Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
F +386 5 66 00 110
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 6. 2014
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 6. 2014
12. 5. 2014, E-Uradne objave občine Izola 5/2014
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v Občini Izola za leto 2014 (pomoč po pravilu »de minimis«)
140501.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut občine Izola (UO 15/99), Proračuna OI za leto 2014, Uredba komisije ES št. 875/07 z dne 24.7.2007, Pravilnik o fin.intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola (UO 28/2), Sklep župana 410-83/2014
Veljati začne: 12. 5. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
ZAKLJUČNI RAČUN Proračuna občine Izola za leto 2013
140401.doc besedilo ZR
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3. odst. 98. čl. Zakona o javnih financah (UL RS 11/11 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 14. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola
140402.docx besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: ZPNačrt (UL RS 33/07), Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (UL RS 80/07), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS 95/07), Statut občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
PRAVILNIK o prenehanju veljavnosti Pravilnika za opravljanje gospodarske javne službe prisilni odvoz vozil in odvoz zapuščenih vozil na območju občine Izola
140403.docx besedilo Pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 30. in 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5291/2, 5291/3, 5291/5 in 5291/6, vse k.o. Cetore
140404.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc.št.: 1674 k.o. 2626 – Izola, 186/2 k.o. 2626 – Izola ter na posameznemu delu stavbe 2628-728-2
140405.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 3816/3, 3817/3 in 3816/4, vse k.o. 2626 – Izola
140406.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 5758/3 in 5759/1, obe k.o. 2628 – Malija
140407.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/2014
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014
140408.docx besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4 in nasl.), Odlok o proračunu občine Izola za leto 2014 (UO 25/12), Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Izola (UO 7/13)
Veljati začne: 14. 4. 2014
7. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 3/2014
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola
140301.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60.čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), Sklep OS občine Izola št. 3505-29/2008 z dne 24.10.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 7. 4. 2014
31. 3. 2014, E-Uradne objave občine Izola 2/2014
OBVEZNA RAZLAGA določila točke 3.11. 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (območje planske celote T 1/1 MARINA Izola)
140201.doc besedilo obvezne razlage
140201.docx besedilo obvezne razlage v ita
Vrsta predpisa: OBVEZNA RAZLAGA
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/7 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 1. 4. 2014
31. 3. 2014, E-Uradne objave občine Izola 2/2014
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol A in pomol B)
140202.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o gospod. javnih službah (UL RS 32/93), Pomorski zakonik (UL RS 120/06-UPB2), Statut Občine Izola (UO 15/99), Zakon o vodah (UL RS 110/02), Zakon o prekrških (UL RS 29/11), ZJZP (UL RS 127/06), Odlok o občinskem pristanišču Izola (UO 4/09)
Veljati začne: 1. 4. 2014
24. 2. 2014, E-Uradne objave občine Izola 1/2014
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
140101.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25. 2. 2014
24. 2. 2014, E-Uradne objave občine Izola 1/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih
140102.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25. 2. 2014
Povezani predpisi:
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/7
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parcelnimi številkami 3106, 3107 in 3109/2, vse k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015

23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/7
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2377 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015

23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/7
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 124/9 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015

24. 2. 2014, E-Uradne objave občine Izola 1/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na športnih objektih
140103.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25. 2. 2014
24. 2. 2014, E-Uradne objave občine Izola 1/2014
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na ostalih objektih
140104.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25. 2. 2014
24. 2. 2014, E-Uradne objave občine Izola 1/2014
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju občine Izola za leto 2014
140105.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12), 25. čl. Odloka o občinskih taksah v Občini Izola (UO 5/03 in nasl.)
Veljati začne: 25. 2. 2014
24. 2. 2014, E-Uradne objave občine Izola 1/2014
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
140106.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, Sklep župana št. 350-03-2/2000 z dne 19.12.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 24. 2. 2014
30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/2013
ODLOK o gospodarskih javnih službah v Občini Izola
131601.docx besedilo odloka
140602.doc sprem. In dop. UO 6/14
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: ZLS (UL RS 72/93 in nasl.), Zakon o gospod. javnih službah (UL RS 32/93 in nasl.), Zakon o varstvu okolja (UL RS 39/6 - UPB), Statut Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Opombe: Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Izola (Ur. objave Občine Izola, št. 13/95, 14/98).
Veljati začne: 31. 12. 2013
Povezani predpisi:
23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/6
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 2014

23. 6. 2014, E-Uradne objave občine Izola 6/6
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21.,31. in 61. člen Zakona o lakalni samoupravi, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 149. člen Zakona a varstvu okolja, 30. in 100. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 2014

