Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

14. 11. 2016, E-Uradne objave občine Izola 20/2016
SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 11. 2016
14. 11. 2016, E-Uradne objave občine Izola 20/2016
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 6. člen Zakona o trgovini, 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 1. člen pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 6. člen Odloka o GJS v OI
Veljati začne: 29. 11. 2016
28. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 19/2016
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah,, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Izola, Odlok o praračunu Občine Izola za leto 2016
Veljati začne: 29. 10. 2016
21. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 18/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 7. in 10. člen Zakona o športu, 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, 24a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep župana št. 410-233/2016-1 z dne 7.10.2016
Veljati začne: 21. 10. 2016
21. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 18/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, 24a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep župana št. 410-232/2016-1 z dne 7.10.2016
Veljati začne: 21. 10. 2016
3. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 17/2016
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli in Okoljskega poročila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Sklep OS Izola št. 3505-14-2015 z dne 30.6.2016 in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 26. 9. 2016
3. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 17/2016
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. Št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4. 10. 2016
3. 10. 2016, E-Uradne objave občine Izola 17/2016
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s parc. Št. 5392 k.o. Malija
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4. 10. 2016
1. 8. 2016, E-Uradne objave občine Izola 16/2016
SPLOŠNI POGOJI za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: SPLOŠNI POGOJI
Pravna podlaga: 3.odstavek 52. člena Odloka o občinskem pristanišču Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 8. 2016
18. 7. 2016, E-Uradne objave občine Izola 15/2016
SKLEP o štipendiranju Občine Izola za obdobje 2016/2017
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 19. 7. 2016
11. 7. 2016, E-Uradne objave občine Izola 14/2016
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev izbirne gospodarske javne službe upravljanja občinskega pristanišča Izola, št. 1750/2016, z dne 31.5.2016 s ceniki za komunalne, ribiške in gospodarske priveze
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 13. člen odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o.-AP Komunala Isola S.r.l.
Veljati začne: 26. 7. 2016
11. 7. 2016, E-Uradne objave občine Izola 14/2016
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, št. 1751/2016, z dne 31.5.2016 s ceniki za pogrebne storitve in najemnino grobnih prostorov
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 13. člen Odloka o ureditvi statusa JP Komunala Izola d.o.o. - AP Komunala Isola S.r.l.,45. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
Veljati začne: 26. 7. 2016
11. 7. 2016, E-Uradne objave občine Izola 14/2016
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2016 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun Občine Izola za leto 2016, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-153/2016 z dne 30.6.2016
Veljati začne: 11. 7. 2016
13. 6. 2016, E-Uradne objave občine Izola 13/2016
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.in40. člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, , 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2016
Veljati začne: 14. 6. 2016
13. 6. 2016, E-Uradne objave občine Izola 13/2016
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 9. in 10. člen Odloka o občinskih cestah
Veljati začne: 28. 6. 2016
13. 6. 2016, E-Uradne objave občine Izola 13/2016
SKLEP o določitvi cen plačljivih parkirišč na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 28. 6. 2016
25. 5. 2016, E-Uradne objave občine Izola 12/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Izola v letu 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 2. člen zakona o varstvu kulturne dediščine, 100.člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje pr. RS, 6.b)člen Odl. o razglasitvi kult. in zg. spomenikov na območju OI, sklep žup. OI 410-119/2016
Veljati začne: 25. 5. 2016
23. 5. 2016, E-Uradne objave občine Izola 11/2016
SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Tomažičeva 12 v Izoli (skrajšano OPPN Tomažičeva 12)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 5. 2016
9. 5. 2016, E-Uradne objave občine Izola 10/2016
ZAKLJUČNI RAČUN Občine Izola - Comune di Isola za leto 2015
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 98. člen Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 9. 5. 2016
18. 4. 2016, E-Uradne objave občine Izola 9/2016
ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projetke Občine Izola
180701.doc Spr. in dop. UO 7/18
182102.doc UPB1, UO 21/18
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o zavodih, Zakon o lokalni samoupravi, 97. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 19. 4. 2016
Povezani predpisi:
21. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 7/7
ODLOK o spremambah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o zavodih, 97. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6. 6. 2018

26. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 21/21
ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo UPB1
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 10. 11. 2018

4. 4. 2016, E-Uradne objave občine Izola 8/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana OI št. 410-72/16
Veljati začne: 4. 4. 2016
Povezani predpisi:
6. 2. 2017, E-Uradne objave občine Izola 3/3
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana OI št. 410-7/17 z dne 23.1.2017
Veljati začne: 6. 2. 2017

4. 4. 2016, E-Uradne objave občine Izola 8/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana št. 410-73/16
Veljati začne: 4. 4. 2016
Povezani predpisi:
30. 1. 2017, E-Uradne objave občine Izola 2/2
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklep župana Občine Izola št. 410-5/17 z dne 18.1.2017
Veljati začne: 30. 1. 2017

