Comune di Isola

05 / Organi del comune

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Sedute
Izberi organ:
Občinski svet občine Izola, 21-9-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-21R-023200-v.pdf
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 11. 9. 2017
OS7-21R-gradivo v celoti.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta z dne 8. 6. 2017 in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta z dne 22. 6. 2017
OS7-19R-320402-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta z dne 6. 7. 2017
OS7-20R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-21R-320702-1.doc
 • Točka: 03.01
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Obrazložitev
OS7-21R-320301 - Rebalans obrazlozitev.doc
 • Točka: 03.02
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Predlog Odloka
OS7-21R-320301 - Predlog Odloka.doc
 • Točka: 03.03
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Splosni del K4
OS7-21R-320301 - Splosni del K4.pdf
 • Točka: 03.04
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Posebni del K4
OS7-21R-320301 - Posebni del K4.pdf
 • Točka: 03.05
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017 - Načrt razvojnih programov 2017-2020
OS7-21R-320301 - Nacrt razvojnih programov.pdf
 • Točka: 04.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer- obrazložitev in predlog sklepa
OS7-21R-320906-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN KHM
OS7-21R-320906-2.docx
 • Točka: 04.02
 • Izsek iz planskih dokumentov, namenska raba
OS7-21R-320906-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • DKN, meja območja
OS7-21R-320906-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Ureditvena situacija vzhod 2016
OS7-21R-320906-5.pdf
 • Točka: 04.05
 • Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture
OS7-21R-320906-6.pdf
 • Točka: 04.06
 • Zasnova prometna ureditve
OS7-21R-320906-7.pdf
 • Točka: 04.07
 • Veljaven odlok ZN KHM (Ur. Objave občine Izola, št. 15/2002, 11/04-Sklep o obvezni razlagi, 17/10-Obvezna razlaga)
OS7-21R-320906-8.pdf
 • Točka: 05.00
 • Spremembe in dopolnitve Statuta JP Komunala Izola d.o.o. - soglasje občinskega sveta
OS7-21R-320808-1.docx
 • Točka: 05.01
 • Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja
OS7-21R-320808-5.pdf
 • Točka: 05.02
 • Kopija statuta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-7.pdf
 • Točka: 05.03
 • Kopija Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-8.pdf
 • Točka: 05.04
 • Predlog sklepa
OS7-21R-320808-2.docx
 • Točka: 05.05
 • Obrazložitev komunale
OS7-21R-320808-3.pdf
 • Točka: 05.06
 • Sklep nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o.
OS7-21R-320808-4.pdf
 • Točka: 05.07
 • Dostava gradiva
OS7-21R-320808-6.pdf
 • Točka: 06.00
 • Obrazložitev
OS7-21R-3103-1.doc
 • Točka: 06.a
 • Predlog sklepa stanovanja
OS7-21R-3103-2.docx
 • Točka: 06.a1
 • Pogodba o upravljanju stanovanj
OS7-21R-3103-3.docx
 • Točka: 06.b
 • Predlog sklepa poslovni prostori
OS7-21R-3103-4.docx
 • Točka: 06.b1
 • Pogodba o upravljanju poslovnih prostorov
OS7-21R-3103-5.docx
 • Točka: 06.c
 • Sklep o izvajanju aktivnosti o povečanju osnovnega kapitala
OS7-21R-3103-6.docx
 • Točka: 08.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2017
OS7-21R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.a
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 3192/3, 3192/4, 3192/5 in 3192/6, vse k.o. Cetore
OS7-21R-321007-2.pdf
 • Točka: 09.b
 • Prodaja nepremičnine v parc.št. 2510/25 k.o. Izola
OS7-21R-321007-3.pdf
 • Točka: 09.c
 • Prodaja nepremičnin s parc.št. 5358/3 in 5362/2, obe k.o. Malija
OS7-21R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.d
 • Prodaja parc. v območju B OPPN CMI – Vzhod - št. 2493/3, 2450/3, 2451/1, 2497/5 in 2498/3, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-1.doc
 • Točka: 09.e
 • Prodaja parc. št. 205/1 in 205/2, be k.o. 2715-Cetore
OS7-21R-320810-3.doc
 • Točka: 09.f
 • Pridobivanje nepremičnin na trasi Južna cesta vzhod - solastnega deleža 99/400 od celote parc. št. 2615/2 in 2615/1, obe k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-4.doc
 • Točka: 09.g
 • Pridobivanje parc. na trasi hudournika Mehanotehnika II - parc. št. 2485/37, 2485/60 in 2452/2, vse k.o. 2626-Izola
OS7-21R-320810-2.doc
 • Točka: 10.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola – druga obravnava in sprejem
OS7-21R-320601-1.doc
 • Točka: 12.01
 • Odgovor na svetniško vprašanje IJN glede stanovanja v Kortah 14
0809202600001.pdf
 • Točka: 12.02
 • Odgovor na svetniško vprašanje DeSUS - Pasje površine
080920172599001.pdf
 • Točka: 12.03
 • Odgovor na svetniško vprašanje Liste Izolani - Moratorij turistična ponudba
080920172601001.pdf
 • Točka: 12.04
 • Odgovor na svetniško vprašanje IJN - Enakopravna obravnava gostincev
080920172602001.pdf
 • Točka: 12.05
 • Odgovor na svetniško vprašanje DeSUS - Aktivnosti OPPN Šared od 2015 do 2017
110920172603001.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 8-9-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 25.redno sejo
JD6-25R-S321231-v.pdf
Občinski svet občine Izola, 4-9-2017, Vrsta seje: Dopisna, Zap. št. seje: 3, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Sklic z dnevnim redom in glasovnico
OS7-3D-320401-2.doc
 • Točka: 1.
