Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

22-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 3/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 5.člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola, Pravilnik o merilih za vrednotenje LPŠ v občini Izola, Sklep o izvedbi za sofinancanje LPŠ št. 410-35/2019-1
Veljati začne: 22-2-2019
22-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 3/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz obč.proračuna, 24.a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP
Veljati začne: 22-2-2019
4-2-2019, E-Uradne objave občine Izola 2/2019
ODLOK o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 132.člen Zakona o urejanju prostora, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5-2-2019
21-1-2019, E-Uradne objave občine Izola 1/2019
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100.člen Statuta Občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v občini Izola
Veljati začne: 22-1-2019
10-12-2018, E-Uradne objave občine Izola 25/2018
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2019
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 11-12-2018
5-12-2018, E-Uradne objave občine Izola 24/2018
POROČILO o izidu drugega kroga volitev za župana
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 5-12-2018
30-11-2018, E-Uradne objave občine Izola 23/2018
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Izola za predstavnike italijanske narodne skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 30-11-2018
30-11-2018, E-Uradne objave občine Izola 23/2018
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev članov Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30-11-2018
23-11-2018, E-Uradne objave občine Izola 22/2018
POROČILO o izidu lokalnih volitev 2018
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 23-11-2018
26-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 21/2018
PRAVILNIK o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-10-2018
Prenehal veljati: 16-7-2019
Razlog prenehanja: nov pravilnik
26-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 21/2018
ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo UPB1
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 10-11-2018
15-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 20/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Livade Izola
Veljati začne: 16-10-2018
8-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 19/2018
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI 2018, Odlok o spr. Odl. O praračunu OI 2018, Odl. O rebalansu pr. OI 2018
Veljati začne: 9-10-2018
8-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 19/2018
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepr. Z ID znakom parcela 2628 1449/3, 2628 1449/2, 2628 1449/1 in 2628 1502/3
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 9-10-2018
1-10-2018, E-Uradne objave občine Izola 18/2018
SKLEP o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti / DELIBERA sui criteri per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunita' nazionale italiana autoctona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 15.člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti, 12. člen Zakona o evidenci volilne pravice
Veljati začne: 15-10-2018
12-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 17/2018
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 109.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 12-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21.,31. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Veljati začne: 18-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 68., 106. in 109. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 3-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
SKLEP o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 41. in 76. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 3-9-2018
3-9-2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
SKLEP o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN CMI-jug)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110.člen, prvi odstavek 119.člena in tretji odstavek 268.člena Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4-9-2018
3-8-2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
RAZPIS VOLITEV v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS
Pravna podlaga: 11.člen Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, 21. člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, Akt predsednika Državnega zbora RS o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
Veljati začne: 3-8-2018
3-8-2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
POSLOVNIK Občinskega sveta Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 119.a člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 18-8-2018
3-8-2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
ODLOK o turistični taksi v občini Izola
191902.doc spr. in dop. UO 19/19
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 50.člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-8-2018
Povezani predpisi:
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/19
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 14. člen Zakona o spodbujanju turizma
Veljati začne: 13-8-2019

23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
ODLOK o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7-8-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 39. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Veljati začne: 24-7-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.člen Statuta Občine Izola, 19.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Veljati začne: 24-7-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sprejemu cene za storitev 24-urne dežurne službe
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 3.,4.,5.,9.člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
Veljati začne: 24-7-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 23. in 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-7-2018
23-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
RAZPIS rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS
Pravna podlaga: 110. in 111. člen Zakona o lokalnih volitvah, 18. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 23-7-2018
16-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 13/2018
ODLOK o rebalansu proračuna Občine izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola, Odlok o proračunu OI za leto 2018, Odlok o spr. Proračuna OI 2018
Veljati začne: 17-7-2018
4-7-2018, E-Uradne objave občine Izola 12/2018
PRAVILNIK o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
181201.doc osnovno besedilo Pravilnika
202102.doc Sprem. UO 21/20
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Zakon o športu, Izvedbeni načrt Resolucija o nazionalnem programu športa v RS, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 19-7-2018
Povezani predpisi:
30-11-2020, E-Uradne objave občine Izola 21/21
PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
202102.doc besedilo Pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS 2014-2023, Izvedbeni načrt Resolucija o nacionalnem programu športa v RS, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1-12-2020

27-6-2018, E-Uradne objave občine Izola 11/2018
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2018 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun Občine Izola za leto 2018, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-147/2018
Veljati začne: 27-6-2018
18-6-2018, E-Uradne objave občine Izola 10/2018
ODLOK o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 16.člen Zakona o športu, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 3-7-2018
11-6-2018, E-Uradne objave občine Izola 9/2018
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 29. in 36. člen Zakona o lokalni samoupravi, 35. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 26-6-2018
11-6-2018, E-Uradne objave občine Izola 9/2018
ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 49. člen Zakona o javnih financah, 37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12-6-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje "OPREMA" v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. odstavek 61.člena, 7. odst. 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14-6-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "Kredo" v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN Kredo)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-5-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IPA 7 v planski celoti T 1/1 (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN IPA 7)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-5-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta "Belvederske terase" (skrajšano: sklep o pripravi OPPN Belvederske terase)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56.člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-5-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Simonov zaliv, "razgled na Simonov zaliv" v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN RAZGLED NA SIMONOV ZALIV)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-5-2018

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!