Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

22. novembra 2019
Strožji pogoji za vodstveni funkciji Zdravstvenega doma Izola

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 8. redni seji v drugi obravnavi sprejel predlog spremenjenega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, v prvem branju pa so svetniki sprejeli predlog spremenjenega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola ter ga posredovali v 15 dnevno obravnavo.   

Uvodoma so svetniki po skrajšanem postopku sprejeli spremenjene in dopolnjene odloke javnih zavodov osnovne šole Vojke Šmuc, osnovne šole Livade in vrtca Mavrica. Občinski svet je junija letos sprejel Odlok o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Dante Alighieri Izola. V razpravi besedila odloka je bila na seji občinskega sveta podana pobuda, da se pregleda uradna prečiščena besedila odlokov o ustanovitvi še ostalih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Izola, v členih, ki določajo sestavo, delovanje in pristojnosti sveta staršev, z vidika usklajenosti določb s področno zakonodajo. Pristojne službe so na podlagi pobude pripravile nove predloge odloka še za ostale zgoraj navedene zavode. Bistvena novost spremenjenega odloka je v določbi, da bo po njegovem sprejetju vsem staršem otrok, ki obiskujejo šolo, zagotovljena možnost kandidiranja za predstavnika staršev. Vprašanja, ki se nanašajo na konstituiranje, delovanje in volitve predstavnikov staršev v svet zavoda, pa se bodo podrobneje uredila s poslovnikom o delu sveta staršev.

V nadaljevanju je občinski svet v prvi obravnavi sprejel predlog spremenjenega Odlok o tržnem redu, zaradi namere sklenitve pogodbe med upravljavcem in lastnikom tržnice, s katero bosta uredila medsebojne pravice in obveznosti. S spremembo odloka se ureja tudi dejavnost kmečke tržnice in določa njena lokacija delovanja na javni površini med stavbama na naslovu Drevored 1. maja 6 in Ulica prekomorskih brigad 1.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili novo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020. Potrjen je bil dvig točke za izračun NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča za 23 odstotkov, za zazidana stavbna zemljišča, se vrednost točke ne spreminja. S predlagano spremembo vrednosti točke za nezazidano stavbno zemljišče, ki bo po novem znašala 0,00732 EUR/m2, bo ta v Občini Izola 1,1-krat višja od vrednosti točke v Občini Piran in 0,92-krat nižja od vrednosti točke v občinah Koper in Ankaran.

V začetku letošnjega leta je Direkcija za ceste Republike Slovenije pristopila k ureditvi dolgo pričakovanega krožišča na državni cesti Izola – Sečovlje, na Belvederju. Za ureditev krožišča je bilo potrebno poseči tudi na zemljišče v lasti fizične osebe, ki bo v zameno za prodano zemljišče pridobila del nepremičnine, ki ga že koristi in predstavlja deloma zunanjo ureditev objekta Jagodje 24, deloma pa dostop do ceste. Slednja nepremičnina je v lasti Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava. Krajevna skupnost se je s predlogom strinjala, v zameno za odsvojeni del nepremičnine v njeni lasti, pa je želela pridobiti nepremičnino, na kateri stoji spomenik padlim partizanom. Krajevna skupnost skrbi za urejenost spomenika in ima na preostalem delu nepremičnine dolgoročne načrte z ureditvijo območja. Občinski svet je sprejel sklep, s katerim soglaša s sklenitvijo pravnega posla med strankami ter pooblastil župana za sklenitev pravnega posla.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, katerih cilj je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Med drugim je bila potrjena prodaja delov stavb gostinskega lokala na Dantejevi ulici 4, ki se bo prodajal na eni izmed prihodnjih javnih dražb, izklicna cena, ki je višja od ocenjene vrednosti nepremičnine, pa je 395.000 evrov.