30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/2013
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
131602.doc besedilo sklepa
140406.doc sklep o popravku skl. UO 4/14
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 31. 12. 2013
Povezani predpisi:
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/4
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 3816/3, 3817/3 in 3816/4, vse k.o. 2626 – Izola
140406.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014

30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/2013
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
131603.doc besedilo sklepa
140407.doc sklep o popravku skl. UO 4/14
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 31. 12. 2013
Povezani predpisi:
14. 4. 2014, E-Uradne objave občine Izola 4/4
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 5758/3 in 5759/1, obe k.o. 2628 – Malija
140407.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15. 4. 2014

30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/2013
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
131604.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 31. 12. 2013
30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/2013
JAVNO NAZNANILO o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
131605.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, Sklep župana št. 350-03-2/2000 z dne 19.12.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 30. 12. 2013
30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/2013
SKLEP o spremembi cenika parkiranja na plačljivem parkirišču Lonka
131606.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 2. točka 26. čl. Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Izola (UO 13/2005, 11/2009 in 10/2011)
Veljati začne: 30. 12. 2013
18. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 15/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev
131501.doc besedilo razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 106.i čl. Zakona o javnih financah (UL RS 11/11 - UPB4), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), Odlok o prorač. OI za leto 2014 (UO 25/12), sklep Župana OI, št. 410-214/2013
Veljati začne: 18. 11. 2013
11. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 14/2013
SKLEP o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Prenova in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola«
131401.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 11. čl. Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (UL RS 27/06) ter 56. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 12. 11. 2013
11. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 14/2013
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Ob Morovi« (UO Občine Izola, št. 19/94) (UO Občine Izola, št. 17/12 z dne 31.12.2013 - Sklep)
131402.docx besedilo naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 3505-14/2013 z dne 26.9.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 11. 11. 2013
11. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 14/2013
SPREMEMBA JAVNEGA NAZNANILA o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano »OPPN Šared«)
131403.doc besedilo sprememb
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7), Sklep OS občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.09.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 11. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2014
131301.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje poračuna RS (UL RS 50/07), sklep Župana Občine Izola, št. 410-186/2013 z dne 7.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS in JAVNI POZIV za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2014
131302.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 77/7), 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), sklep Župana Občine Izola, št. 410-187/2013 z dne 7.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2014
131303.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), 24.a čl. Odloka o ustanovitvi JZ »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (UO 6/8-UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola, št. 0530/2013 z dne 9.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2014
131304.doc besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 77/7-UPB), 24.a čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (UO 6/8-UPB), sklep Sveta JZ CKŠP Izola, št. 0528/2013 z dne 9.10.2013
Veljati začne: 4. 11. 2013
4. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 13/2013
ODLOČBA ustavnega sodišča RS o odpravi prvega odstavka 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Primorske novice, UO občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 35/89, UO OI, št. 12/03)
131305.doc odločba (izdana samo v slov.)
Vrsta predpisa: ODLOČBA
Opombe: Akt obstaja in je objavljen samo v slovenskem jeziku.
Veljati začne: 2. 10. 2013
28. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 12/2013
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
131201.doc besedilo javnega naznanila
131403.doc sprem. In dop. UO 14/13
131605.doc podaljšanje razgrn. UO 16/13
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 28. 10. 2013
Povezani predpisi:
11. 11. 2013, E-Uradne objave občine Izola 14/14
SPREMEMBA JAVNEGA NAZNANILA o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano »OPPN Šared«)
131403.doc besedilo sprememb
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7), Sklep OS občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.09.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 11. 11. 2013

30. 12. 2013, E-Uradne objave občine Izola 16/16
JAVNO NAZNANILO o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)
131605.doc besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, Sklep župana št. 350-03-2/2000 z dne 19.12.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 30. 12. 2013

14. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 11/2013
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Prešernova – Drevored 1. maja v Izoli
131101.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. čl. v povezavi z 99. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 30. in 101. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 10. 2013
14. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 11/2013
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Malija
131102.doc besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. in 96. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), 30. in 101.čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29. 10. 2013
9. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 10/2013
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
131001.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. čl. In 7. odst. 96. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7 in nasl.), 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 10. 10. 2013
Povezani predpisi:
7. 10. 1999, Uradne objave občine Izola 14/14
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014

13. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 19/19
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev propstorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014

7. 10. 2013, E-Uradne objave občine Izola 9/2013
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra
130901.doc besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 8. 10. 2013

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×