Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o določitvistopenj občinskih davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Sklep o javni razgrnitvi predloga namenske izrabe površin, predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in predloga zazidalnega načrta ožjega objekta območja objekta bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 15-10-1973
20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Družbeni dogovor o zagotovitvi sredstev za gradnjo višinskega vodovoda
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Veljati začne: 18-7-1973
20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 28-7-1973
Prenehal veljati: 22-7-1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/77
Povezani predpisi:
18-4-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
Veljati začne: 23-4-1975

20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi stanovanjskega standarda
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na obalni svet Koper
Veljati začne: 28-7-1973
20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi kriterijev za socialno ogroženost kmeta borca NOV, kot pogoj za pridobitev pravice do varstvenega dodatka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 28-7-1973
20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi najvišjih stanarin v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Veljati začne: 20-7-1973
20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o splošni prepovedi gradnje v rezervatu, predvidenem za gradnjo objektov splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 28-7-1973
20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju odlaganju in odvažanju odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 28-7-1973
Prenehal veljati: 23-10-1982
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/82
Povezani predpisi:
30-4-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o prekrških, Zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-5-1976
Prenehal veljati: 18-3-2005
Razlog prenehanja: Uveljavitev novega odloka

20-7-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Sklep o določitvi najvišje cene za zbiranje in odvoz smeti na območju mesta Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 28-7-1973
Prenehal veljati: 1-5-1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 6/76
15-6-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1973
Odlok o ustanovitvi Obalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola in o pooblastitvi Obalnega sveta Koper za ustanovitev enotnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 23-6-1973
15-6-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1973
odlok o merilih za ugotovitev nove vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanj, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 16-6-1973
Povezani predpisi:
17-2-1978, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o merilih za ugotovitev nove vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, Statut Obalne skupnosti Koper
Veljati začne: 15-2-1978

8-6-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1973
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola in o pooblastitvi Obalnega sveta Koper za ustanovitev enotnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-6-1973
8-6-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1973
Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Odlok o natančnejših pogojih za ukrepe družbene kontrole cen iz pristojnosti občin, Statut občine Izola
Veljati začne: 16-6-1973
8-6-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1973
Sklep o določitvi cen za storitve na kopališču "pri svetilniku" v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-5-1973
11-5-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1973
Odlok o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem Skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973
Povezani predpisi:
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973

11-5-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1973
Srednjeročni program stanovanjske graditve v letih 1972-1976 za obalno območje
Vrsta predpisa: PROGRAM
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 25-4-1973
11-5-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1973
Odlok o ustanovitvi poveljstva partizanskih enot v občinah Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o splošnem ljudskem odporu, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 19-5-1973
31-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973
31-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o določitvi stopenj občinskih davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževanju skupnosti in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973
Prenehal veljati: 3-11-1973
Razlog prenehanja: nov odlok
31-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973
31-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje telesne kultutre
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje telesne kulture v občini Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973
31-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1973
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1973
Povezani predpisi:
26-10-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3-11-1973

31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-1-1974

16-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1973
Družbeni dogovor o določitvi dela sredstev, ki se združujejo pri poslovni banki
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj
Veljati začne: 22-2-1973
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10-3-1973
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Spremembe in dopolnitve statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 27-12-1972
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 10-3-1973
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Odlok o določitvi najnižjega odstotka sredstev za razširjeno reprodukcijo in družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Srednjeročni program stanovanjske graditve v letih 1972-1976 za oblalno območje, Statut občine Izola
Veljati začne: 10-3-1973
Prenehal veljati: 26-3-1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 3/77
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Odlok o obveznem prispevku za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju stanovanj, Statut občline Izola
Veljati začne: 10-3-1973
Prenehal veljati: 26-3-1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 3/77
2-3-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1973
Odlok o obveznem združevanju dela sredstev za kreditiranje stanovanjske graditve na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Statut občine Izola
Veljati začne: 10-3-1973
Prenehal veljati: 26-3-1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 3/77
2-3-1973, UO PN 3/1973
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30-11--0001
2-3-1973, UO PN 3/1973
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnica
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 15-2-1972
16-2-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1973
Samoupravni sporazum o določitvi najnižjega odstotka sredstev za izgradnjo in družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu
Vrsta predpisa: SPORAZUM
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj
Veljati začne: 30-1-1973
31-1-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1973
Odlok o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-2-1973
Prenehal veljati: 31-12-1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 18/77
Povezani predpisi:
7-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/20
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-12-1973

31-12-1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/22
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-1-1974

25-7-1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah odloka o posebnem občinskem prometnem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 2-8-1975

27-2-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 28-2-1976

28-5-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-6-1976

25-6-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in os plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 26-6-1976

31-3-1981, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1-4-1981

29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o ustanovitvi in organizaciji partizanskih enot na območju obalnih občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o narodni obrambi, zakon o splošni ljudskem odporu, Statut oblanega sveta Koper
Veljati začne: 7-1-1973
29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30-12-1972
29-12-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1972
odlok o amortizaciji stvari in opreme upravnih organov občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: temeljni zakon osredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 6-1-1973

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!