Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javni natečaji in razpisi
17. septembra 2021
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN Šared)

Osnutek o Spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (v nadaljevanju: : spremembe in dopolnitve OPPN Šared) se javno razgrne v digitalni obliki na spletni strani Občine Izola: https://izola.si/, v rubriki https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/obvestila-o-javnih-razgrnitvah-in-javnih-obravnavah/ v času od 17. septembra 2021 do vključno 17. oktobra 2021.

Z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni Covid-19, bo gradivo razgrnjeno le v digitalni obliki, na spletni stani Občine Izola, njegova javna obravnava pa bo zagotovljena na elektronski način, in sicer tako, da bo v času javne razgrnitve objavljena video predstavitev gradiva. V sklopu te predstavitve bo zainteresirana javnost preko elektronskega obrazca, dne 6. oktobra 2021, in sicer med 8. in 18. uro, lahko podajala svoja vprašanja, na katera bo  pripravljavec oziroma izdelovalec akta odgovoril v najkrajšem možnem času ter odgovore objavil na spletu.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila,  v času javne razgrnitve, nudili tudi na uradu in sicer po predhodni najavi in z ustreznimi ukrepi za preprečitev širjenja bolezni Covid-19.

V času javne razgrnitve dokumenta lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na obrazcu »spremembe in dopolnitve OPPN Šared«, ki ga najdete na povezavi: https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/; na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si (v zadevo vpišite: Pripombe in predlogi »spremembe in dopolnitve OPPN Šared«,).

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek na objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

10. septembra 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora

Komunala Izola d. o. o. – Komunala Isola s. r. l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave OI, št. 18/20) razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola.

30. avgusta 2021
Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

Komunala Izola d. o. o. – Komunala Isola s. r. l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave Občine Izola št. 18/2020), objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v lasti Občine Izola na naslovu Gregorčičeva 21, Izola, v brezplačno uporabo Društvu prijateljev mladine Izola.

17. avgusta 2021
Višji svetovalec za urbanizem

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

Objava dne 17. 8. 2021, rok prijave: 8 dni, do vključno 25. 8. 2021.

VIŠJI SVETOVALEC ZA URBANIZEM šifra DM C027010, številka DM 4700-17 v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec za urbanizem« št.110-12/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

17. avgusta 2021
Podsekretar – Vodja USZ

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas.

Objava dne 17. 8. 2021, rok prijave: 8 dni, do vključno 25. 8. 2021.

PODSEKRETAR – VODJA USZ (šifra DM C027001, številka DM 4180-01) v Uradu za splošne zadeve (USZ) Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Podsekretar – Vodja USZ«, št.110-11/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

16. julija 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave OI, št. 18/20) razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

Rok: do 20. 8. 2021.

6. julija 2021
Svetovalec za nepremičnine – Obvestilo o izbranem kandidatu

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za nepremičnine v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola, ki je bil dne 5. maja 2021 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

23. junija 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnega mesta v najem »Park Pietro Coppo«

Predmet razpisa je oddaja prodajnih hišic v izmeri 4 m2 v parku Pietro Coppo. Izklicna cena najema hišice za namene prodaje dekorativnih in okrasnih izdelkov, izdelanih na trajnostni način je 900,00 EUR za celotno trajanje najema. Za izvajanje gostinske dejavnosti s poudarkom na istrski gastronomiji, sladkem programu ter lokalnim pijačam je izklicna cena 1650,00 EUR za celotno trajanje najema.

Prodajno mesto se odda za čas od 15.07.2021 do 30.09.2021.

11. junija 2021
JAVNI RAZPIS na področju razvoja ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola za leto 2021

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2021. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka, 31. 8 .2021.

Vlogo je treba poslati kot priporočeno pošiljko v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ribištvo« do ponedeljka, 31. 8. 2021.

Kot zadnji dan prijave velja datum 31. 8. 2021 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

10. junija 2021
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

Občina Izola ponuja organizatorjem volilne kampanje za Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo 11. julija 2021, brezplačna plakatna mesta na štirih lokacijah, in sicer na vsaki lokaciji po eno plakatno mesto:

– Sklep o sprejemu pogojev za plakatna mesta

– Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

Arhiv

NOVO NA PORTALU

17. septembra 2021
Zapora cest v času tekmovanja I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria

Ta konec tedna bo na Obali ponovno živahno. Kolesarska in tekaška proga triatl...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!