Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

14. februarja 2020
Sprejet program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli

Na 9. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetniki med drugim sprejeli program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za  vzhodno območje industrijske cone v Izoli in poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja za leto 2020.

Občinski svet je sprejel predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli. V prvi obravnavi je bil predlog omenjenega Odloka sprejet na 4. izredni seji decembra lani in posredovan v 15-dnevno obravnavo članom občinskega sveta. Občinska uprava v času obravnave ni prejela nobene pripombe na predlog Odloka. Občina Izola ima že v veljavi omenjeni Odlok, vendar se je zaradi spremenjene področne zakonodaje in pridobljenih drugih virov financiranja za izvedbo opremljanja, odločila za izdelavo nove strokovne podlage – Elaborata in Odloka.

Občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme v območju opremljanja cone mestne industrije na vzhodu, ki se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. V predlogu Elaborata in Programa opremljanja so skupni stroški opremljanja predmetnega območja s komunalno opremo zmanjšani zaradi drugih virov financiranja, in sicer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 620.723 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa znaša dobrih 266.024 tisoč evrov. Skupni stroški opremljanja se bodo tako zmanjšali za 886.747 evrov, posledično bo območje bolj zanimivo za investitorje, saj bodo plačali nižji komunalni prispevek.

V nadaljevanju so občinski svetniki obravnavali in sprejeli predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala Izola za leto 2020, na katerega je nadzorni svet podjetja že podal pozitivno mnenje. Direktor podjetja Denis Bele je na seji predstavil ključne projekte v letošnjem letu. V kolikor bodo pridobljena nepovratna sredstva in vsa potrebna dovoljenja, bo Občina skupaj s komunalnim podjetjem izvedla rekonstrukcija mandrača in dela promenade na Sončnem nabrežju ter delno prenovila ribiški pomol. Kot upravljavec poslovno-stanovanjskega fonda občine Izola bodo nadaljevali bodo tudi z urejanjem in izgradnjo neprofitnih stanovanj. Poudaril je še, da dokončno zaprtje deponije ne vpliva na delovanje zbirnega centra, ki bo uporabnikom na razpolago še naprej po obstoječem urniku.

Svetniki so sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter sklep o prenehanju javnega dobra na manjšem zemljišču na Maliji. Zemljišče je nekoč predstavljajo dostopno pot do objekta Dobrava 10, vendar te funkcije nima več, prav tako ne izpolnjuje več pogojev, da bi se na njem lahko odvijal javni promet, zaradi česar je bilo smiselno status javnega dobra ukiniti.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, katerih cilj je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Med drugim je bila potrjena prodaja zemljišča ob izolski vpadnici, tik ob krožišču in bencinskem servisu Petrol na vzhodu mesta Izola. Območje, v katerega sodi obravnavana parcela, se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli in je razdeljeno na prostorske enote. Predmetna nepremičnina predstavlja gradbeno parcelo A1, ki je namenjena gradnji nestanovanjskih objektov za trgovske, servisne, poslovne, storitvene in skladiščne dejavnosti. Pravni posel prodaje predmetne nepremičnine je že bil potrjen na seji občinskega sveta septembra lani, vendar glede na predvidevanja, da ne bo realiziran do marca 2020, je na podlagi zakona potrebna ponovna potrditev. Nepremičnina bo prodana z metodo javne dražbe.

Potrjena sta bila tudi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V Odbor za gospodarstvo in finance je bil namesto Igorja Franca imenovan nadomestni član Aleksander Krebelj. V svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Izola, pa so bili imenovani sledeči člani: Alan Deško, Maja Cetin, Vesna Pinter Stojnić in Dušan Kitić.

12. februarja 2020
V občini Izola bodo zasadili kar 3000 hrastov

 Na današnjem srečanju z novinarji so župan Občine Izola Danilo Markočič, direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, glavni direktor družbe Slovenski gozdovi Zlatko Ficko in direktor Komunale Izola Denis Bele podpisali pismo o nameri zasaditve 3000 dreves na območju občine Izola, ki jih je za akcijo zagotovil raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Inštitut bo 15. februarja obeležil 3. obletnico obstoja, pred dnevi pa je v Livadah stekla tudi gradnja inovativne in največje lesene zgradbe raziskovalnega inštituta v Sloveniji.

