Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

12-2-2018, E-Uradne objave občine Izola 2/2018
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2017
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
15-1-2018, E-Uradne objave občine Izola 1/2018
SKLEP o izbrisu zaznambe javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-1-2018
15-1-2018, E-Uradne objave občine Izola 1/2018
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN Šared") (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 30-1-2018
15-1-2018, E-Uradne objave občine Izola 1/2018
ODLOK o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo - UPB2)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta OI
Veljati začne: 30-1-2018
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29., 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta OI, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta OI, Odlok o proračunu OI za leto 2017, Odlok o rebalansu proračuna OI za leto 2017
Veljati začne: 28-12-2017
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic hudega neurja in poplav v letu 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 49.člen Zakona o javnih financah in 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-12-2017
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
ODLOK o spremembi proraluna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-12-2017
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
SKLEP o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 30.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
Veljati začne: 28-12-2017
27-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 19/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v jevnem interesu v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu, 24.a člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda CKŠP Izola, sklep Župana OI št. 410-225/2017-1
Veljati začne: 27-11-2017
20-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 18/2017
ODLOK o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 4. in 63. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 3., 7. in 35. člen Zakona o gospodarskih javnih služ., 3. in 17. člen Z. o prekških,m30. in 101. člen Statuta OI, 5. in 11.člen Odl. o gosp. j. služb. v OI
Veljati začne: 5-12-2017
20-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 18/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorksem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano OPPN Šared)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21-11-2017
20-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 18/2017
ODLOK o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v občini Izola
171803a.pdf pregledna karta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9. člen Zakona o financiranju občin, 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 1. in 2. člen Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5-12-2017
13-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 17/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o proračunu občine Izola za leto 2017 in 2018, Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24/a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP
Veljati začne: 13-11-2017
13-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 17/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 13-11-2017
13-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 17/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 13-11-2017
23-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 16/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialenga varstva v Občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana Občine Izola št. 410-191/17
Veljati začne: 23-10-2017
23-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 16/2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2018
Veljati začne: 23-10-2017
16-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 15/2017
SKLEP o ceniku in režimu parkiranja
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 31-10-2017
16-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 15/2017
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o proračunu Občine Izola za leti 2017 in 2018, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Veljati začne: 16-10-2017
9-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 14/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare "Dante Alighieri" Isola - Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola - uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 9-10-2017
9-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 14/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - Hudournik Morer
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. odstavek 61. člena in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 24-10-2017
9-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 14/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 49. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-10-2017
2-10-2017, E-Uradne objave občine Izola 13/2017
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora občinskega glasila Bobnič - La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 3-10-2017
26-9-2017, E-Uradne objave občine Izola 12/2017
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola, shema državne pomoči št. M001-5874190-2017 (Ministrstvo za finance)
Veljati začne: 26-9-2017
26-9-2017, E-Uradne objave občine Izola 12/2017
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Pravilnika Občinskega sveta občine Izola, Odloka o proračunu OI 2017, Odloka o rebalansu pr. OI 2017
Veljati začne: 27-9-2017
8-9-2017, E-Uradne objave občine Izola 11/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 137. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 23-9-2017
24-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Občine Izola št. 8/97, 10/05, 23/07, 14/09, 5/10 in 6/17)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 8-8-2017
24-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o cestah, 6. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, 9. člen Zakona o financiranju občin, 21., 29., 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25-7-2017
24-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
ODLOK o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (OPPN CMI vzhod)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorksem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25-7-2017
24-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
PRAVILNIK o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
200801.doc Spr. in dop. UO 8/2020
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25-7-2017
Povezani predpisi:
16-4-2020, E-Uradne objave občine Izola 8/8
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17-4-2020

7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola - Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22-6-2017
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine izola
Veljati začne: 22-7-2017
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22-7-2017
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica izola (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine izola
Veljati začne: 22-7-2017
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, športi in prireditve Izola" (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola in 119/b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 22-7-2017
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s parc. št. 5404/9 k.o. Malija (po parcelaciji parc. št. 5404/12 in 5404/13 k.o. Malija) in na nepremičnini s parc. št. 3793/5 k.o. Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 8-7-2017
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21., 31. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 26. in 27. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, 30. in 100. člen Statuta OI
Veljati začne: 22-7-2017
Prenehal veljati: 5-12-2017
Razlog prenehanja: nov odlok
7-7-2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2017 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun OI 2017, Uredba Kom. (EU) št. 717/2014, Pogodba o delovanju EU pri pomoči de minimis v sektorju rib. in akva., Pravilnik o fin. Intervencijah za ohr. In raz. Rib. Ter prid. hrane iz morja v OI, skl. Ž. 410-125/2017
Veljati začne: 7-7-2017
26-6-2017, E-Uradne objave občine Izola 8/2017
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Izola
Veljati začne: 30-11--0001
29-5-2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ZAKLJUČNI RAČUN Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 98. člen Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 29-5-2017

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!