V drugi obravnavi je bil sprejet predlog spremenjenega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, ki določa, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. Med drugim so za direktorja določeni strožji pogoji glede stopnje in področja izobrazbe ter delovnih in vodstvenih izkušenj. Za strokovnega vodjo pa je lahko imenovan kandidat, ki je zdravnik specialist s področja dejavnosti zdravstvenih ustanov, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v zdravstveni stroki. Strokovnega vodjo na predlog direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, pred imenovanjem pa mora pridobiti soglasje strokovnega sveta. Svet zavoda v internih aktih predvidi možnost, da imenovanega direktorja, v primeru, ko ta izpolnjuje tudi pogoje za strokovnega vodjo, pooblasti tudi za izvajanje nalog strokovnega vodje.

V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog spremenjenega Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola in posredovan v 15 dnevno obravnavo. Odlok se spreminja zaradi potreb po spremembah v organiziranosti organov občinske uprave ter služb, ukinitve dosedanjih služb z enim ali dvema zaposlenima in prenosom njihovih nalog na pristojne urade oz. službe, s ciljem boljšega pretoka informacij in lažje organizacije nadomeščanja odsotnih javnih uslužbencev. Predlog predvideva tudi ukinitev službe, v kateri ni zaposlenih javnih uslužbencev.

Sprejet je bil tudi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o razrešitvi dosedanjega člana nadzornega odbora Aleksandra Kreblja in imenovanju nadomestnega člana Matjaža Miška.

 

21. novembra 2019
Predaja novega reševalnega vozila

Izola, 21. november 2019 – Reševalna služba slovenske Istre, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Izola, bo v ponedeljek, 25. novembra, uradno prevzela novo reševalno vozilo Mercedes Benz Sprinter, ki ga je dobavila družba Meditra d. o. o. iz Ljubljane.
Več

20. novembra 2019
Napovedano visoko plimovanje in poplave morja tudi v prihodnje

Po napovedih se bo visoko plimovanje morja občasno nadaljevalo do konca meseca novembra in prvi teden decembra. Prebivalce občine Izola, ki živijo na območjih, kjer obstaja možnost poplav pozivamo, da shranijo obstoječe vreče s peskom za ponovno uporabo.

 O plimovanju in možnosti poplav vas bomo redno obveščali, zato spremljajte naše objave na spletni strani: http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/ ter na Facebook strani: https://www.facebook.com/obcinaizola/.

Če bo napovedano plimovanje v Izoli podobnih razsežnosti, kot smo ga doživeli prejšnji teden, prosimo, da zavarujete svoje imetje in pred vrata postavite leseno desko ali najlonsko oblogo ter jo obložite z vrečami.

Dodatne vreče, če jih še niste prejeli, bodo delili predstavniki civilne zaščite in gasilci oziroma jih boste lahko prevzeli na Komunali Izola. Stik dežurne službe: 05 909 13 04,  od 15. do 7. ure.

19. novembra 2019
Na letošnjih javnih dražbah nepremičnin iztržili več kot 4 milijone evrov

Na včerajšnji javni dražbi je Občina Izola iztržila dobrih 231.000 evrov. Prodala je tri nepremičnine, dve po izklicni ceni, za tretjo pa za 35.000 evrov več od izklicne cene. Največ zanimanja je bilo za stavbo in zemljišče ob objektu, na naslovu Tartinijeva 19 a v Izoli. Za nakup se potegovali štirje dražitelji, največ je ponudilo podjetje MM4 iz Portoroža. Skupni znesek, ki ga je občina iztržila na vseh petih letošnjih dražbah znaša dobre 4 milijone evrov.
Več

18. novembra 2019
Vabljeni na dogodek Podjetna Izola

V četrtek, 21. novembra 2019, bo ob 17. uri potekalo nadaljevalno srečanje podjetnikov in mladih v javni razpravi o možnostih, ki jih ponuja lokalna skupnost, glede spodbujanja podjetništva in inovativnosti. Srečanje se bo odvijalo v prostorih Manziolijeve palače na Manziolijevem trgu 5, v Izoli.

Gost delavnice bo tudi tokrat dr. Robert Ličen, ekonomist in poslovni voditelj ter avtor inovativne metode vodenja, prilagojene slovenskemu kulturnemu okolju. Je dolgoletni mentor mladim podjetnikov, pisec strokovnih člankov v več revijah in strokovnih publikacijah. Ustanovil je Podjetniški center Pegasus, ki povezuje podjetnike in njihove podpornike v podjetniško skupnost.