 • Obrazložitev in predlog sklepa
OS7-3D-320401-3.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 23-8-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 30, Mandat: 6
 • Točka: 0.0
 • Vabilo na 30. redno sejo
KO6-30r321211-v.pdf
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 29.redne seje
KO6-29r321211-z.pdf
Občinski svet občine Izola, 6-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo na 20. redno sejo Občinsekga sveta
OS7-20R-023200-v.pdf
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti na dan 26. 6. 2017
OS7-20R-023200.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivov celoti na dan 3. 7. 2017
OS7-20R-023200-1.zip
 • Točka: 01.00
 • Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za pooblastitev odvetnika za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinami
OS7-20R-023200-1.docx
 • Točka: 01.00i
 • ITA / Sklep: Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za pooblastitev odvetnika za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in
OS7-20R-320403-1.docx
 • Točka: 02.00
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-20R-320702-3.doc
 • Točka: 02.00i
 • ITA / Sklep in Odlok: Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-20R-320403-2.docx
 • Točka: 03.00
 • Odlok o tržnem oglaševanju, prva obravnava
OS7-20R-321007-1.pdf
 • Točka: 03.00i
 • ITA / Sklep: Odlok o tržnem oglaševanju, prva obravnava
OS7-20R-320403-8.docx
 • Točka: 04.01
 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnsoti na območju občine Izola - prva obravnava
OS7-20R-320808-1.docx
 • Točka: 04.01
 • predlog odloka
OS7-20R-320808-2.docx
 • Točka: 04.01i
 • ITA / Sklep: Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnsoti na območju občine Izola - prva obravnava
OS7-20R-320403-7.docx
 • Točka: 04.02
 • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti - ZPPDej
OS7-20R-320808-3.pdf
 • Točka: 04.03
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-20R-320808-4.pdf
 • Točka: 04.04
 • Pravilnik o oddajanju prostorov za grobove v najem
OS7-20R-320808-6.docx
 • Točka: 04.05
 • Odlok o spremembah in dpolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
OS7-20R-320808-5.pdf
 • Točka: 04.06
 • Pravilnik za izvedbo storitve upepelitve osebe
OS7-20R-320808-7.doc
 • Točka: 05.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
OS7-20R-320804-1.docx
 • Točka: 05.00i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
OS7-20R-320403-3.docx
 • Točka: 06.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Korte – 2.obravnava
OS7-20R-320901-1.docx
 • Točka: 06.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah - predlog tekst
OS7-20R-320901-2.doc
 • Točka: 06.01i
 • ITA / Odlok o spremembah in dopolnitvah - predlog tekst
OS7-20R-320403-4.doc
 • Točka: 06.02
 • Veljavni Odlok Un Korte
OS7-20R-320901-3.pdf
 • Točka: 06.03
 • Grafični del Odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Korte
OS7-20R-320901-4.pdf
 • Točka: 07.00
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320906-1.docx
 • Točka: 07.01
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM
OS7-20R-320906-2.docx
 • Točka: 07.01i
 • ITA / Sklep in Odlok: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM
OS7-20R-320403-5.docx
 • Točka: 07.02
 • VELJAVEN ODLOK ZN KHM
OS7-20R-320906-8.pdf
 • Točka: 07.03
 • GRAFIKA 1: IZSEK IZ PLANSKIH DOKUMENTOV, NAMENSKA RABA
OS7-20R-320906-3.pdf
 • Točka: 07.04
 • GRAFIKA 2: DKN OBMOČJA- MEJA OBMOČJA
OS7-20R-320906-4.pdf
 • Točka: 07.05
 • GRAFIKA 3: UREDITVENA SITUACIJA VZHOD 2016
OS7-20R-320906-5.pdf
 • Točka: 07.06
 • GRAFIKA 4: ZBIRNA KARTA OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- VZHOD 2016
OS7-20R-320906-6.pdf
 • Točka: 07.07
 • GRAFIKA 5: ZASNOVA PROMETNE UREDITVE - VZHOD 2016
OS7-20R-320906-7.pdf
 • Točka: 08.00
 • Spremembe odloka OPPN CMI VZHOD (popravek očitne napake grafičnega dela)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320903-1.doc
 • Točka: 08.01
 • priloga A Odlok o Spremenbah OPPN CMI vzhod
OS7-20R-320903-2.doc
 • Točka: 08.01i
 • ITA / Sklep in Odlok: priloga A Odlok o Spremenbah OPPN CMI vzhod
OS7-20R-320403-6.docx
 • Točka: 08.02
 • priloga B OPPN CMI vzhod 4 ureditvena situacija in IZSEK
OS7-20R-320903-3.pdf
 • Točka: 08.03
 • priloga C geodetski posnetek IZSEK
OS7-20R-320903-4.pdf
 • Točka: 08.04
 • priloga D veljaven Odlok o OPPN CMI VZHOD UO 17/12 IZSEK
OS7-20R-320903-5.pdf
 • Točka: 09.00
 • Obrazložitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-2.docx
 • Točka: 09.01
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-1.docx
 • Točka: 09.01i
 • ITA / Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320403-9.docx
 • Točka: 10.00
 • Predlog nove točke - Obrazložitev Pobude za umestitev gradnje Centra za odličnosti za raziskave in inovacije
OS7-20R-31101-1.pdf
 • Točka: 10.01
 • Predlog nove točke - Skica - Okvirna lokacija objektov
OS7-20R-31101-2.pdf
 • Točka: 10.02
 • Predlog nove točke - Obrazložitev projektanta
OS7-20R-31101-3.pdf
 • Točka: 10.03
 • Predlog nove točke - Investicijske aktivnosti
OS7-20R-31101-4.xlsx
 • Točka: 10.04
 • PREDLOG SKLEPA OGF STAVBNA PRAVICA
OS7-20R-31101-5.docx
 • Točka: 10.05
 • POGODBA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE UNIVERZI
OS7-20R-31101-6.pdf
 • Točka: 10.06
 • ANEKS K POGODBI
OS7-20R-31101-7.pdf
 • Točka: 11.00
 • AMANDMAJI
OS7-20R-023200-ama.zip
 • Točka: 12.00
 • POROČILA DELOVNIH TELES
OS7-20R-023200-poroc.zip
Komisija za razvoj podeželja, 5-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 7, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo 7. redna seja
RP7-7R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 6. redne seje
RP7-7R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Gradivo za OS- Un Korte
RP7-7R-320901-3.docx
 • Točka:
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka UN Korte -tekst
RP7-7R-320901-4.doc
 • Točka:
 • Veljavni Odlok UN Korte
RP7-7R-320901-5.pdf
 • Točka:
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah UN Korte - grafični del
RP7-7R-320901-6.pdf
 • Točka:
 • Objava javnih ponudb SKZG RS
RP7-7R-320901-7.pdf
Statutarno pravna komisija, 5-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-22R-320601-V.doc
 • Točka: 0.00
 • Gradivo v celoti na dan 28.6.2017
SP7-22R-320401.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 22. redne seje komisije
SP7-22R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za pooblastitev odvetnika za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinami
OS7-20R-023200-1.docx
 • Točka: 3.0
 • Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-20R-320702-3.doc
 • Točka: 4.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
OS7-20R-320804-1.docx
 • Točka: 5.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Korte – 2.obravnava
OS7-20R-320901-1.docx
 • Točka: 5.01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah - predlog tekst
OS7-20R-320901-2.doc
 • Točka: 5.02
 • Veljavni Odlok Un Korte
OS7-20R-320901-3.pdf
 • Točka: 5.03
 • Grafični del Odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Korte
OS7-20R-320901-4.pdf
 • Točka: 5.04
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM- OBRAZLOŽITEV IN PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320906-1.docx
 • Točka: 5.05
 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZN KHM
OS7-20R-320906-2.docx
 • Točka: 5.06
 • VELJAVEN ODLOK ZN KHM
OS7-20R-320906-8.pdf
 • Točka: 5.07
 • GRAFIKA 1: IZSEK IZ PLANSKIH DOKUMENTOV, NAMENSKA RABA
OS7-20R-320906-3.pdf
 • Točka: 5.08
 • GRAFIKA 2: DKN OBMOČJA- MEJA OBMOČJA
OS7-20R-320906-4.pdf
 • Točka: 5.09
 • GRAFIKA 3: UREDITVENA SITUACIJA VZHOD 2016
OS7-20R-320906-5.pdf
 • Točka: 5.10
 • GRAFIKA 4: ZBIRNA KARTA OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- VZHOD 2016
OS7-20R-320906-6.pdf
 • Točka: 5.11
 • GRAFIKA 5: ZASNOVA PROMETNE UREDITVE - VZHOD 2016
OS7-20R-320906-7.pdf
 • Točka: 6.0
 • Spremembe odloka OPPN CMI VZHOD (popravek očitne napake grafičnega dela)_OBRAZLOŽITEV in PREDLOG SKLEPA
OS7-20R-320903-1.doc
 • Točka: 6.1
 • priloga A Odlok o Spremenbah OPPN CMI vzhod
OS7-20R-320903-2.doc
 • Točka: 6.2
 • priloga B OPPN CMI vzhod 4 ureditvena situacija in IZSEK
OS7-20R-320903-3.pdf
 • Točka: 6.3
 • priloga C geodetski posnetek IZSEK
OS7-20R-320903-4.pdf
 • Točka: 6.4
 • priloga D veljaven Odlok o OPPN CMI VZHOD UO 17/12 IZSEK
OS7-20R-320903-5.pdf
 • Točka: 7.0
 • Obrazložitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-2.docx
 • Točka: 7.1
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-1.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 4-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 00.00
 • Vabilo na 21. redno sejo OGF
GF7-21R-320402.doc
 • Točka: 00.01
 • Gradivo v celoti
OGF7-21R-320402-g.zip
 • Točka: 00.02
 • Gradivo v celoti na dan 3. 7. 2017
GF7-21R-320402-1.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 20. redne seje OGF
GF7-20R-320402-z.doc
 • Točka: 02.00
 • Odlok o tržnem oglaševanju, prva obravnava
OS7-20R-321007-1.pdf
 • Točka: 03.00
 • Obrazložitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-2.docx
 • Točka: 03.01
 • Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
OS7-20R-320501-1.docx
 • Točka: 04.01
 • Predlog nove točke - Obrazložitev Pobude za umestitev gradnje Centra za odličnosti za raziskave in inovacije
OS7-20R-31101-1.pdf
 • Točka: 04.02
 • Predlog nove točke - Skica - Okvirna lokacija objektov
OS7-20R-31101-2.pdf
 • Točka: 04.03
 • Predlog nove točke - Obrazložitev projektanta
OS7-20R-31101-3.pdf
 • Točka: 04.04
 • Predlog nove točke - Investicijske aktivnosti
OS7-20R-31101-4.xlsx
Odbor za okolje in prostor, 4-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo na 14. redno sejo
