Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

28. 9. 2015, E-Uradne objave občine Izola 18/2015
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2015 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Proračun občine Izola za leto 2015, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in ravoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-95/2015
Veljati začne: 28. 9. 2015
7. 9. 2015, E-Uradne objave občine Izola 17/2015
SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana, št. 013-1/95 z dne 17. 9. 2014, objavljen v Uradnih objavah Občine Izola št. 17/2014 z dne 29. 9. 2014
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 8. 9. 2015
31. 8. 2015, E-Uradne objave občine Izola 16/2015
PRAVILNIK o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 35. člen Zakona o morskem ribištvu, 65. in 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. in 100. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 15. 9. 2015
20. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 15/2015
ODLOK o spremembi Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 20. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o gospodarskih družbah, 25. člen Zakona o gospodarskih javnih družbah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 2015
20. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 15/2015
SKLEP v zvezi z razpisom občinskih štipendij za študijsko leto 2015/2016
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 7. 2015
13. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 14/2015
ODLOK o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2007, 1/2010, 19/2011 in 12/2015)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 14. 7. 2015
6. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 13/2015
ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 139. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 17. člen Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 7. 2015
15. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 12/2015
JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 87. člen Stanovanjskega zakona, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot
Veljati začne: 30. 11. -0001
15. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 12/2015
ODLOK o prenehanju veljavnosti Odloka o redu, čistoči in varnosti na javnih morskih kopališčih
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 5. 2015
15. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 12/2015
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 49. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 5. 2015
11. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 11/2015
SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje "Oprema" v Izoli (skrajšano "spremembe in dopolnitve PUP Oprema")
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12. 5. 2015
29. 4. 2015, E-Uradne objave občine Izola 10/2015
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola - Comune di Isola za leto 2014
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3. odstavek 98. člena Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 2015
13. 4. 2015, E-Uradne objave občine Izola 9/2015
SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za notranje ureditveno območje tovarniškega kompleksa "Riba" in Gostinske šole IPA 3 v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi "OPPN IPA 3")
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14. 4. 2015
30. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 8/2015
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Livade - zahod (ZN Livade - zahod)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 4. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe - stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 99. člen Zakona o socialnem varstvu, 4., 5. in 7. člen Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parcelnimi številkami 3106, 3107 in 3109/2, vse k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2377 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 124/9 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 106. člen Zakona o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep Župana občine Izola št. 410-58/2015
Veljati začne: 16. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
JAVNI RAZPIS IN JAVNI POZIV za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in sklep Župana Občine Izola št. 410-321/2014
Veljati začne: 16. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
SKLEP o plačilu nadomestila stroškov izterjave
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 3. in 14. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17. 3. 2015
23. 2. 2015, E-Uradne objave občine Izola 5/2015
ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 2. 2015
26. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 4/2015
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 1. 2015
Povezani predpisi:
12. 12. 2016, E-Uradne objave občine Izola 23/23
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2016

23. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 3/2015
RAZGLAS o začetku splošne razprave o PRORAČUNU OBČINE IZOLA ZA LETO 2015
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o javnih financah, določila Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti., 56. člen Statuta Občine Izola, 121. člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 23. 1. 2015
19. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 2/2015
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. člen Statuta občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola
Veljati začne: 20. 1. 2015
5. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 1/2015
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Livade - zahod (ZN Livade - zahod)
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Sklep Občinskega sveta Izola št. 3505-34/2008, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5. 1. 2015
30. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 27/2014
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2015
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 33. člen Zakona o javnih financah in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 24.1 člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola", sklep Sveta javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola št. O721/2014
Veljati začne: 10. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v jevnem interesu v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 24.a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola" ter sklepa sveta javnega zavova CKŠP št. O723/2014
Veljati začne: 10. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2014
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 23. 12. 2014
8. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 25/2014
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora izolskega občinskega glasila Bobnič/La Crida
152202.doc Sprememba UO 22/15
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasiola Bobnič/La Crida
Veljati začne: 8. 12. 2014
Povezani predpisi:
7. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 22/22
SKLEP o spremembi v uredniškem odboru občinskega glasila Bobnič/La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič/La crida
Veljati začne: 8. 12. 2015

1. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 24/2014
POROČILO o izidu ponovnih volitev v Občini Izola za predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Sveta krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade, dne 23. novembra 2014
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 26. 11. 2014
28. 11. 2014, E-Uradne objave občine Izola 23/2014
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN ŠARED")
171802.doc spr. In dop. UO 18/17
180102.doc UPB UO 01/18
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2014
Povezani predpisi:
20. 11. 2017, E-Uradne objave občine Izola 18/18
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorksem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano OPPN Šared)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 11. 2017

15. 1. 2018, E-Uradne objave občine Izola 1/1
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN Šared") (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 30. 1. 2018

10. 11. 2014, E-Uradne objave občine Izola 22/2014
SKLEP o pripravi sprememb zazidalnega načrta Livade - zahod za območje C
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 11. 11. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
SKLEP o določitvi volišč za izvedbo ponovnih lokalnih volitev 2014 v Sveta Krajevnih skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade - za pripadnike Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 41. in 76. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
RAZPIS ponovnih volitev za člana Svetov Krajevne skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade - predstavnike Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Občini Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 94. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
ROKOVNIK volilnih opravil za izvedbo ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade - predstavnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti, ki bodo v nedeljo, 23. 11. 2014
Vrsta predpisa: RAZPIS VOLITEV
Pravna podlaga: 33., 41. in 95. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014
22. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 20/2014
POROČILO o izidu 2. kroga volitev za župana in volitev v Svet krajevne skupnosti Izola Staro mesto
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 21. 10. 2014
13. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 19/2014
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev propstorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola (skrajšano: spremembe PUP za podeželje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 10. 2014

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptas adipisci deleniti perferendis, nulla facere odio, illo hic labore ipsam repellat officia deserunt esse nobis non suscipit. Maiores, obcaecati doloremque?


×