Če hočemo doseči spremembe v družbi in podjetjih nasploh (izboljšave), moramo doseči, da jih najprej sprejme posameznik, ki v nekem okolju živi in deluje. Ravno zato nam bo na dogodku dr. Robert Ličen predstavil temo Management sprememb. Spregovoril bo o pomenu in učinkih sprememb v privatnem ter v poslovnem življenju. Zakaj se jih bojimo in kako jih uspešno izpeljemo in vodimo.

Več o programu dogodka lahko preberete v priloženem vabilu.

Zaradi omejenega števila mest potekajo prijave na delavnico.

Prijavite se TUKAJ do 20.11.2019.

17. novembra 2019
Zahvala za prizadevno delo in pomoč ob plimnem valu

Spoštovane občanke in občani,

v preteklih dneh smo tudi v občini Izola občutili moč narave. Plimni val je prizadel precejšen del priobalnega pasu, občankam in občanom, ki živijo ali poslujejo na tem območju, pa povzročil veliko škodo.Izolski prostovoljni gasilci, gasilci Gasilske brigade Koper, člani civilne zaščite ter delavci Komunale Izole pa so skupaj z občani in vsemi, ki so želeli pomagati, še enkrat dokazali, da smo, ko je to najbolj potrebno, sposobni stopiti skupaj ter storiti vse, da bi bila škoda kar najmanjša. Zato se vsem, ki ste te dni bili na terenu in pomagali prizadetim občanom ter preprečili nastanek še večje škode, iskreno zahvaljujem za prizadevno delo in pomoč.

Občina Izola je, podobno kot ostale tri istrske občine, že pripravila prvo oceno škode, in jo v višini 1,8 milijona evrov, prijavila tudi pristojnemu ministrstvu. Upajmo, da bo država čim prej izvedla vse potrebne postopke, da bi lahko najbolj prizadeti občani in občanke Izole iz teh sredstev vsaj deloma prejeli povrnjeno škodo, ki jim jo je povzročil nedavni plimni val.

Župan, Danilo Markočič

15. novembra 2019
OPOZORILO

Danes je v Izoli morje prestopilo bregove, vendar je voda poplavila del Sončnega nabrežja in Velikega trga, do večje škode ni prišlo. Po podatkih Oddelka za hidrološko prognozo, Agencije RS za okolje, morje v jutranjih urah poplavlja nižje dele obale, dopoldan bo poplavljalo predvidoma v večjem obsegu, v višini med 30 in 40 cm. V prihodnjih dneh bo plimovanje morja še povišano in bo večkrat preseglo obalno črto in poplavljalo. Močneje bosta povišani tudi plimi danes ponoči, med 22. in 1. uro zjutraj, in plima v noči na nedeljo. Ob tem lahko morje ponovno poplavi.

Pa še obvestilo Komunale Izola:
Občane Izole, ki so bili v teh dneh prizadeti v poplavah obveščamo, da bo jutri, v soboto, 16.novembra in nedeljo 17. novembra dopoldan, med 10. in 15. uro, na razpolago dežurna ekipa za izredni odvoz kosovnih odpadkov, nastalih zaradi poplave morja. Telefonska številka, na katero lahko pokličete v navedenem času, je 031/309-543. Zaradi nastalih nevšečnosti, želimo tudi na ta način stopiti naproti občanom in ponuditi pomoč ter v čim krajšem času vzpostaviti ustrezno urejenost našega mesta.
Za sodelovanje kot tudi strpnost in razumevanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

15. novembra 2019
Tradicionalni slovenski zajtrk

Danes je otroke v izolskih šolah in vrtcih pričakal tradicionalni slovenski zajtrk (maslo, med, kruh in mleko lokalnih proizvajalcev). Letos se je akciji ozaveščanja pomena zdravega jutranjega obroka že trinajsto leto zapored pridružil tudi izolski čebelar Dario Renko, ki je na zabaven in poučen način otrokom predstavil pomembnost čebel in čebelarstva. Obiskal je otroke iz vrtca Mavrica, enota Školjka, otroke iz italijanskega vrtca L’Aquilone, svoje poslanstvo pa je nadaljeval tudi na izolskemu podeželju, kjer je obiskal otroke iz vrtca Mavrica, enota Korte in otroke iz prve triade podružnične šole v Kortah.