OP7-14R-320901-1.docx
 • Točka:
 • Zapisnik 13. redne seje OOP
OP7-14R-320901-2.docx
 • Točka:
 • Gradivo OS - UN Korte
OP7-14R-320901-3.docx
 • Točka:
 • Spremebe in dopolnitve Odloka UN Korte - tekst
OP7-14R-320901-4.doc
 • Točka:
 • Odlok UN Korte - veljavni
OP7-14R-320901-5.pdf
 • Točka:
 • Spremembe in dopolnitve UN Korte - grafični del
OP7-14R-320901-6.pdf
 • Točka:
 • Sprememba Odloka CMI - vzhod - celotno gradivo
OP7-14R-320901-7.pdf
 • Točka:
 • CMI vzhod - prerez objekta po odpravi napake
OP7-14R-320901-8.pdf
 • Točka:
 • Spremembe in dopolnitve Odloka ZN KHM - celotno gradivo
OP7-14R-320901-9.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 3-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 00
 • Vabilo na 23. redno sejo
VI7-23R-320401-v.doc
 • Točka: 01
 • Zapisnik 22. redne seje
VI7-23R-320401-z.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 3-7-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 19.redno sejo OGJSP
GJ7-19R-320801-v19 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 19.redno sejo OGJSP v celoti
OS7-20R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 18.redne seje OGJSP
GJ7-18R-320801-z18.doc
 • Točka: 2
 • Predlog podelitve posebnega poobalstila županu
OS7-20R-023200-1.docx
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
OS7-20R-320808-0.zip
 • Točka: 4
 • Predlog spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa
OS7-20R-320804-1.docx
Pododbor za kraj. samo. in toponomastiko, 28-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 5, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 5.redno sejjo pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko
TO7-5R321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 4. redne seje Pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko
TO7-4R-321211-z-.pdf
 • Točka: 2.0
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
OS7-19R-023200-21.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 19-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 25, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 25. redno sejo Nadzornega odbora
no7-25r-321211-v.pdf.
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 24.redne seje
no7-24r-321211-z.pdf
Občinski svet občine Izola, 8-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 29.5.2017
OS7-19R-023200.zip
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
4-OS7-19R-023200-v.doc
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 05.06.2017
OS7-19R-023200-1.zip
 • Točka: 0.02
 • Poročila delovnih teles
OS7-19R-porocila del. teles.zip
 • Točka: 01.00
 • Zapisnik 18. rede seje Občinskega sveta
OS7-18R-023200-z.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.a.doc
 • Točka: 02.a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.a.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320403-10.docx
 • Točka: 02.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.doc
 • Točka: 02.b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-11.docx
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.doc
 • Točka: 02.c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320403-12.docx
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.doc
 • Točka: 03.a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-13.docx
 • Točka: 03.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.doc
 • Točka: 03.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-14.docx
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.doc
 • Točka: 03.c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-15.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.doc
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.pdf
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a1.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320403-16.docx
 • Točka: 04.b
 • Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.doc
 • Točka: 04.b
 • Letni delovni načrt Scuola Elemenater Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-17.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.doc
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.pdf
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-18.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.doc
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-19.docx
 • Točka: 05.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.doc
 • Točka: 05.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-20.docx
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.doc
 • Točka: 05.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.pdf
 • Točka: 05.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-21.docx
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.doc
 • Točka: 06.a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-22.docx
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-6.b.doc
 • Točka: 06.b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 20 16/2017
OS7-19R-320702-6.b.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-23.docx
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.doc
 • Točka: 06.c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-24.docx
 • Točka: 07.
 • Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 07.i
 • ITA / Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320403-25.doc
 • Točka: 08.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 08.i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320403-26.docx
 • Točka: 09.00
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
 • Točka: 09.00i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320403-27.docx
 • Točka: 10.00
 • predlog Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Izola - UPB
OS7-19R-320403-3.doc
 • Točka: 10.00i
 • ITA / predlog Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Izola - UPB
OS7-19R-320403-28.docx
 • Točka: 11.00
 • predlog Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola - UPB
OS7-19R-320403-4.doc
 • Točka: 11.00i
 • ITA / predlog Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola - UPB
OS7-19R-320403-29.docx
 • Točka: 12.00
 • Letno poročilo JP Komunala Izola za leto 2016
OS7-19R-320801-1.zip
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JP Komunala Izola za leto 2016
OS7-19R-320403-30.docx
 • Točka: 13.00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - druga obravnava
OS7-19R-320808-1.pdf
 • Točka: 13.00i
 • ITA / Predlog Odloka in sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - druga obravnava
OS7-19R-320403-31.docx
 • Točka: 13.01
 • predlog odloka
OS7-19R-320808-2.pdf
 • Točka: 14.
 • Predlog Odloka o tržnem oglaševanju-prva obravnava
OS7-19R-321007-8.pdf
 • Točka: 15.00
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-6.doc
 • Točka: 15.01
 • predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-7.doc
 • Točka: 15.01i
 • ITA / predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-32.docx
 • Točka: 15.03
 • Posebni del rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-8.pdf
 • Točka: 15.04
 • Načrt razvojnih programov
OS7-19R-320403-9.pdf
 • Točka: 16.00
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-19R-321007-2.pdf
 • Točka: 16.00i
 • ITA / Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-19R-320403-33.docx
 • Točka: 17.00
 • Uknitev javnega dobra na nepremičninah: 5404/9 k.o. Malija in 3793/5 k.o. Izola
OS7-19R-321007-1.pdf
 • Točka: 17.00i
 • ITA / Sklep: Uknitev javnega dobra na nepremičninah: 5404/9 k.o. Malija in 3793/5 k.o. Izola
OS7-19R-320403-34.docx
 • Točka: 18.a
 • Podaja zavezujoče ponudbe za odkup nepremičnin in pooblastilo za sklenitev pravnega posla pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja v območju ZN Marina
OS7-19R-320810-1.pdf
 • Točka: 18.ai
 • ITA / Sklep: Podaja zavezujoče ponudbe za odkup nepremičnin in pooblastilo za sklenitev pravnega posla pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja v območju ZN Marina
OS7-19R-320403-35.docx
 • Točka: 18.b
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parc.št.1337, 1338, del 1335/1 in del 1345, vse k.o. Izola
OS7-19R-321007-7.pdf
 • Točka: 18.bi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parc.št.1337, 1338, del 1335/1 in del 1345, vse k.o. Izola
OS7-19R-320403-36.docx
 • Točka: 18.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 2027/7 k.o. Izola
OS7-19R-321007-5.pdf
 • Točka: 18.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 2027/7 k.o. Izola
OS7-19R-320403-37.docx
 • Točka: 18.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/12
OS7-19R-321007-4.pdf
 • Točka: 18.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/12
OS7-19R-320403-38.docx
 • Točka: 18.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/13
OS7-19R-321007-6.pdf
 • Točka: 18.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/13
OS7-19R-320403-39.docx
 • Točka: 19.00
 • predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola
OS7-19R-320403-5.doc
 • Točka: 19.00i
 • ITA / Sklep: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola
OS7-19R-320403-40.docx
 • Točka: 20.b
 • Soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1A.doc
 • Točka: 20.b
 • Prošnja za soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1B.pdf
 • Točka: 20.bi
 • ITA / Sklep: Soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320403-41.docx
 • Točka: 21.00
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
OS7-19R-023200-21.pdf
 • Točka: 21.00i
 • ITA / Sklep: Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
OS7-19R-320403-42.docx
Statutarno pravna komisija, 7-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka:
 • Gradivo v celoti
SP7-21R-320601.zip
 • Točka: 0.
