Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

8. 9. 2017, E-Uradne objave občine Izola 11/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 137. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 23. 9. 2017
24. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola - uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Občine Izola št. 8/97, 10/05, 23/07, 14/09, 5/10 in 6/17)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 8. 8. 2017
24. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o cestah, 6. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, 9. člen Zakona o financiranju občin, 21., 29., 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 7. 2017
24. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
ODLOK o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (OPPN CMI vzhod)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorksem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 7. 2017
24. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 10/2017
PRAVILNIK o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola - Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 6. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine izola
Veljati začne: 22. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica izola (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine izola
Veljati začne: 22. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, športi in prireditve Izola" (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola in 119/b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s parc. št. 5404/9 k.o. Malija (po parcelaciji parc. št. 5404/12 in 5404/13 k.o. Malija) in na nepremičnini s parc. št. 3793/5 k.o. Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21., 31. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 26. in 27. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, 30. in 100. člen Statuta OI
Veljati začne: 22. 7. 2017
7. 7. 2017, E-Uradne objave občine Izola 9/2017
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2017 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun OI 2017, Uredba Kom. (EU) št. 717/2014, Pogodba o delovanju EU pri pomoči de minimis v sektorju rib. in akva., Pravilnik o fin. Intervencijah za ohr. In raz. Rib. Ter prid. hrane iz morja v OI, skl. Ž. 410-125/2017
Veljati začne: 7. 7. 2017
26. 6. 2017, E-Uradne objave občine Izola 8/2017
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Izola
Veljati začne: 30. 11. -0001
29. 5. 2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ZAKLJUČNI RAČUN Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 98. člen Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 29. 5. 2017
29. 5. 2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ODLOK o razveljavitvi Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 6. 2017
29. 5. 2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvi Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 6. 2017
29. 5. 2017, E-Uradne objave občine Izola 7/2017
SKLEP o prenosu poslovnih prostorov in stanovanj v upravljanje Javnemu podjetju Komunali Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30. 5. 2017
10. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 6/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 4. 2017
10. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 6/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 28. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 4. 2017
10. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 6/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 26. člen Zakona o uresničevanju jevnega interesa za kulturo, 20. člen Zakona o knjižničasrstvu, 29. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 4. 2017
3. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
ODLOK o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 4. 2017
3. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola (uradno prečiščeno besedilo - Uradne objave Občine Izola št. 4/2009 in 17/2010)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 25., 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 18. 4. 2017
3. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
SKLEP o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 2840 k.o. Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4. 4. 2017
3. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
SKLEP o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 3973/5 k.o. Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4. 4. 2017
3. 4. 2017, E-Uradne objave občine Izola 5/2017
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora občinskega glasila Bobnič - La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 4. 4. 2017
6. 3. 2017, E-Uradne objave občine Izola 4/2017
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 2017
6. 3. 2017, E-Uradne objave občine Izola 4/2017
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 2017
6. 2. 2017, E-Uradne objave občine Izola 3/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana OI št. 410-7/17 z dne 23.1.2017
Veljati začne: 6. 2. 2017
30. 1. 2017, E-Uradne objave občine Izola 2/2017
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104.člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklep župana Občine Izola št. 410-205/2016-10 z dne 18.1.2017
Veljati začne: 30. 1. 2017
30. 1. 2017, E-Uradne objave občine Izola 2/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklep župana Občine Izola št. 410-5/17 z dne 18.1.2017
Veljati začne: 30. 1. 2017
23. 1. 2017, E-Uradne objave občine Izola 1/2017
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2017 in o Proračunu Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28.člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega pr. in pr. samoupravnih lok .skupnosti, 56.člen Statuta OI, 121. člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 23. 1. 2017
30. 12. 2016, E-Uradne objave občine Izola 25/2016
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2017
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 33.člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 2016
12. 12. 2016, E-Uradne objave občine Izola 23/2016
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2016
5. 12. 2016, E-Uradne objave občine Izola 22/2016
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Veljati začne: 5. 12. 2016
28. 11. 2016, E-Uradne objave občine Izola 21/2016
SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana št. 3505-8/2013, 3505-9/2013
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. in 100. člen Statuta Občine izola
Veljati začne: 29. 11. 2016
14. 11. 2016, E-Uradne objave občine Izola 20/2016
SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 11. 2016
14. 11. 2016, E-Uradne objave občine Izola 20/2016
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 6. člen Zakona o trgovini, 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 1. člen pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 6. člen Odloka o GJS v OI
Veljati začne: 29. 11. 2016
28. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 19/2016
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah,, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Izola, Odlok o praračunu Občine Izola za leto 2016
Veljati začne: 29. 10. 2016
21. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 18/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 7. in 10. člen Zakona o športu, 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, 24a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep župana št. 410-233/2016-1 z dne 7.10.2016
Veljati začne: 21. 10. 2016

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×