Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

12. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 20/2015
SKLEP o ceniku ravnanja s komunalnimi odpadki
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 5. 2013
6. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 19/2015
SKLEP o sklenitvi sodne poravnave v nepravdni zadevi
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, III.2 poglavje Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Veljati začne: 7. 10. 2015
6. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 19/2015
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. Št. 1392/3, 1390/4 in 1391/13, vse k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7. 10. 2015
6. 10. 2015, E-Uradne objave občine Izola 19/2015
SKLEP o prodaji nepremičnin
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, III.2 poglavje Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Veljati začne: 7. 10. 2015
28. 9. 2015, E-Uradne objave občine Izola 18/2015
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2015 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Proračun občine Izola za leto 2015, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in ravoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-95/2015
Veljati začne: 28. 9. 2015
7. 9. 2015, E-Uradne objave občine Izola 17/2015
SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana, št. 013-1/95 z dne 17. 9. 2014, objavljen v Uradnih objavah Občine Izola št. 17/2014 z dne 29. 9. 2014
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 8. 9. 2015
31. 8. 2015, E-Uradne objave občine Izola 16/2015
PRAVILNIK o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 35. člen Zakona o morskem ribištvu, 65. in 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. in 100. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 15. 9. 2015
20. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 15/2015
ODLOK o spremembi Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 20. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o gospodarskih družbah, 25. člen Zakona o gospodarskih javnih družbah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 2015
20. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 15/2015
SKLEP v zvezi z razpisom občinskih štipendij za študijsko leto 2015/2016
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 7. 2015
13. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 14/2015
ODLOK o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2007, 1/2010, 19/2011 in 12/2015)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 14. 7. 2015
6. 7. 2015, E-Uradne objave občine Izola 13/2015
ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 139. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 17. člen Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 7. 2015
15. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 12/2015
JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 87. člen Stanovanjskega zakona, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot
Veljati začne: 30. 11. -0001
15. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 12/2015
ODLOK o prenehanju veljavnosti Odloka o redu, čistoči in varnosti na javnih morskih kopališčih
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 5. 2015
15. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 12/2015
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 49. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 5. 2015
11. 5. 2015, E-Uradne objave občine Izola 11/2015
SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje "Oprema" v Izoli (skrajšano "spremembe in dopolnitve PUP Oprema")
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12. 5. 2015
29. 4. 2015, E-Uradne objave občine Izola 10/2015
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola - Comune di Isola za leto 2014
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3. odstavek 98. člena Zakona o javnih financah, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 2015
13. 4. 2015, E-Uradne objave občine Izola 9/2015
SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za notranje ureditveno območje tovarniškega kompleksa "Riba" in Gostinske šole IPA 3 v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi "OPPN IPA 3")
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14. 4. 2015
30. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 8/2015
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Livade - zahod (ZN Livade - zahod)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 4. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe - stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 99. člen Zakona o socialnem varstvu, 4., 5. in 7. člen Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parcelnimi številkami 3106, 3107 in 3109/2, vse k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2377 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
23. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 7/2015
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 124/9 k.o. 2626 - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi in 30. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 24. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 106. člen Zakona o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep Župana občine Izola št. 410-58/2015
Veljati začne: 16. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
JAVNI RAZPIS IN JAVNI POZIV za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in sklep Župana Občine Izola št. 410-321/2014
Veljati začne: 16. 3. 2015
16. 3. 2015, E-Uradne objave občine Izola 6/2015
SKLEP o plačilu nadomestila stroškov izterjave
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 3. in 14. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17. 3. 2015
23. 2. 2015, E-Uradne objave občine Izola 5/2015
ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 2. 2015
26. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 4/2015
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 1. 2015
Povezani predpisi:
12. 12. 2016, E-Uradne objave občine Izola 23/23
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen in 7. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2016

23. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 3/2015
RAZGLAS o začetku splošne razprave o PRORAČUNU OBČINE IZOLA ZA LETO 2015
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o javnih financah, določila Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti., 56. člen Statuta Občine Izola, 121. člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 23. 1. 2015
19. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 2/2015
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. člen Statuta občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola
Veljati začne: 20. 1. 2015
5. 1. 2015, E-Uradne objave občine Izola 1/2015
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Livade - zahod (ZN Livade - zahod)
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Sklep Občinskega sveta Izola št. 3505-34/2008, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5. 1. 2015
30. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 27/2014
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2015
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 33. člen Zakona o javnih financah in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 24.1 člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola", sklep Sveta javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola št. O721/2014
Veljati začne: 10. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v jevnem interesu v občini Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu, 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 24.a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola" ter sklepa sveta javnega zavova CKŠP št. O723/2014
Veljati začne: 10. 12. 2014
22. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 26/2014
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2014
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 23. 12. 2014
8. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 25/2014
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora izolskega občinskega glasila Bobnič/La Crida
152202.doc Sprememba UO 22/15
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasiola Bobnič/La Crida
Veljati začne: 8. 12. 2014
Povezani predpisi:
7. 12. 2015, E-Uradne objave občine Izola 22/22
SKLEP o spremembi v uredniškem odboru občinskega glasila Bobnič/La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič/La crida
Veljati začne: 8. 12. 2015

1. 12. 2014, E-Uradne objave občine Izola 24/2014
POROČILO o izidu ponovnih volitev v Občini Izola za predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Sveta krajevnih skupnosti Haliaetum in Livade, dne 23. novembra 2014
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 26. 11. 2014
28. 11. 2014, E-Uradne objave občine Izola 23/2014
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN ŠARED")
171802.doc spr. In dop. UO 18/17
180102.doc UPB UO 01/18
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 61. člen v povezavi z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 101. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 13. 12. 2014
Povezani predpisi:
20. 11. 2017, E-Uradne objave občine Izola 18/18
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorksem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano OPPN Šared)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21. 11. 2017

15. 1. 2018, E-Uradne objave občine Izola 1/1
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN Šared") (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 30. 1. 2018

10. 11. 2014, E-Uradne objave občine Izola 22/2014
SKLEP o pripravi sprememb zazidalnega načrta Livade - zahod za območje C
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta občine Izola
Veljati začne: 11. 11. 2014
24. 10. 2014, E-Uradne objave občine Izola 21/2014
SKLEP o določitvi volišč za izvedbo ponovnih lokalnih volitev 2014 v Sveta Krajevnih skupnosti Haliaetum in Krajevne skupnosti Livade - za pripadnike Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 41. in 76. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 24. 10. 2014

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!