 • Vabilo za 21. redno sejo
SP7-21R-320601-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 21. redne seje
SP7-21R-320601-Z1.docx
 • Točka: 2.
 • Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 3.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 4.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
 • Točka: 5.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Mestna knjižnica Izola - UPB
OS7-19R-320403-3.doc
 • Točka: 6.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola - UPB
OS7-19R-320403-4.doc
 • Točka: 7.1.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - druga obravnava
OS7-19R-320808-1.pdf
 • Točka: 7.2.
 • Predlog odloka
OS7-19R-320808-2.pdf
 • Točka: 8.1.
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-6.doc
 • Točka: 8.2.
 • Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-7.doc
 • Točka: 8.3.
 • Posebni del rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-8.pdf
 • Točka: 8.4.
 • Načrt razvojnih programov
OS7-19R-320403-9.pdf
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 7-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 10, Mandat: 7
 • Točka: 0,00
 • Vabilo z RD
IN7-10R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 9. redne seje KIN
IN7-10R-320403-1.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.doc
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.pdf
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a1.pdf
 • Točka: 2ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320403-16.docx
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.doc
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Scuola Elemenater Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.pdf
 • Točka: 2bi
 • ITA / Sklep: Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320403-17.docx
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.doc
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.pdf
 • Točka: 2ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-18.docx
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 3i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
OS7-19R-320403-25.doc
Odbor za okolje in prostor, 7-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 13, Mandat: 7
 • Točka:
 • Vabilo 13. redna seja
OOP7-13R-320901-1.doc
 • Točka:
 • Zapisnik 12. redne seje
OOP7-13R-320901-2.doc
 • Točka:
 • Stališča in pripombe UN Korte
OOP7-13R-320901-3.docx
Odbor za gospodarstvo in finance, 6-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 30.5.2017
GF7-20R-320401.zip
 • Točka: 0.01
 • Gradivo v celoti na dan 5. 6. 2017
GF7-20R-320401-1.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-20R-320401-v.doc
 • Točka: 01.0
 • Zapisnik 19. redne seje odbora
GF7-20R-320401-z.doc
 • Točka: 02.0
 • Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 03.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 04.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
 • Točka: 05.
 • Predlog Odloka o tržnem oglaševanju-prva obravnava
OS7-19R-321007-8.pdf
 • Točka: 06.0
 • Rebalans proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-6.doc
 • Točka: 06.1
 • Posebni del rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2017
OS7-19R-320403-7.doc
 • Točka: 06.2
 • Načrt razvojnih programov
OS7-19R-320403-9.pdf
 • Točka: 07.0
 • Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
OS7-19R-321007-2.pdf
 • Točka: 08.0
 • Uknitev javnega dobra na nepremičninah: 5404/9 k.o. Malija in 3793/5 k.o. Izola
OS7-19R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.a
 • Podaja zavezujoče ponudbe za odkup nepremičnin in pooblastilo za sklenitev pravnega posla pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja v območju ZN Marina
OS7-19R-320810-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parc.št.1337, 1338, del 1335/1 in del 1345, vse k.o. Izola
OS7-19R-321007-7.pdf
 • Točka: 09.c
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnino s parc.št. 2027/7 k.o. Izola
OS7-19R-321007-5.pdf
 • Točka: 09.d
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/12
OS7-19R-321007-4.pdf
 • Točka: 09.e
 • Odločanje o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za del nepremičnine s parc.št. 5404/9 k.o. Malija, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc.št. 5404/13
OS7-19R-321007-4.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 6-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka:
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-17R-320403-3.docx
 • Točka: 1a
 • Zapisnik 15. redne seje ODD
DD7-17R-320403-1.docx
 • Točka: 1b
 • Zapisnik 16. redne seje ODD
DD7-17R-320403-2.docx
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.a.doc
 • Točka: 2a
 • Letno poročilo Glasbene šole Koper za leto 2016
OS7-19R-320702-2.b.doc
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.doc
 • Točka: 2b
 • Letni delovni načrt Glasbene šole Koper za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-2.b.pdf
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.doc
 • Točka: 2c
 • Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2017
OS7-19R-320702-2.c.pdf
 • Točka: 3a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.doc
 • Točka: 3a
 • Letno poročilo JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-3.a.pdf
 • Točka: 3b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.doc
 • Točka: 3b
 • Letni delovni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-3.b.pdf
 • Točka: 3c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.doc
 • Točka: 3c
 • Finančni načrt JVIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-3.c.pdf
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.doc
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a.pdf
 • Točka: 4a
 • Letno poročilo JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola za leto 2016
OS7-19R-320702-4.a1.pdf
 • Točka: 4b
 • Letni delovni načrt Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.doc
 • Točka: 4b
 • Letni delovni načrt Scuola Elemenater Dante Alighieri Isola - Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-4.b.pdf
 • Točka: 4c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.doc
 • Točka: 4c
 • Finančni načrt JVIZ Scuola Elementare Dante Aligheiri Isola - Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-4.c.pdf
 • Točka: 5a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.doc
 • Točka: 5a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-5.a.pdf
 • Točka: 5b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.doc
 • Točka: 5b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-5.b.pdf
 • Točka: 5c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.doc
 • Točka: 5c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Livade Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-5.c.pdf
 • Točka: 6a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.doc
 • Točka: 6a
 • Letno poročilo JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2016
OS7-19R-320702-6.a.pdf
 • Točka: 6b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 2016/2017
OS7-19R-320702-6.b.doc
 • Točka: 6b
 • Letni delovni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za šolsko leto 20 16/2017
OS7-19R-320702-6.b.pdf
 • Točka: 6c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.doc
 • Točka: 6c
 • Finančni načrt JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola za leto 2017
OS7-19R-320702-6.c.pdf
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Aligheri Izola
OS7-19R-320702-7.doc
 • Točka: 8
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Livade Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-8.doc
 • Točka: 9
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, druga obravnava
OS7-19R-320702-9.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 5-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo na 18.redno sejo OGJSP
GJ7-18R-320801-v18 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • Gradivo za 18.redno sejo - v celoti
GJ7-18R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • Zapisnik 17.redne seje OGJSP
GJ7-17R-320801-z17.doc
 • Točka: 2
 • Letno poročilo o delu JP Komunala Izola d.o.o. za leto 2016
OS7-19R-320801-1.zip
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogrebni dejavnosti, druga obravnava
OS7-19R-320808-1.zip
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 5-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 22, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dona 30.5.2017
VI7-22R-320401.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-22R-320401-v.doc
 • Točka: 1.a
 • 21. redne seje komisije z dne 18. 4. 2017
VI7-22R-320401-z.doc
 • Točka: 1.b
 • 4. izredne seje komisije z dne 11. 5. 2017
VI7-22R-320401-zi.doc
 • Točka: 3.
 • Soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1A.doc
 • Točka: 3.1
 • Prošnja za soglasje k imenovanju direktorice JZ Obalne lekarne Koper
OS7-19R-320703-1B.pdf
Svet krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava, 1-6-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo
JD6-23RS-321231-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje
JD6-22RS-321231-z.pdf
Svet krajevne skupnosti Korte, 18-5-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 29, Mandat: 6
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 29. redno sejo
KO6-29r321211-v.pdf
 • Točka: 1.1
 • Zapisnik 28. redne seje
KO6-28r321211-z.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 15-5-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 24, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 24.redno sejo z dne 15.5.2017
no7-24r-321211-v.pdf
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 23.redne seje
no7-23r-321211-z.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 11-5-2017, Vrsta seje: Izredna, Zap. št. seje: 4, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-4i-320401-v.doc
 • Točka: 1.a
 • Predlog dopolnitve sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2017
OS7-18R-023200-1.docx
 • Točka: 1.b
 • Predlog dopolnitve besedila razpisa za zbiranje prijav za podelitev občinske nagrade in priznanj za leto 2017
VI7-21R-023200-1-dopolnitev.docx
 • Točka: 2.0
 • Pobudi vloženi na 8. redni seji in 15. redni seji OS - Liste Izolani v zvezi s poimenovanjem parka po slikarju Borisu Benčiču
VI7-4i-320401-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • zapisni 3. redne seje pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko - obravnava pobude in sprejeti sklep
VI7-4i-320401-2.docx
 • Točka: 2.2
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
VI7-4i-320401.pdf
Občinski svet občine Izola, 20-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo na nadaljevanje 18. redne seje OS
OS7-18R-023200-v. nad.pdf
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 14.4.2017
OS7-18R-023200-2.zip
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-18R-023200-v.doc
 • Točka: 0.00
 • Gradivo v celoti na dan 10.4.2017
OS7-18R-023200-c.zip
 • Točka: 01.0
 • Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Izola
OS7-17R-023200-z.pdf
 • Točka: 02.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a.docx
 • Točka: 02.a1
 • Priloga 2 - poročilo o delu JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 2.pdf
 • Točka: 02.a2
 • Priloga 3 - poslovno poročilo JZ Mestne knjižnice Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 3.pdf
 • Točka: 02.a3
 • Priloga 1 - letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 1.pdf
 • Točka: 02.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-16.docx
 • Točka: 02.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.docx
 • Točka: 02.b
 • Priloga - program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.pdf
 • Točka: 02.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-17.docx
 • Točka: 02.c
 • Oblazložitev - Finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c.docx
 • Točka: 02.c
 • Priloga - obrazložitev finančnega načrta JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 1.pdf
 • Točka: 02.c
 • Priloga - finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 2.pdf
 • Točka: 02.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-18.docx
 • Točka: 03.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 1.doc
 • Točka: 03.a
 • Priloga (prva stran) - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 2.pdf
 • Točka: 03.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 3.pdf
 • Točka: 03.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320403-19.docx
 • Točka: 03.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 1.doc
 • Točka: 03.b
 • Dopis (prva stran) - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 2.pdf
 • Točka: 03.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 3.pdf
 • Točka: 03.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320403-20.docx
 • Točka: 03.c
 • Dopis - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 1.doc
 • Točka: 03.c
 • Priloga (prva stran) - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 2.pdf
 • Točka: 03.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 3.pdf
 • Točka: 03.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320403-21.docx
 • Točka: 04.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 4.a.docx
 • Točka: 04.a
 • Priloga - letno poročilo JZ CKŠP Izola 2016
OS7-18R-320705- 4.a.pdf
 • Točka: 04.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-18R-320403-22.docx
 • Točka: 04.b
 • Program dela in razvoja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b.docx
 • Točka: 04.b,c
 • Priloga - program dela in finančni načrt JZ CKŠP za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b-c.pdf
 • Točka: 04.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-23.docx
 • Točka: 04.c
 • Finančni načrt JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.c.docx
 • Točka: 04.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-24.docx
 • Točka: 05.a
 • Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.docx
 • Točka: 05.a
 • Priloga - Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.pdf
 • Točka: 05.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-25.docx
 • Točka: 05.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.docx
 • Točka: 05.b
 • Priloga - program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.pdf
 • Točka: 05.bi
 • ITA / Sklep: Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-26.docx
 • Točka: 06.00i
 • ITA / Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-44.docx
 • Točka: 06.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18R-320703-6.a 1.doc
 • Točka: 06.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18r-320703-6.a 2.pdf
 • Točka: 06.ai
 • ITA / Sklep: Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-27.docx
 • Točka: 06.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 1.doc
 • Točka: 06.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 2.pdf
 • Točka: 06.bi
 • ITA / Sklep: Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-28.docx
 • Točka: 06.c
 • Obrazložitev - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 1.doc
 • Točka: 06.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 2.pdf
 • Točka: 06.ci
 • ITA / Sklep: Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-29.docx
 • Točka: 08.0
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-1.doc
 • Točka: 08.1
 • Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-2.doc
 • Točka: 08i
 • ITA / Sklep: Poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320403-30.docx
 • Točka: 09.0
 • Poslovni načrt JP Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l. za leto 2017.pdf
OS7-18R-320808-1.pdf
 • Točka: 09.01
 • Poslovni načrt za leto 2017
OS7-18R-320808-3.pdf
 • Točka: 09.02
 • sklep o sprejemu Poslovnega načrta za leto 2017
OS7-18R-320808-2.pdf
 • Točka: 09.02i
 • ITA / sklep o sprejemu Poslovnega načrta za leto 2017
OS7-18R-320403-31.docx
 • Točka: 10.00
 • Dodatno gradivo z dne 5.5.2017: Elaborat optimalnega upravljanja z nepremičninskim fondom Občine Izola
OS7-18R-320401-10.pdf
 • Točka: 10.a
 • Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 10.a1
 • Pomoč pri razumevanju sprememb odloka - umestitev sprememb
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 10.ai
 • ITA / Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-320403-32.docx
 • Točka: 10.b
 • Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-320403-33.docx
 • Točka: 11.00
 • Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2017
OS7-17R-320812-2.pdf
 • Točka: 11.00i
 • ITA / Sklep: Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-34.docx
 • Točka: 12.00
 • Celostna prometna strategija občine Izola
OS7-18R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.00i
 • ITA / Sklep: Celostna prometna strategija občine Izola
OS7-18R-320403-35.docx
 • Točka: 13.0
 • Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2016 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za leto 2016 do vključno marca 2017
OS7-18R-321211.pdf
 • Točka: 13.01
 • Predlog sklepa
OS7-18R-023200-1.docx
 • Točka: 13.01i
 • ITA / Sklep: Predlog sklepa
OS7-18R-320403-43.docx
 • Točka: 13.1.
