Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

24. 9. 2021, E-Uradne objave občine Izola 14/2021
JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola
211401.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola št. 172-1/2021-7, Sklep župana o začetku postopka za podelitev koncesije
Veljati začne: 24. 9. 2021
24. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 13/2021
URADNI POPRAVEK ODLOKA o javnem redu in miru v Občini Izola
211301.doc besedilo Uradnega popravka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 6. 2021
21. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 12/2021
ODLOK o javnem redu in miru v občini Izola
211201.doc besedilo Odloka
211301.doc uradni popravek UO 13/21
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.čl. ZLS, 3.čl. Zakona o varstvu javnega reda in miru, 5.čl. Zakona o zaščiti živali, 7. in 3. odst. 38.čl. Zakona o vodah, 3. in 17.čl. Zakona o prekrških, 30. in 101.čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 6. 2021
Povezani predpisi:
24. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 13/13
URADNI POPRAVEK ODLOKA o javnem redu in miru v Občini Izola
211301.doc besedilo Uradnega popravka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 25. 6. 2021

21. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 12/2021
ODLOK o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer«, uradno prečiščeno besedilo (ZN-KHM-UPB-1)
211202.doc besedilo Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola, 119.b čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 6. 7. 2021
21. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 12/2021
ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola
211203.doc besedilo Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 2.odst. 44.a čl. Zakona o zdravstveni dejavnosti, 30. čl. Statuta Občine Izola, soglasje Ministrstva za zdravje št. 0142-192/2021/2 z dne 31.3.2021 ter ZZZS št. 0141-2/2021-DI/16 z dne 13.4.2021
Veljati začne: 6. 7. 2021
11. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 11/2021
ODLOK o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria«
211101.doc besedilo Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 27.čl. Statuta Mstne občine Koper, 30.čl. Statuta Občine Izola, 17.čl. Statuta Občine Piran, 17.čl. Statuta Občine Ankaran, 49.a čl. Zakona o lokalni samoupravi
Veljati začne: 12. 6. 2021
11. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 11/2021
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2021 (pomoč po pravilu »de minimis«
211102.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu OI za leto 2021, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27.6.2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Izola
Veljati začne: 11. 6. 2021
7. 6. 2021, E-Uradne objave občine Izola 10/2021
SKLEP o ceniku in režimu parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola
211001.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 22. 6. 2021
5. 5. 2021, E-Uradne objave občine Izola 9/2021
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021
210901.doc besedilo razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2021, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola, shema državne pomoči št. M001-5874190-2017/II
Veljati začne: 5. 5. 2021
5. 5. 2021, E-Uradne objave občine Izola 9/2021
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer
210902.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 115. čl., 1.odst. 119. čl. in 3. odst. 268. čl. Zakona o urejanju prostora, 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola, 137. čl. Poslovnika OS Občine Izola
Veljati začne: 20. 5. 2021
5. 5. 2021, E-Uradne objave občine Izola 9/2021
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta »LIVADE I« v Izoli
210903.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 115. čl., 1.odst. 119. čl. in 3. odst. 268. čl. Zakona o urejanju prostora, 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola, 137. čl. Poslovnika OS Občine Izola
Veljati začne: 20. 5. 2021
23. 4. 2021, E-Uradne objave občine Izola 8/2021
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
210801.doc besedilo akta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 49.čl. Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 56. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 8. 5. 2021
23. 4. 2021, E-Uradne objave občine Izola 8/2021
SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
210802.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi, 30. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 4. 2021
23. 4. 2021, E-Uradne objave občine Izola 8/2021
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
210803.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi, 30. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 4. 2021
31. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 7/2021
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2626 3540
210701.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi, 30. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 2021
31. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 7/2021
SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
210702.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. čl. Statuta OI
Veljati začne: 1. 4. 2021
31. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 7/2021
SKLEP o potrditvi cenika storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so predlagane v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Izola za leto 2021, št. 946/2021, 18.2.2021
210703.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.čl. ZLS, 32., 36., 37. čl. Zakona o gospod. javnih službah, 30. in 100. čl. Statuta OI, 4.odst. 30.čl. Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v OI, 13. čl. Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola, d.o.o.
Veljati začne: 1. 4. 2021
31. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 7/2021
SKLEP o potrditvi cenika izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so predlagane v Elaboratu 2019 o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za OI
210704.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.čl. ZLS, 32., 36., 37. čl. Zakona o gospod. javnih službah, 30. in 100. čl. Statuta OI, 4.odst. 30.čl. Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v OI, 20.čl. Odloka o koncesiji za opravljanje obv. gospod. javnih služb obdelave določenih vrst komun. odp.
Veljati začne: 1. 4. 2021
24. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 6/2021
SKLEP o spremembi člana uredniškega odbora
210601.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 25. 3. 2021
24. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 6/2021
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2021
210602.doc besedilo Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2021
Veljati začne: 25. 3. 2021
24. 3. 2021, E-Uradne objave občine Izola 6/2021
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola – Comune di Isola za leto 2020