Župan Občine Izola Danilo Markočič se je tudi udeležil zdravega zajtrka v enoti Školjka vrtca Mavrica in poudaril pozitiven pomen zajtrkovanja, medtem ko je podžupanja Agnese Babič obiskala vrtec z italijanskim učnim jezikom L’Aquilone.

Tradicionalni slovenski zajtrk letos že osmič poteka ob dnevu slovenske hrane, Projekt vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Letošnji dan slovenske hrane poudarja pomen zahvale vsem našim kmetijam, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam, ne samo za zajtrk, ampak za vso hrano.

14. novembra 2019
Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, bo plimovanje morja

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, bo plimovanje morja v naslednjih dneh povišano. Najvišja gladina morja bo ob plimi, jutri, med 8. in 12. uro, ko lahko morje ponovno poplavi v večjem obsegu, predvidoma v višini med 30 in 50 cm.

Prebivalce občine Izola, ki živijo na območjih, kjer obstaja možnost poplav naprošamo, da svoje imetje zaščitijo in pred vrata postavijo lesene deske ter jih obložijo z vrečami.

Pristojne službe civilne zaščite, gasilci, delavci Komunale Izola in prostovoljci bodo dogajanje ves čas spremljali in bili na razpolago za pomoč vsem ogroženim.

14. novembra 2019
V Izoli bo zaživel Ledeni otok

Letošnje zimsko dogajanje bo v Izoli zaznamovalo drsališče v parku Pietro Coppo, ki bo vsem ljubiteljem ledenih ploskev na voljo med 30. novembrom 2019 in 19. januarjem 2020. Zimsko zgodbo bo popestril pester glasbeni in otroški program, obiskovalci pa se bodo lahko razvajali ob raznoliki kulinarični ponudbi.

Pri ustvarjanju izolske pravljične zimske zgodbe so sodelovali tudi otroci iz šol in vrtcev, ki so za letošnje zimsko dogajanje izbrali ime Ledeni otok. S prižigom luči in odprtjem drsališča v soboto, 30. novembra, se bo začelo tudi dogajanje Ledenega otoka

Izola bo to zimo domačinom in obiskovalcem ponujala še pestrejše dogajanje in jim omogočala druženje v čudovitem parku, ki se bo spremenil v ledeno ploskev. »Bogatejša bo tudi okrasitev, elementi okrasitve pa bodo krasili tudi podeželje,« je na današnji novinarski konferenci povedal župan Danilo Markočič. Za celotno okrasitev bo namenjenih 21.000 evrov. »Vesel sem, da smo z decembrskim dogajanjem povezali gostince, trgovce in druge deležnike v Izoli, promocija decembrskega dogajanja pa je povezana tudi s sosednjo občino v Kopru,« je še pojasnil župan.

Izola prejemnica dveh priznanj Turistične zveze Slovenije

»Da smo na pravi poti in da delamo dobro, dokazujeta tudi priznanji, ki ju je včeraj, na zaključni prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019, prevzela izolska podžupanja Agnese Babič,« je še prepričan župan. Drugo mesto v kategoriji Naj turistični kraj in prvo mesto spletnega glasovanja po številu glasov ljudstva znova dokazuje, da ima naše mesto dober sloves, širitev ponudbe z novimi pridobitvami, še posebej izven sezone, pa gotovo omogoča, da bo ta sloves ohranilo in nadgradilo tudi v prihodnje,« je prepričan župan.