 • Poročilo o opravljenem nadzoru nad stanjem fonda in njegovim delovanjem za socialna/neprofitna stanovanja v Občini Izola
OS-18R-321211-1.pdf
 • Točka: 13.2
 • Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem z nepremičnim premoženjem Občine Izola
OS7-18R-321211-2.pdf
 • Točka: 13.3
 • Poročilo o opravljenem nadzoru nad zemljiškim poslom, ki je bil izpeljan med podjetjem Riba in Občino Izola
OS7-18R-321211-4.pdf
 • Točka: 14.0
 • Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2016 - obrazložitev
OS7-18R-320403-4.doc
 • Točka: 14.1
 • Predlog odloka
OS7-18R-320403-5.pdf
 • Točka: 14.10
 • LP KS Haliaetum
OS7-18R-320403-14.pdf
 • Točka: 14.11
 • LP KS Livade
OS7-18R-320403-15.pdf
 • Točka: 14.1i
 • ITA / Predlog odloka
OS7-18R-320403-39.doc
 • Točka: 14.2
 • Splošni del proračuna
OS7-18R-320403-6.pdf
 • Točka: 14.3
 • Posebni del proračuna
OS7-18R-320403-7.pdf
 • Točka: 14.4
 • Izvršitev NRP
OS7-18R-320403-8.pdf
 • Točka: 14.5
 • Dnevnik prerazporeditev
OS7-18R-320403-9.pdf
 • Točka: 14.6
 • LP 2016
OS7-18R-320403-10.pdf
 • Točka: 14.7
 • LP KS Korte
OS7-18R-320403-11.pdf
 • Točka: 14.8
 • LP KS Staro mesto
OS7-18R-320403-12.pdf
 • Točka: 14.9
 • LP KS Jagodje-Dobrava
OS7-18R-320403-13.pdf
 • Točka: 15.a
 • Prodaja nepremičnin na Šaredu-parc.št. 3227/1, 3227/2, 2947/8 in 2947/7, vse k.o. Cetore
OS7-18R-321007-1.pdf
 • Točka: 15.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnin na Šaredu-parc.št. 3227/1, 3227/2, 2947/8 in 2947/7, vse k.o. Cetore
OS7-18R-320403-36.docx
 • Točka: 15.b
 • Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-321007-2.pdf
 • Točka: 15.b1
 • DOPOLNITEV GRADIVA-UPOŠTEVAJTE SKLEP V TEM GRADIVU! -Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-023200-3.doc
 • Točka: 15.b1i
 • ITA / Sklep: DOPOLNITEV GRADIVA-UPOŠTEVAJTE SKLEP V TEM GRADIVU! -Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-320403-38.docx
 • Točka: 15.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-320403-37.docx
 • Točka: 16.00
 • Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-023200-2.doc
 • Točka: 16.00i
 • ITA / Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320403-44.docx
 • Točka: 17.00
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-3.docx
 • Točka: 17.00i
 • ITA / Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-40.docx
 • Točka: 18.b
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Livade Izola
OS7-18R-320702-18.b 1.doc
 • Točka: 18.b
 • Priloga 1 - Vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.b 2.pdf
 • Točka: 18.b
 • Priloga 2 - življenjepis kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 3.pdf
 • Točka: 18.b
 • Priloga 3 - program kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 4.pdf
 • Točka: 18.bi
 • ITA / Sklep: Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Livade Izola
OS7-18R-320403-41.docx
 • Točka: 18.c
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-18R-320702-18.c 1.doc
 • Točka: 18.c
 • Priloga - vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.c 2.pdf
 • Točka: 18.ci
 • ITA / Sklep: Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-18R-320403-42.docx
 • Točka: 18.d
 • Predlog sklepa o pričetku postopka objave občinske nagrade in priznanj za leto 2017
OS7-18R-023200-1.pdf
 • Točka: 19.00
 • Odgovor na svetniško vprašanje in pobudo občinskih svetnikov Liste Izolani v zvezi z Muzejem Parenzana
OS7-18R-023200-19.doc
 • Točka: 19.01
 • Odgovor na svetniško pobudo v zvezi s poimenovanjem parka na Velikem trgu v Park slikarja B. Benčiča
VI7-4i-320401.pdf
 • Točka: 20.00
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola-obnovitev revolving kredita
GF7-19R-320401-2.doc
 • Točka: 20.00i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola-obnovitev revolving kredita
OS7-18R-320403-45.docx
 • Točka: 20.01
 • Vloga ZD
GF7-19R-320401-3.pdf
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 19-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 21, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 11.4.2017
VI7-21R-320401.zip
 • Točka: 0.0
 • Vabilo z dnevnim redom
VI7-21R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 20. redne seje komisije
VI7-21R-320401-z.doc
 • Točka: 3.0
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Livade Izola
OS7-18R-320702-18.b 1.doc
 • Točka: 3.1
 • Priloga 1 - Vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.b 2.pdf
 • Točka: 3.2
 • Priloga 2 - življenjepis kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 3.pdf
 • Točka: 3.3
 • Priloga 3 - program kandidatke
OS7-18R-320702-18.b 4.pdf
 • Točka: 4.0
 • Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja Scuola elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola
OS7-18R-320702-18.c 1.doc
 • Točka: 4.1
 • Priloga - vloga sveta zavoda
OS7-18R-320702-18.c 2.pdf
 • Točka: 5.a
 • Predlog sklepa o občinski nagradi in priznanjih za leto 2017
OS7-18R-023200-1.pdf
 • Točka: 5.b
 • Predlog razpisa
VI7-21R-023200-1.pdf
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 19-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 17. redno sejo OGJSP
GJ7-17R-320801-v17 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo za 17 redno sejo OGJSP v celoti
GJ7-17R-320801-komplet.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 16. redne seje OGJSP
GJ7-16R-320801-z16.doc
 • Točka: 2
 • Predlog celostne prometne strategije
OS7-18R-320812-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Poslovni načrt JP Komunala za leto 2017 - obrazložitev
OS7-18R-320808-1.pdf
 • Točka: 3.2
 • Poslovni načrt JP Komunala za leto 2017 - sklep
OS7-18R-320808-2.pdf
 • Točka: 3.3
 • Poslovni načrt JP Komunala za leto 2017
OS7-18R-320808-3.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o spremembi odloka o statusu JP Komunala Izola
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 4.2
 • Odlok z označenimi spremembami - osnutek čistopisa
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 5
 • Program dela in finančni načrta SPVCP
OS7-17R-320812-2.pdf
 • Točka: 6
 • Poročilo OiR o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2016
OS7-18R-320403-2.doc
 • Točka: 7
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-3.docx
Statutarno pravna komisija, 19-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 20, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 11.4.2017
SP7-20R-320401.zip
 • Točka: 0.0
 • Vabilo
SP7-20R-320601-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 19. redne seje SPK
SP7-20R-320601-Z.doc
 • Točka: 2.a
 • Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 2.a1
 • Pomoč pri razumevanju sprememb odloka - umestitev sprememb
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 2.b
 • Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-321006-1.pdf
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
OS7-18R-320403-3.docx
Odbor za družbene dejavnosti, 18-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z dnevnim redom
DD7-16R-320403-v.docx
 • Točka: 0.01
 • Zapisnik 14. redne seje ODD
DD7-15R-320403-1.docx
 • Točka: 1.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a.docx
 • Točka: 1.a1
 • Priloga 2 - poročilo o delu JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 2.pdf
 • Točka: 1.a2
 • Priloga 3 - poslovno poročilo JZ Mestne knjižnice Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 3.pdf
 • Točka: 1.a3
 • Priloga 1 - letno poročilo JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 2.a 1.pdf
 • Točka: 1.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.docx
 • Točka: 1.b
 • Priloga - program dela in razvoja JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.b.pdf
 • Točka: 1.c
 • Priloga - obrazložitev finančnega načrta JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 1.pdf
 • Točka: 1.c
 • Priloga - finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c 2.pdf
 • Točka: 1.c
 • Oblazložitev - Finančni načrt JZ Mestna knjižnica Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 2.c.docx
 • Točka: 2.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 1.doc
 • Točka: 2.a
 • Priloga (prva stran) - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 2.pdf
 • Točka: 2.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2016
OS7-18R-320703-3.a 3.pdf
 • Točka: 2.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 1.doc
 • Točka: 2.b
 • Dopis (prva stran) - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 2.pdf
 • Točka: 2.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.b 3.pdf
 • Točka: 2.c
 • Dopis - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 1.doc
 • Točka: 2.c
