Občina Izola

11 / Lokalne volitve 2018

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Volitve 2018

2 KROG VOLITEV ZA ŽUPANA LOKALNE VOLITVE 2018

  • Razpis za 2 krog volitev Državna volilna komisija
  • Sklep o predčasnem glasovanju:
  • Predčasno glasovanje bo potekalo na volišču 901 v pritličju na naslovu Sončno nabrežje 8, Izola 27.11., 28.11. in 29.11.2018 .
  • Ugotovitveni sklep o drugem krogu glasovanja
    • Obvestilo o glasovanju po pošti – Občinsko volilno komisijo lahko obvestite o nameri glasovanja po pošti do 21.11.2018 do 24h
    • Obvestilo o glasovanju na domu – Občinsko volilno komisijo lahko obvestite o nameri glasovanja na domu do srede 28.11.2018 do 24h
    • Obvestilo o predlaganju zaupnikov – Občinski volilni komisiji se lahko predlaga zaupnike do 26.11.2018 do 24h

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov. Razpis volitev je objavljen v Uradnem listu RS 48/18.  Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. 9. 2018.

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

V A B I L O  NA ŽREBANJE ZA DOLOČITEV VRSTNEGA REDA KANDIDATUR OZ. LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANOV, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI LOKALNE VOLITVE 2018

Vabilo na 7 redno sejo OVKSLOITA

SKLEP ŽREBANJE VRSTNI RED NA GLASOVNICI

Lokalne volitve 2018 – RAZGLAS

IZIDI VOLITEV

Povezava: https://volitve.gov.si/lv2018/

O B V E S T I L O organizatorjem volilne kampanje

Lokalne volitve 2018

KANDIDIRANJE

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Na dan razpisa volitev znaša število volivcev 13.431. Iz tega izhaja, da zahtevana 1% podpora znaša 135 podpisnikov

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

Na zadnjih rednih volitvah za župana leta 2014 je glasovalo 5.685 volivcev. Iz tega izhaja, da je potrebno s strani volivcev zagotoviti najmanj 2% potrebnih podpisov, kar predstavlja 114 podpisnikov

VLOŽITEV KANDIDATUR (napotki)

Vse vloge, lahko osebno oddate na naslovu Postojnska ulica 3 pri tajniku ali namestniku tajnika  Občinske volilne komisije, in sicer v času uradnih ur:

Ponedeljek: 8.00 – 12.00 ure
Sreda: 8.00 – 12.00 ter 14.00 – 17.00 ure
Petek: 8.00 – 12.00 ure

Izven časa uradnih ur (torek in četrtek) se lahko dogovorite za oddajo vlog po telefonu na telefonsko številko 051 609 392 v času od 8.00 – 15.00 ure.

18.10.2018 bo v skladu z 74. členom ZLV mogoče vlagati vloge do 19.00 ure na naslovu Sončno nabrežje 8 v sejni sobi v pritličju.


Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko podajo predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov s stalnim bivališčem v občini  do 13. 9. 2018.

OBRAZCI

 1.Obrazci volilni odbor:

 2.Kandidatura za župana

Kandidaturi za župana, ki jo vloži politična stranka, je potrebno priložiti sledeče dokumente:

Kandidaturi za župana, ki jo vloži skupina volivcev, je potrebno priložiti sledeče dokumente:

3. Kandidatura za občinski svet

Kandidaturi oziroma listi kandidatov za člane občinskega sveta, ki jo vloži politična stranka, je potrebno priložiti sledeče dokumente:

Kandidaturi oziroma listi kandidatov za člane občinskega sveta, ki jo vloži skupina volivcev, je potrebno priložiti sledeče dokumente:

4. Kandidatura za volitve članov sveta krajevnih skupnosti

Kandidaturi za volitve članov sveta krajevnih skupnosti, ki jo vloži politična stranka, je potrebno priložiti sledeče dokumente:

Kandidaturi za volitve članov sveta krajevnih skupnosti, ki jo vloži skupina volivcev, je potrebno priložiti sledeče dokumente:

5.Kandidatura za volitve članov sveta ISNS – CAN Izola

Pojasnilo glede “spolnih kvot”:

2. Spolne kvote 70.a člen ZLV

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46. – 47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.- 47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

PLAKATIRANJE

Občina Izola bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 19. 9. 2018) javno objavila pogoje za pridobitev plakatnih mest.

Sklep o sprejemu pogoje za plakatna mesta LV2018 SLO

Sklep o sprejemu pogoje za plakatna mesta LV2018 ITA

Pogoji za plakatna mesta LV2018 SLO

Pogoji za plakatna mesta LV2018 ITA

Pogoji za pridobitev pravice do plakatnih mest za redne lokalne volitve 2018

Pogoji o dodatnih možnostih oglaševanja v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve župana

Za grafični prikaz kliknite TUKAJ

FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 3. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Občinski svet Občine Izola je že s sklepom št. 041-2/2018 na 29. redni seji dne 5. 7. 2018 je sprejel sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Izola.

Sklep o delni povrnitvi stroškov LV 2018 – UO

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE

V obdobju od 13.11.2018 do vključno 15.11.2018 bo odprto volišče za predčasno glasovanje na sedežu občinske uprave občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v času od 7.00 do 19.00 ure.

Nel periodo dal 13 novembre fino al 15 novembre 2018 incluso sarà aperto il seggio elettorale per la votazione anticipata presso la sede dell’amministrazione comunale di Isola, Riva del Sole 8, Isola, dalle 7.00 alle 19.00

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

obrazec-glasovanje-na-domu-ZASE

obrazec-glasovanje-na-domu-ZA DRUGO OSEBO

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja.

obrazec-glasovanje-po-POŠTI

ZAKONODAJA:

POVEZAVE:

RAZLIČNA POJASNILA, MNENJA, PRIPOROČILA:

2. Spolne kvote 70.a člen ZLV

ROKOVNIK LV2018

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primeren za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta.


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!