Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

6. septembra 2019
Nove priložnosti za razvoj izolskega športa

Izola, 6. september 2019 – Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 2. izredni seji sprejel spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer in sicer za zahodni del omenjenega območja. Potrdili so tudi menjavo parcel v lasti Občine Izola ob stavbi na Tomažičevi 10b s parcelo ob športni dvorani na Kraški ulici ter na delu tamkajšnjega igrišča. Pridobitev navedene parcele pomeni dodatne možnosti za razvoj športa. Veslaški klub Izola se bo iz objekta na Tomažičevi 10b izselil, upravna odbora obeh izolskih veslaških klubov pa sta potrdila namero združitve klubov. Sinergije obeh klubov bodo gotovo ključne za uspešen razvoj izolskih veslačev v prihodnje.

Svetniki so uvodoma v drugi obravnavi sprejeli dopolnjen Odlok o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer (ZN KHM). Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na zahodni del omenjenega območja, kjer se nahaja predvsem stanovanjska gradnja in delno na del, ki je namenjen proizvodni in drugi poslovni dejavnosti. Za celotno območje je bil leta 2002 sprejet zazidalni načrt KHM, za vzhodni del območja pa je bil leta 2017 sprejeta dopolnitev. Ker je bil zazidalni načrt na obravnavanem, zahodnem območju ZN KHM, predvsem v delu, ki ni stanovanjski, realiziran le v manjši meri in so se v času od izdelave spremenila nekatera izhodišča navedenega načrta, se je občina Izola odločila za sprejetje smiselnih sprememb in dopolnitev tudi za zahodni del območja.

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev ZN KHM je prilagoditev odloka današnjim potrebam in razmeram v prostoru. Občina želi optimizirati območje tako, da je s spremembo zagotovila dodatna zemljišča za gradnjo v obrtni coni, obenem pa se zelene površine ne zmanjšajo. Ohrani se nekoliko preoblikovan pas zelenih površin, ki služi kot vmesni pas med stanovanjskim in obrtnim območjem. Na osrednjem delu zelenih površin bodo urejeni mestni vrtovi, ki bodo v bližini mestnega jedra, na dobro dostopnem območju.

V nadaljevanju so potrdili predlog Sklepa o potrditvi sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje Občine Izola.

Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo v Medoših je sprejel Občinski svet Občine Izola na 3. redni seji, 7. marca letos. Na njej si domačin kot del kmetije želi zgraditi oljarno s pripadajočo zunanjo ureditvijo, kar je v celoti skladno s prostorskim razvojem podeželja. Gre za prvi tovrstni predlog, ki ga je občinski svet obravnaval na podlagi spremenjene zakonodaje sredi lanskega leta. Del elaborata lokacijske preveritve je bila tudi grafična priloga, ki je točno določala lokacijo umestitve objekta. V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, se je izkazalo, da na podlagi prikazane lege objekta v elaboratu lokacijske preveritve ni bilo možno doseči uskladitve s pogoji pristojnih mnenjedajalcev, zato je bil investitor primoran spremeniti lego objekta ter podati pobudo za spremembe in dopolnitve lokacijske preveritve.

V nadaljevanju so svetniki odločali o ukinitvi statusa javnega dobra. Sprejeli so sklep, v katerem je določeno, da na delu parcele v Cetorah preneha status grajenega javnega dobra, saj je podjetje Elektro Primorska na tem delu zgradilo transformatorsko postajo Vinica za potrebe naselja Cetore. V sklopu zadnje točke seje so svetniki potrdili tudi prodajo omenjenega območja Elektru Primorska.

Sprejeli so tudi sklep o ukinitvi javnega dobra na več nepremičninah ob stavbi na Tomažičevi 10b. Predmetne nepremičnine ne predstavljajo več javnega dobra, občinski svet pa je za te parcele v lasti Občine Izola potrdil pravni posel menjave s parcelo ob športni dvorani na Kraški ulici ter na delu obstoječega nogometnega igrišča, ki ga Občina Izola potrebuje za razvoj športa in investicije v dotrajano športno infrastrukturo. Z menjavo občinskih parcel ob objektu na Tomažičevi 10b bo prišlo tudi do izselitve Veslaškega kluba Izola iz omenjenega objekta. Upravna odbora Veslaškega kluba Izola ter Veslaškega kluba Argo Izola sta namreč potrdila namero združitve obeh klubov. Sinergije obeh klubov bodo gotovo ključne za uspešen razvoj izolskih veslačev v prihodnje. »Veseli me, da sta oba kluba spoznala, da skupaj zmorejo več in da je postopek združitve obeh izolskih veslaških klubov požel veliko podporo članov. Predvsem gre zahvala predsednikoma in ostalim predstavnikom klubskih upravnih odborov, ki so se postopkov združitve lotili resno in odgovorno tudi do vseh preostalih članov ter postopek uspešno izpeljali do konca,« je aktivnosti združitev obeh klubov z navdušenjem opisal župan Danilo Markočič.

Na koncu so svetniki odločali še o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola. Občinski svet je potrdil pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola kot prodajalko in najugodnejšim ponudnikom za več parcel, ki se nahajajo znotraj notranjega ureditvenega območja B3 v Livadah. Predmetno območje ni pozidano. Deloma je zatravljeno, zaraščeno, deloma se uporablja za namen vrtičkarstva.Cilj prodaje navedenih nepremičnin je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnine bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Potrjena je bila tudi prodaja zemljišča ob izolski vpadnici, tik ob krožišču in bencinskem servisu Petrol na vzhodu mesta Izola. Območje, v katerega sodi obravnavana parcela, se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli in je razdeljeno na prostorske enote. Predmetna nepremičnina predstavlja gradbeno parcelo A1, ki je namenjena gradnji nestanovanjskih objektov za trgovske, servisne, poslovne, storitvene in skladiščne dejavnosti.

Kabinet župana – Gabinetto del Sindaco

Martina Miklavčič Šumanski

tel: +386 5 66 00 138

gsm: +386 41 288 703

e-mail: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO NA PORTALU

25. maja 2020
V ulici vzdolž parkirišča Lonka in ob srednji šoli bo urejeno območje umirjenega prometa


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!