210603.doc besedilo Zaključnega računa
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3.odstavek 98.člena Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2021
19. 2. 2021, E-Uradne objave občine Izola 5/2021
SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2982/16 k.o. 2715 – Cetore (ID 6966824)
210501.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi, v zvezi s 30. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 20. 2. 2021
19. 2. 2021, E-Uradne objave občine Izola 5/2021
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2991/6
210502.doc besedilo Sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi, 30. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 20. 2. 2021
19. 2. 2021, E-Uradne objave občine Izola 5/2021
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Izola
210503.doc besedilo sprem. in dop. Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 149.čl. Zakona o varstvu okolja, 36.čl. Zakona o javno-zaseb. partn., 32., 36. in 37.čl. Zakona o gospod. jav. služ., 21.čl. ZLS, Zakon o nekaterih koncesij. pogodbah, Direktiva 2014/23/EU, 30. in 101.čl. Statuta OI, 3.čl. Odloka o gosp. javn. služ.
Veljati začne: 20. 2. 2021
19. 2. 2021, E-Uradne objave občine Izola 5/2021
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
210504.doc besedilo sprem. in dop.
210504-1.doc priloga: obrazec 1
210504-2.doc priloga: obrazec 2
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 29. in 36. člen Zakona o lokalni samoupravi, 35. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 20. 2. 2021
5. 2. 2021, E-Uradne objave občine Izola 4/2021
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2021
210401.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2021, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020, sklep Župana Občine Izola z dne 5.2.2021
Veljati začne: 5. 2. 2021
20. 1. 2021, E-Uradne objave občine Izola 3/2021
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2021
210301.doc sklep v slo in ita
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. člen Statuta občine Izola, 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola in posebni rabi javnih površin
Veljati začne: 21. 1. 2021
18. 1. 2021, E-Uradne objave občine Izola 2/2021
JAVNI POZIV za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2021
210201.doc besedilo Javnega poziva
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o Proračunu Občine Izola za leto 2021, Sklep o izvedbi javnega poziva za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2021, št. 410-9/2021-1
Veljati začne: 18. 1. 2021
15. 1. 2021, E-Uradne objave občine Izola 1/2021
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2020
210101.doc kazalo UO 2020
Vrsta predpisa: SEZNAM
Pravna podlaga: /
Veljati začne: 30. 11. -0001
15. 1. 2021, E-Uradne objave občine Izola 1/2021
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2021
210102.doc besedilo Javnega poziva
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Veljati začne: 15. 1. 2021
29. 12. 2020, E-Uradne objave občine Izola 25/2020
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2021
202501.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 2020
29. 12. 2020, E-Uradne objave občine Izola 25/2020
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2022
202502.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 2020
18. 12. 2020, E-Uradne objave občine Izola 24/2020
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2021
202401.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednotenju kult. programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24.a čl. Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola
Veljati začne: 18. 12. 2020
11. 12. 2020, E-Uradne objave občine Izola 23/2020
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Izola za leto 2021
202301.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 5. čl. Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v občini Izola, Pravilnik o merilih za vrednotenje LPŠ v občini Izola, Sklep o uzvedbi JR za sofinanciranje LPŠ v OI za 2021, št. 410-320/2020-1 z dne 1.12.2020
Veljati začne: 11. 12. 2020
7. 12. 2020, E-Uradne objave občine Izola 22/2020
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa za brezdomce z možnostjo nastanitve v občini Izola za leto 2021
202201.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana Občine Izola št. 410-310/2020-1 z dne 26.11.2020
Veljati začne: 7. 12. 2020
7. 12. 2020, E-Uradne objave občine Izola 22/2020
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2021
202202.doc besedilo Javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana OI št. 410-309/2020-1 z dne 26.11.2020
Veljati začne: 7. 12. 2020
30. 11. 2020, E-Uradne objave občine Izola 21/2020
ODLOK o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola
210503.doc Sprem. in dop. UO 5/21
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 149.čl. Zakona o varstvu okolja, 36.čl. Zakona o javno-zaseb. partn., 32., 36. in 37.čl. Zakona o gospod. jav. služ., 21.čl. ZLS, Zakon o nekaterih koncesij. pogodbah, 30. in 101.čl. Statuta OI, 3.čl. Odloka o gosp. javn. služ. v OI, 1. čl. Odloka komun.
Veljati začne: 15. 12. 2020
Povezani predpisi:
19. 2. 2021, E-Uradne objave občine Izola 5/5
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Izola
210503.doc besedilo sprem. in dop. Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 149.čl. Zakona o varstvu okolja, 36.čl. Zakona o javno-zaseb. partn., 32., 36. in 37.čl. Zakona o gospod. jav. služ., 21.čl. ZLS, Zakon o nekaterih koncesij. pogodbah, Direktiva 2014/23/EU, 30. in 101.čl. Statuta OI, 3.čl. Odloka o gosp. javn. služ.
Veljati začne: 20. 2. 2021

30. 11. 2020, E-Uradne objave občine Izola 21/2020
PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
202102.doc besedilo Pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS 2014-2023, Izvedbeni načrt Resolucija o nacionalnem programu športa v RS, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1. 12. 2020
30. 11. 2020, E-Uradne objave občine Izola 21/2020
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola
202103.doc osnovno besedilo Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 55. čl. Zakona o izvrševanju proračunov RS za 2020 in 2021, v povezavi s VI. pog. Zakona o stavbnih zemljiščih, 281. in 281.a do 281.d čl. Zakona o graditvi objektov, 30. in 101.čl. Statuta OI
Veljati začne: 15. 12. 2020
20. 11. 2020, E-Uradne objave občine Izola 20/2020
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu občine Izola za leto 2021 in o Proračunu občine Izola za leto 2022
202001.doc besedilo Razglasa
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28.čl. Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, določila Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drž.proračuna in proračunov smaup.lok.skup., 56.čl. Statuta OI, 121.čl. Poslovnika OS OI
Veljati začne: 20. 11. 2020

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!