Župan občine Izola Danilo Markočič je v uvodu izrazil veliko zadovoljstvo, da bo do konca prihodnjega leta na območju Livad zgrajena inovativna in večinoma lesena stavba raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. Delovanje vrhunske znanstvene institucije pomeni za Izolo dodano vrednost, med  drugim bodo občanke in občani pridobili priložnost za kakovostna delovna mesta ter veliko dodatnih znanj. Poudaril je pomen širitve raziskovalnih in izobraževalnih institucij izven siceršnjih univerzitetnih središč ter se zahvalil vodstvu raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE za pobudo in sodelovanje pri zasaditvi 3000 hrastov na območju Izole. Nova drevesa bodo bistveno pripomogla k ohranjanju biodiverzitete na področju občine, hkrati pa bodo drevesa prinesla koristi tudi čebelarjem, saj gre za medonosne rastline.


Več

11. februarja 2020
Z arhitekti in urbanisti o pripravah na novi kulturni center

Danes se je v Izoli odvil prvi strokovni posvet arhitektov in urbanistov, ki so razpravljali o bodočem kulturnem centru, ki bo eden glavnih investicijskih projektov v občini v prihodnjih letih. Po besedah župana Danila Markočiča je realno pričakovati, da bo kulturni center zaživel leta 2025, v kolikor ga umestimo na lokacijo, kjer je lastništvo pretežno občinsko, in s postopkom urbanističnega natečaja in priprave prostorskega akta pričnemo čim prej.
Več

10. februarja 2020
Opremljanje Cone mestne industrije vzhod

Med prioritetnimi projekti v predlogu proračuna za leto 2020 je na podlagi sklenjenega Dogovora za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije predvideno dokončanje opremljanja Cone mestne industrije vzhod v višini 1,1 milijona evrov. Lani smo pristopili k prvi fazi opremljanja, tj. ureditvi komunalne infrastrukture na omenjenem območju. Komunalna oprema, ki je predmet gradnje, zajema izgradnjo cestne infrastrukture, meteorne in fekalne kanalizacije, vodnogospodarske ureditve hudournika Mehanotehnika I za zagotovitev poplavne varnosti na tem območju ter izgradnjo vodovodnega omrežja in javne razsvetljave. Vzporedno z gradnjo infrastrukture, ki jo je zavezana izvesti občina, bodo dograjena tudi omrežja elektroenergetskih naprav in telekomunikacijsko omrežje. Zaključek investicije je predviden v začetku meseca aprila letos; če bo občina pridobila lastništvo na zemljiščih, se bo leta 2021 nadaljevala druga faza izgradnje komunalne opreme.

7. februarja 2020
JAVNI RAZPIS na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2020

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2020. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola www.izola.si v zavihku Razpisi in objave, v Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj ter v glavni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, v času uradnih ur.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno torka, 10. 3. 2020. Rok za oddajo zahtevka (z računi in dokazili o plačilu računov), ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je do vključno torka, 5. 5. 2020.

Vlogo je treba poslati v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2020«, do vključno torka, 10. 3. 2020.

Vloga se lahko odda tudi osebno v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni (vložišču) Občine Izola, do vključno 10. 3. 2020, do 12. ure, ovojnica mora biti izpolnjena kot že opisano. Kot zadnji dan prijave velja datum 10. 3. 2020 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

6. februarja 2020
Finančni dialog med organi pristojnimi za programiranje Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in ključnimi izvajalci makroregionalnih strategij v Sloveniji

20. januarja 2020 se je odvil že 5. Finančni dialog, ki ga je tudi tokrat organiziral JZP Izola, izvajalska struktura Občine Izola in partner projekta EUSAIR Facility point. Dogodek je namenjen komunikaciji in koordinaciji med slovenskimi organi, ki sodelujejo pri načrtovanju in upravljanju Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ključnimi predstavniki makroregionalnih strategij v Sloveniji.
Več

3. februarja 2020
Februar bogat s kulturnimi in športnimi prireditvami

Bliža se slovenski kulturni praznik, ki ga bomo obeležili z osrednjo občinsko proslavo. Februar bodo zaznamovali številni dogodki. Konec tedna se bodo v okviru festivala Svet refoška s svojimi vini predstavili pridelovalci te sorte vina. Najboljši izolski športniki pa bodo priznanja za uspehe prejeli na prireditvi to sredo.