4. 4. 2016, E-Uradne objave občine Izola 8/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju zdravstvene dejavnosti v Občini Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana št. 410-74/16
Veljati začne: 4. 4. 2016
29. 3. 2016, E-Uradne objave občine Izola 7/2016
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100.člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep župana št. 410-253/2015-12
Veljati začne: 29. 3. 2016
11. 3. 2016, E-Uradne objave občine Izola 6/2016
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29.člen Zakona o javnih financah, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12. 3. 2016
7. 3. 2016, E-Uradne objave občine Izola 5/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 24.a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep Sveta JZ CKŠP Izola št. 097/2016
Veljati začne: 7. 3. 2016
29. 2. 2016, E-Uradne objave občine Izola 4/2016
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu, 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, 24.a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola, sklep sveta JZ CKŠP Izola št. 069/16
Veljati začne: 29. 2. 2016
3. 2. 2016, E-Uradne objave občine Izola 3/2016
RAZGLAS o začetku splošne razprave o PRORAČUNU OBČINE IZOLA ZA LETO 2016
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28.člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in proračunov samoupravinh lokalnih skupnosti, 56.člen Statuta Občine Izola, 121.člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 3. 2. 2016
1. 2. 2016, E-Uradne objave občine Izola 2/2016
SKLEP za vrednost točke za odmero občinskih taks na območju Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. člen Statuta Občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola
Veljati začne: 2. 2. 2016
4. 1. 2016, E-Uradne objave občine Izola 1/2016
ODLOK o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 3.,32.,33.,34.,36.,37.,38.,39..člen Zakona o gosp.jav.službah, 36.,80.,81.člen Zakona o jav.-zas.partnerstvu,3.,17.člen Zakona o prekrških, 6.,12.,13.člen Zakona o gosp.jav.službah v OI,30.,101.člen Statuta OI
Veljati začne: 19. 1. 2016
24. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 25/2015
PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: SEZNAM
Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Veljati začne: 30. 11. -0001
22. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 24/2015
ODLOK o občinskem pristanišču
152401.pdf Grafični prikaz pristanišča
181601.doc spr. in dop. UO 16/18
191603.doc spr. in dop. 16/19
192301.doc UPB UO 23/19
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 35.člen in 2.odst. 47.člena Pomorskega zakonika, 2.odst. 3., 7. in 35. člena Zak. o gosp. jav. službah, 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 29. člen Zak. o lok. Samoupr., 6.,12. in 4.odst. 13.člena Odl. o gosp. jav. služ. v OI, 30. in 100. člen Statuta OI
Veljati začne: 6. 1. 2016
Povezani predpisi:
3. 9. 2018, E-Uradne objave občine Izola 16/16
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21.,31. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Veljati začne: 18. 9. 2018

12. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 16/16
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 32. člen Pomorskega zakonika, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 7. 2019

28. 10. 2019, E-Uradne objave občine Izola 23/23
ODLOK o občinskem pristanišču Izola (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.a in 119.b člen Poslovnika Oblinskega sveta
Veljati začne: 12. 11. 2019

22. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 24/2015
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar-marec 2016
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 33.člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi,56.člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 23. 12. 2015
22. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 24/2015
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.in40. člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.in 101.člen Statuta Občine Izola, 131.člen Poslovnika Občinskega sveta OI, Odl.o proračunu OI za leto 2015, Odloka o rebalansu proračuna OI za leto 2015
Veljati začne: 23. 12. 2015
14. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 23/2015
ODLOK o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 2.odstavek 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 15. 12. 2015
7. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 22/2015
ODLOK o Rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29, 40. člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30., 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Izola
Veljati začne: 8. 12. 2015
7. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 22/2015
SKLEP o spremembi v uredniškem odboru občinskega glasila Bobnič/La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič/La crida
Veljati začne: 8. 12. 2015
26. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 21/2015
SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - Morer v Izoli, vzhodno območje
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, , 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 10. 2015
26. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 21/2015
SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer v Izoli, zahodno območje
180201.doc Dopolnitev in čistopis UO 2/18
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 10. 2015
Povezani predpisi:
12. 2. 2018, E-Uradne objave občine Izola 2/2
Dopolnitev in čistopis sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer v Izoli, zahodno območje (skrajšano: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN KHM - zahodno območje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 2. 2018

12. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 20/2015
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21., 31.,61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 3., 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 25. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v OI, 30., 100. čl. Statuta OI
Veljati začne: 27. 10. 2015
Prenehal veljati: 5. 12. 2017
Razlog prenehanja: nov odlok

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!