 • Priloga (prva stran) - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 2.pdf
 • Točka: 2.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2017
OS7-18R-320703-3.c 3.pdf
 • Točka: 3.a
 • Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola
OS7-18R-320705- 4.a.docx
 • Točka: 3.a
 • Priloga - letno poročilo JZ CKŠP Izola 2016
OS7-18R-320705- 4.a.pdf
 • Točka: 3.b
 • Program dela in razvoja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b.docx
 • Točka: 3.b,c
 • Priloga - program dela in finančni načrt JZ CKŠP za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.b-c.pdf
 • Točka: 3.c
 • Finančni načrt JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 4.c.docx
 • Točka: 4.a
 • Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.docx
 • Točka: 4.a
 • Priloga - Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.pdf
 • Točka: 4.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.docx
 • Točka: 4.b
 • Priloga - program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.pdf
 • Točka: 5.a
 • Obrazložitev - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18R-320703-6.a 1.doc
 • Točka: 5.a
 • Priloga - Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2016
OS7-18r-320703-6.a 2.pdf
 • Točka: 5.b
 • Obrazložitev - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 1.doc
 • Točka: 5.b
 • Priloga - Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.b 2.pdf
 • Točka: 5.c
 • Obrazložitev - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 1.doc
 • Točka: 5.c
 • Priloga - Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2017
OS7-18R-320703-6.c 2.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 18-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.4.2017
GF7-19R-320401-1.zip
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 10.4.2017
GF7-19R-320401.zip
 • Točka: 00.0
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-19R-320401-v.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik 18. redne seje odbora
GF7-19R-320401-z.doc
 • Točka: 2.a
 • Letno poročilo JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2016
OS7-18R-320705- 5.a.docx
 • Točka: 2.b
 • Program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.docx
 • Točka: 2.b
 • Priloga - program dela, ki vključuje finančni načrt JZ za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2017
OS7-18R-320705- 5.b.pdf
 • Točka: 3.a
 • Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o., prva obravnava s predlogom za obravnavo v skrajšanem postopku
OS7-18R-321006-6.pdf
 • Točka: 3.a1
 • Pomoč pri razumevanju sprememb odloka - umestitev sprememb
OS7-18R-321006-7.pdf
 • Točka: 3.b
 • Predlog Sklepa o prenosu poslovno-stanovanjskega fonda v upravljanje na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
OS7-18R-321006-1.pdf
 • Točka: 4.0
 • Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2016 - obrazložitev
OS7-18R-320403-4.doc
 • Točka: 4.1
 • Predlog odloka
OS7-18R-320403-5.pdf
 • Točka: 4.10
 • LP KS Haliaetum
OS7-18R-320403-14.pdf
 • Točka: 4.11
 • LP KS Livade
OS7-18R-320403-15.pdf
 • Točka: 4.2
 • Splošni del proračuna
OS7-18R-320403-6.pdf
 • Točka: 4.3
 • Posebni del proračuna
OS7-18R-320403-7.pdf
 • Točka: 4.4.
 • Izvršitev NRP
OS7-18R-320403-8.pdf
 • Točka: 4.5
 • Dnevnik prerazporeditev
OS7-18R-320403-9.pdf
 • Točka: 4.6.
 • LP 2016
OS7-18R-320403-10.pdf
 • Točka: 4.7
 • LP KS Korte
OS7-18R-320403-11.pdf
 • Točka: 4.8
 • LP KS Staro mesto
OS7-18R-320403-12.pdf
 • Točka: 4.9
 • LP KS Jagodje-Dobrava
OS7-18R-320403-13.pdf
 • Točka: 5.a
 • rodaja nepremičnin na Šaredu-parc.št. 3227/1, 3227/2, 2947/8 in 2947/7, vse k.o. Cetore
OS7-18R-321007-1.pdf
 • Točka: 5.b
 • Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-321007-2.pdf
 • Točka: 5.b1
 • DOPOLNITEV GRADIVA-UPOŠTEVAJTE SKLEP V TEM GRADIVU! -Prodaja dela objekta Cankarjev drevored 15 in zemljišč ob objektu, ID znak: 2626-89-1, 2626-89-3 in 275/1, 275/3, obe k.o. Izola
OS7-18R-023200-3.doc
 • Točka: 6.0
 • Soglasje k zadolževanju JZ ZD Izola-obnovitev revolving kredita
GF7-19R-320401-2.doc
 • Točka: 6.1
 • Vloga ZD
GF7-19R-320401-3.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 11-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 15, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • Vabilo z DR
DD7-15R-320403-v.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 14. redne seje ODD
DD7-15R-320403-1.docx
 • Točka: 3
 • Poročilo o izvajanju programa za leto 2016
DD7-15R-320403-2.pdf
Nadzorni odbor Občine Izola, 10-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 23, Mandat: 7
 • Točka: 0.0.
 • Vabilo na 23.redno sejo NO
no7-23r-321211-v.docx
 • Točka: 1.1.
 • Zapisnik 22.redne seje NO z dne 13.3.2017
no7-22r-321211-z.doc
Odbor za okolje in prostor, 5-4-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 12, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
OP7-12R-320901-V.doc
 • Točka: 1.
 • Zapisnik
OP7-11R_320402 z.doc
 • Točka: 2.0
 • Zakupna pogodba mestni vrtovi
OP7-12R-320901-1.pdf
 • Točka: 2.1
 • Društvo mestni vrtovi - Pravilnik
OP7-12R-320901-2.pdf
 • Točka: 2.2
 • Društvo mestni vrtovi - Statut
OP7-12R-320901-3.pdf
Občinski svet občine Izola, 23-3-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 17, Mandat: 7
 • Točka: 0.0
 • Gradivo v celoti na dan 13.3.2017
OS7-17R-023200.zip
 • Točka: 00.0
 • Vabilo z dnevnim redom
OS7-17R-023200-v.doc
 • Točka: 00.00
 • Poročila delovnih teles
OS7-17R-023200-1.zip
 • Točka: 00.000
 • Dodatno poslano gradivo po elektronski pošti dne 22.3.2017 (k 13. točki -neuradno prečiščeno besedilo+14. točki-UPB+razširitev z novo 16.e) podtočko
OS7-17R-023200-2.zip
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 16. redne seje OS
OS7-16R-023200-z.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 4. izredne seje OS, 23. 2. 2017
OS7-4I-320401-1-z.doc
 • Točka: 02.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 02.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-6.docx
 • Točka: 03.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 03.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-7.docx
 • Točka: 04.0
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 04.0i
 • ITA / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320403-8.docx
 • Točka: 05.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 05.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320403-9.docx
 • Točka: 06.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 06.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320403-10.docx
 • Točka: 07.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 07.0i
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320403-11.docx
 • Točka: 08.0
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320705-8.docx
 • Točka: 08.0i
 • ITA / Sklep: Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320403-12.docx
 • Točka: 09.0
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 09.0i
 • ITA / Sklep: Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-13.docx
 • Točka: 09.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 09.2
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 09.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
 • Točka: 10.a
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 10.ai
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-320403-14.docx
 • Točka: 10.b
 • Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.bi
 • ITA / Sklep: Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-320403-15.docx
 • Točka: 11.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-321007-3.pdf
 • Točka: 11.ai
 • ITA / Sklep: Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-320403-16.docx
 • Točka: 11.b
 • Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-2.pdf
 • Točka: 11.bi
 • ITA / Sklep: Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-320403-17.docx
 • Točka: 11.c
 • Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-321006-1.pdf
 • Točka: 11.ci
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-320403-18.docx
 • Točka: 11.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-321006-3.pdf
 • Točka: 11.di
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. Št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-320403-19.docx
 • Točka: 11.e
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-321006-5.pdf
 • Točka: 11.ei
 • ITA / Sklep: Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. Št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-320403-20.docx
 • Točka: 11.f
 • Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-321007-4.pdf
 • Točka: 11.fi
