov Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30-11-2018
23-11-2018, E-Uradne objave občine Izola 22/2018
POROČILO o izidu lokalnih volitev 2018
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 23-11-2018
26-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 21/2018
PRAVILNIK o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-10-2018
Prenehal veljati: 16-7-2019
Razlog prenehanja: nov pravilnik
26-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 21/2018
ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo UPB1
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 10-11-2018
15-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 20/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Livade Izola
Veljati začne: 16-10-2018
8-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 19/2018
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI 2018, Odlok o spr. Odl. O praračunu OI 2018, Odl. O rebalansu pr. OI 2018
Veljati začne: 9-10-2018
8-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 19/2018
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepr. Z ID znakom parcela 2628 1449/3, 2628 1449/2, 2628 1449/1 in 2628 1502/3
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 9-10-2018
1-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 18/2018
SKLEP o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti / DELIBERA sui criteri per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunita' nazionale italiana autoctona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 15.člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti, 12. člen Zakona o evidenci volilne pravice
Veljati začne: 15-10-2018
12-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 17/2018
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 109.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 12-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21.,31. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Veljati začne: 18-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 68., 106. in 109. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 3-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
SKLEP o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 41. in 76. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 3-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
SKLEP o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN CMI-jug)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110.člen, prvi odstavek 119.člena in tretji odstavek 268.člena Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-9-2018
3-8-2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
RAZPIS VOLITEV v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS
Pravna podlaga: 11.člen Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, 21. člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, Akt predsednika Državnega zbora RS o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
Veljati začne: 3-8-2018
3-8-2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
POSLOVNIK Občinskega sveta Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 119.a člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 18-8-2018
3-8-2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
ODLOK o turistični taksi v občini Izola
191902.doc spr. in dop. UO 19/19
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 50.člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-8-2018
Povezani predpisi:
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/19
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 14. člen Zakona o spodbujanju turizma
Veljati začne: 13-8-2019

23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
ODLOK o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7-8-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 39. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Veljati začne: 24-7-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.člen Statuta Občine Izola, 19.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Veljati začne: 24-7-2018

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!