Osrednja proslava ob kulturnem prazniku
V počastitev slovenskega kulturnega praznika se bo osrednja proslava odvila v petek, 7. februarja, ob 19.30 v kulturnem domu. Slavnostna govornica bo Nataša Benčič. V sklopu kulturnega programa bodo sodelovali Kompanija Izola in Polona Vetrih v odrski izpovedi z naslovom Ne pozabite na rože. Še pred proslavo bo ob 19.30 odprtje slikarske razstave Mire Ličen Krmpotić z naslovom Mila Istra.

Kulturno dogajanje se bo v soboto, 8. februarja selilo v park Pietro Coppo. Ob 17. uri se bodo v okviru dogodka Kulturna osmica predstavila izolska kulturna društva. Nastopili bodo ŽePZ KUD Mirta, MoPZ Izola, MoPZ Delfin Izola, Marjetka Popovski, Pihalni orkester Izola, Kulturno društvo harmonikarjev Izola, KTD Šparžin, KD Malija, ŽePZ KD Korte in Mari o net.te.

Predstavitev refoška
V Izoli se vsako leto v začetku februarja odvije festival Refuscus Mundi – Svet refoška, kjer se s svojimi vini predstavijo pridelovalci vin sorte refošk, ki uspeva v več vinorodnih okoliših v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Refošk je stara sorta, ki je najpomembnejša in najbolj razširjena sorta v slovenski Istri in na Krasu. Letos se bo festival, ki ga bodo spremljale vodene degustacije, odvil 8. februarja, od 14.00 do 20.30, v Manziolijevi palači. Za obiskovalce festivala je organiziran brezplačni prevoz iz Trsta v Izolo ob 14. in 15. uri, s povratkom iz Izole ob 19. in 20. uri.

Najboljši izolski športniki bodo priznanja za izjemne dosežke v lanskem letu prejeli na prireditvi, ki se bo odvila v sredo, 5. februarja, ob 19. uri, v kulturnem domu. V petek, 14. februarja, ob 20. uri, bo Manziolijevo palačo preplavila glasba poljskega pianista Wojciecha Waleczeka, predzadnjo soboto v februarju, od 15. ure dalje pa na Lonki pričakujemo pustne šeme, ki bodo z rajanjem ob glasbi odganjale zimo.

Več o dogodkih lahko preberete na občinski spletni strani, na sledeči povezavi: http://izola.si/medijsko-sredisce/dogodki-in-prireditve/.

Vljudno vabljeni na izolske kulturne in športne prireditve.

31. januarja 2020
Do konca februarja prenovljena celotna javna razsvetljava v Izoli

Na podlagi javnega razpisa za izbor koncesionarja za prenovo in vzdrževanje javne razsvetljave je Občina Izola avgusta lani z izbranim koncesionarjem –  družbo Petrol podpisala pogodbo za prenovo javne razsvetljave. Občina si je s podpisom pogodbe zagotovila takojšnjo prenovo obstoječe javne razsvetljave, pogodbo s koncesionarjem, ki vključuje tudi vzdrževanje prenovljene javne razsvetljave pa je sklenila za obdobje 15 let.

Dela na prenovi javne razsvetljave v Izoli potekajo po terminskem planu. Do konca leta 2019 je koncesionar zamenjal že približno 90 odstotkov vseh neustreznih svetilk javne razsvetljave. Z zamenjavo svetilk v starem mestnem jedru do konca februarja letos pa bo projekt celovite prenove javne razsvetljave v Izoli zaključen. Skupaj bo v okviru projekta zamenjanih več kot 1750 svetil javne razsvetljave.

Projekt prenove javne razsvetljave bo Občini Izola omogočil znižanje stroškov električne energije, ob tem da bo v občini urejena ustrezna razsvetljava kot zahteva Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

27. januarja 2020
Ureditev Ulice ob starem zidovju

V sklopu investicijskega vzdrževanja se izvaja rekonstrukcija kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju Ulice ob starem zidovju. Z deli je izvajalec CPK začel sredi novembra lani, zaključek del pa je predviden konec februarja letos. Vrednost investicije je dobrih 238.000 proračunskih sredstev. Po zaključenih delih bo sledila celotna preplastiva cestišča in ureditev pločnikov.

Arhiv novic
KOLEDAR
< februar 2020 >
PO TO SR ČE PE SO NE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       

NOVO NA PORTALU

22. februar 2020
Pustni ples v hotelu Delfin s Primorskimi Fanti

Veselo pustno rajanje v hotelu Delfin. Za zabavo bodo poskrbeli Primorski Fantje...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!