 • ITA / Sklep: Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-320403-21.docx
 • Točka: 11.g
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320810-1.doc
 • Točka: 11.gi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320403-22.docx
 • Točka: 11.h
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320810-2.doc
 • Točka: 11.hi
 • ITA / Sklep: Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320403-25.docx
 • Točka: 12.0
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320812-1.pdf
 • Točka: 12.0i
 • ITA / Sklep: Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320403-23.docx
 • Točka: 13.0
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - prva obravnava
OS7-17R-320808-1.docx
 • Točka: 13.1
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-17R-320808-2.docx
 • Točka: 13.2
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - veljavni
OS7-17R-320808-3.doc
 • Točka: 13.3
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola - spremembe iz leta 2015
OS7-17R-320808-4.doc
 • Točka: 13.4
 • Obvezno navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23.11.2016
OS7-17R-320808-5.pdf
 • Točka: 13.5
 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izvajanju ZPPDej
OS7-17R-320808-6.pdf
 • Točka: 14.00
 • Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-321006-9.pdf
 • Točka: 14.00i
 • ITA / Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-320403-28.docx
 • Točka: 15.0
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 15.1
 • Predlog odloka
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 15.1i
 • ITA / Predlog odloka
OS7-17R-320403-24.docx
 • Točka: 15.2
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
 • Točka: 16.a
 • Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320702-1.doc
 • Točka: 16.ai
 • ITA / Sklep: Imenovanje nadomestnega člana v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
OS7-16R-320403-12.docx
 • Točka: 16.b
 • Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.doc
 • Točka: 16.b
 • PRILOGA - Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320703-16 b.pdf
 • Točka: 16.bi
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
OS7-17R-320403-26.docx
 • Točka: 16.c
 • Imenovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320705-16 c.doc
 • Točka: 16.ci
 • ITA / Sklep: Imenovanje predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
OS7-17R-320403-27.docx
 • Točka: 17.0
 • Odgovor na svetniško vprašanje - B. Gerk
OS7-17R-320403-1.doc
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti, 22-3-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 9, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
IN7-9R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 8. redne seje KIN
IN7-9R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 2i
 • ITA / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320403-8.docx
Statutarno pravna komisija, 22-3-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 19, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Vabilo z dnevnim redom
SP7-19R-320601-V.doc
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
SP7-19R-320601.zip
 • Točka: 1.0
 • Zapisnik 18. redne seje SPK
SP7-19R-320601-Z.doc.docx
 • Točka: 2.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 3.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 4.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 5.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 6.0
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 7.0
 • Sprejem Uradnega prečiščenega besedila Odloka o NUSZ
OS7-17R-321006-4.pdf
 • Točka: 8.0
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 8.1
 • Predlog odloka
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 8.2
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf
Odbor za družbene dejavnosti, 21-3-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 14, Mandat: 7
 • Točka: 0.00
 • Vabilo z DR
DD7-14R-320403-2.docx
 • Točka: 1
 • Zapisnik 13. redne seje ODD
DD7-14R-320403-1.docx
 • Točka: 2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 3
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 4
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 5
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 6
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 7
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 8
 • Predlog Letnega programa športa v občini Izola za leto 2017
OS7-17R-320705-8.docx
 • Točka: 9.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 9.2
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 9.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 9.4
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
Odbor za gospodarstvo in finance, 21-3-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 18, Mandat: 7
 • Točka: 0.
 • Gradivo v celoti na dan 14.3.2017
GF7-18R-320401.zip
 • Točka: 00.
 • Vabilo z dnevnim redom
GF7-18R-320401.doc
 • Točka: 01.a
 • Zapisnik 17. redne seje
GF7-18R-320401-z1.doc
 • Točka: 01.b
 • Zapisnik 4. izredne seje
GF7-18R-320401-z2.doc
 • Točka: 02.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-4.doc
 • Točka: 02i.
 • ITA / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Livade Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320403-6.docx
 • Točka: 03.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola – prva obravnava (s predlogom za skrajšani postopek)
OS7-17R-320702-3.doc
 • Točka: 04.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Izola – prva obravnava
OS7-17R-320702-2-1.doc
 • Točka: 05.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola – druga obravnava
OS7-17R-320702-5.doc
 • Točka: 06.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola - druga obravnava
OS7-17R-320705-6.doc
 • Točka: 07.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - druga obravnava
OS7-17R-320705-7.doc
 • Točka: 08.
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-2.doc
 • Točka: 08.1
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-3.pdf
 • Točka: 08.2.
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-4.pdf
 • Točka: 08.3
 • Soglasje k zadolževanju OŠ Vojke Šmuc
OS7-17R-320403-5.pdf
 • Točka: 09.a
 • uknitev javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-1.pdf
 • Točka: 09.b
 • Ukinitev Javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola
OS7-17R-321006-2.pdf
 • Točka: 10.a
 • Prodaja nepremičnine s parc.št. 677/1 k.o. Izola
OS7-17R-321007-3.pdf
 • Točka: 10.b
 • Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola
OS7-17R-321007-2.pdf
 • Točka: 10.c
 • Odločanje o razpolaganju z nepreminimani na Šaredu, parc št: 2947/18, 29457/5, 2947/4 in 2959/11, vse k.o. Cetore
OS7-17R-321006-1.pdf
 • Točka: 10.d
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičninama s parc. št. 3793/5 in 3708/8, obe k.o. Izola
OS7-17R-321006-3.pdf
 • Točka: 10.e
 • Odločanje o razpolaganju z nepremičnino s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore
OS7-17R-321006-5.pdf
 • Točka: 10.f
 • Pridobivanje 99/100 deleža nepremičnine s parc.št. 1644/2 k.o. Izola - Drevored 1.maja 9
OS7-17R-321007-4.pdf
 • Točka: 10.g
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared
OS7-17R-320810-1.doc
 • Točka: 10.h
 • Odločanje o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest
OS7-17R-320810-2.doc
Odbor za gospodarske javne službe in promet, 20-3-2017, Vrsta seje: Redna, Zap. št. seje: 16, Mandat: 7
 • Točka: 0
 • vabilo na 16.rednos ejo OGJSP
GJ7-16R-320801-v16 -slo+ita.doc
 • Točka: 0.1
 • gradivo 16 redna seja OGJSP skupaj
GJ7-16R-320801-gradivo skupaj.zip
 • Točka: 1
 • zapisnik 15.redne seje OGJSP
GJ7-15R-320801-z15.doc
 • Točka: 2
 • Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017
OS7-17R-320812-1.pdf
 • Točka: 3.1
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - prva obravnava
OS7-17R-320808-1.docx
 • Točka: 3.2
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola
OS7-17R-320808-2.docx
 • Točka: 3.3
 • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola - veljavni
OS7-17R-320808-3.doc
 • Točka: 3.4
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola - spremembe iz leta 2015
OS7-17R-320808-4.doc
 • Točka: 3.5
 • Obvezno navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23.11.2016
OS7-17R-320808-5.pdf
 • Točka: 3.6
 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izvajanju ZPPDej
OS7-17R-320808-6.pdf
 • Točka: 4.1
 • Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola
OS7-17R-320808-7.docx
 • Točka: 4.2
 • Predlog odloka o razveljavitvi
OS7-17R-320808-8.docx
 • Točka: 4.3
 • fotokopija veljavnega odloka
OS7-17R-320808-9.pdf