Prižig prazničnih luči, odprtje in urnik drsališča

»200 metrov razgibanih drsalnih stez v praznično okrašenem parku bo na voljo obiskovalcem med 30. novembrom 2019 in 19. januarjem 2020, od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah, med 12. in 21. uro. Zadnji vstop na drsališče pa bo možen do 20. ure. Še dalj časa bo drsališče na voljo ljubiteljem ledenih ploskev ob petkih ter sobotah, praznikih in šolskih počitnicah, in sicer med 10. in 23. uro, zadnji vstop na drsališče pa bo do 22. ure,« je povedala Olga Kaliada, koordinatorica projekta, ki je med drugim tudi predstavila razloge za izbor imena Ledeni otok za zimsko dogajanja v Izoli. Ime izhaja iz korena imena mesta in simbolizira, da je bila Izola nekoč otok, hkrati pa je tudi drsališče majhen otok sredi mesta. Ob drsališču si bo mogoče izposoditi drsalke in pripomočke za pomoč pri drsanju. Za vstop na drsališče bo treba odšteti dva evra, cena izposoje drsalk pa bo en evro. Možen bo tudi nakup sezonske karte za vseh 50 dni, in sicer za 30 evrov.

Ime za zimsko dogajanje so izbirali učenci izolskih šol in vrtcev, zmagovalni predlog pa so podali otroci 3. a razreda osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Dante Alighieri. Slednji bodo v soboto, 30. novembra, z županom v parku prižgali praznične luči, prislužili pa so si tudi brezplačno drsanje ob odprtju drsališča. Ob prižigu luči bodo dogajanje popestrili Lea Sirk in mladi vokalisti glasbenega izobraževanja Cirque ter pravljični junaki.

50 dni dogajanja na dveh prizoriščih

»Upamo, da bomo z letošnjo novostjo v parku spodbudili ljudi, da pridejo na prosto in nakupovalne centre zamenjajo za druženje v parku,« je povedala Zvonka Radojevič, direktorica Centra za kulturo, šport in prireditve. »Prizorišči prireditve bosta park Pietro Coppo in Lonka. Park je skupaj z drsališčem namenjen predvsem otrokom, na Lonki, pa je program koncertno obarvan,« je povedala Branka Lipar, prav tako iz Centra. Za zabavo najmlajših v parku bodo poskrbele izbrane lutkovne, gledališke, plesne, glasbene in filmske predstave, ki se bodo začenjale ob 17. uri. Več informacij v pripetem programu.

PROGRAM_LO-letak-SLO

Ledeni otok prinaša nove možnosti tudi na področju promocije Izole kot turistične destinacije. »Pred nami je 50 dni doživetij v Izoli, kar gotovo pripomore k razpoznavnosti naše destinacije, ocenjuje Dean Kocjančič, direktor Turističnega združenja Izola. »Letošnje leto bo znova leto presežkov, saj bomo po sedanjih ocenah presegli pol milijona turističnih prenočitev. V prvih desetih mesecih beležimo 12 % več turističnih prihodov in 7 % odstotkov več prenočitev. Gre za podatke, ki nas navdihujejo z optimizmom in hkrati z zavezo, da z aktivnim delom na področju promocije Izole nadaljujemo tudi v prihodnje,« je še pojasnil Kocjančič in dodal, da so se pri promociji osredotočili tudi na promocijo preko družbenih omrežji, zgodbo pa bodo širili s pomočjo različnih kanalov, kot sta Facebook in Instagram.

Obiskovalci bodo tako lahko spremljali vsakodnevno dogajanje Ledenega otoka kar preko svojih računalnikov in mobilnih telefonov. »Obiskovalce bomo spodbujali, da svoje trenutke na Ledenem otoku delijo tudi z nami. Za ta namen smo ustvarili #LedeniOtok, s pomočjo katerega bomo delili prejete fotografije naših obiskovalcev. Selfie spot, torej mesto za fotografiranje pa bo posebnost, ki bo v bližini samega drsališča. Motiv oz. oblika spota pa naj za sedaj ostane skrivnost,« je še zaključil.

Lep pozdrav in vabljeni na zimsko dogajanje v Izolo!

Arhiv novic
KOLEDAR
< februar 2020 >
PO TO SR ČE PE SO NE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       

NOVO NA PORTALU

22. februar 2020
Pustni ples v hotelu Delfin s Primorskimi Fanti

Veselo pustno rajanje v hotelu Delfin. Za zabavo bodo poskrbeli Primorski Fantje...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!