Občina Izola

07 / Splošni akti občine

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Participativni proračun v občini Izola

V pripravo proračuna za leti 2021 in 2022 želi občina Izola vključiti tudi občane in občanke. Pripravila je Javni poziv_slo, Javni poziv_it,  s katerim želi občanom omogočiti, da sami predlagajo in odločijo, kateri projekti so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Posamezni občan/občanka ali skupina občanov lahko na posebnem obrazcu_slo obrazcu_it predlaga projekt v vrednosti med 3.000 in 25.000 evrov. Izpolnjen obrazec skupaj z obvezno prilogo (predračun za izvedbo predlaganega projekta) lahko predlagatelj do 17. 9. 2020 odda:

  • po e-pošti na naslov: soustvarjam.skupnost@izola.si,
  • po pošti na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Soustvarjam skupnost« ali
  • osebno v glavni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Vsa vprašanja vezana na predloge projektov naslovite na: soustvarjam.skupnost@izola.si.

Zakaj projekt Soustvarjam skupnost?

Participativni proračun omogoča, da pri odločanju o porabi dela proračunskega denarja neposredno sodelujete občani in občanke tako, da predlagate projekte, ki bi jih v vašem kraju radi izvedli, z glasovanjem pa soodločate o njihovem izboru.

Namen participativnega proračuna je uresničevanje pobud občanov in občank za večjo kakovost življenja v občini, enakomernejši razvoj naselij v skupnosti in krepitev participacije občanov.

Koliko sredstev je namenjenih za participativni proračun v občini Izola?

Za izvajanje participativnega proračuna so krajevne skupnosti v občini Izola razporejene na dve območji. Za vsako območje je v proračunih za leti 2021 in 2022 za projekte namenjenih po 50.000 evrov, skupno torej 200.000 evrov za dve leti.

Območje Krajevna skupnost Razpoložljiva sredstva
2021 2022
Območje 1 KS Jagodje-Dobrava in KS Korte 50.000 EUR 50.000 EUR
Območje 2 KS Izola staro mesto, KS Haliaetum in KS Livade 50.000 EUR 50.000 EUR
Kakšen je postopek?

Občani predloge projektov na osnovi javnega poziva oddate na predpisanem obrazcu po e-pošti, navadni pošti ali osebno na sedežu občine. Komisija za participativni proračun pregleda predloge projektov, jih po potrebi v sodelovanju s predlagateljem dopolni in pripravi seznam projektov, ki izpolnjujejo pogoje in se uvrstijo na glasovanje. Glasujejo lahko prebivalci, ki bodo dne 5. 10. 2020 dopolnili vsaj 15 let in imajo stalno prebivališče v občini. Glasovanje poteka osebno na sedežu občine oz. krajevnih skupnosti. Vsak upravičenec za glasovanje ima pri glasovanju en glas.

Kakšen projekt lahko predlagam?

Predlagate lahko manjše naložbene projekte v vrednosti od 3.000 do 25.000 evrov z DDV, ki se lahko izvedejo v enem od dveh območij. Projekt mora biti skladen z razvojnimi usmeritvami občine in izpolnjevati pogoj, da do sedaj še ni bil vključen v proračun občine. Za predlagan projekt je potrebno pridobiti predračun oz. verodostojen popis del, iz katerega mora biti razviden celoten znesek projekta.

Projekt bo izvedla Občina Izola in ne sam predlagatelj. 

Kakšna je časovnica?
17. 8. 2020 – 17. 9. 2020 – Zbiranje projektnih predlogov
5. 10. 2020 – 8. 10. 2020 in 10. 10. 2020 – Glasovanje o projektnih predlogih

 

Glasovanje o projektnih predlogih za participativni proračun  Občine Izola za leti 2021-2022

S projektom »SOUSTVARJAM SKUPNOST« želi Občina Izola občanke in občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskih sredstev pridobiti projektne predloge po meri občanov in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini.

Kdo lahko glasuje

O predlaganih projektih, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo glasovali občani in občanke, ki bodo imeli na dan 05.10.2020 prijavljeno stalno bivališče v Občini Izola in bodo stari 15 let ali več. Vsak volilni  upravičenec za glasovanje ima pravico oddati en (1) glas, ki ga nameni predlaganim projektnim predlogom iz svojega območja. Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Obdobje in lokacije glasovanja:

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo med 5. 10. 2020 in 8. 10. 2020 ter 10. 10. 2020.

V predvidenem terminu bo možno glasovati na:

– sedežu občine Sončno nabrežje 8,6310 Izola, v sejni sobi v pritličju in

– sedežih krajevnih skupnosti (KS Korte, KS Jagodje – Dobrava in KS Livade).

Lokacije in termini glasovanja:
Lokacija glasovanja Naslov
Občina Izola Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
 Termin glasovanja Ponedeljek,  5.10.2020 od 8.00 do 12.00 ure
KS Jagodje -Dobrava  

Jagodje 24/a, 6311 Jagodje

 Termin glasovanja Torek, 6.10.2020 od 8.00 do 12.00  ure
KS Korte  

Korte 44, 6310 Izola

 Termin glasovanja Sreda, 7.10.2020 od 14.00 do 17.00 ure
KS Livade  

Veluščkova ulica 8, 6310 Izola

Termin glasovanja Četrtek, 8.10.2020 od 8.00 do 12.00 ure
Občina Izola Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
Termin glasovanja Sobota 10.10.2020 od 8.00 do 13.00 ure
 
Projektni predlogi in območja

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali pogojem in bodo ocenjeni kot izvedljivi, bodo uvrščeni na glasovanje in bodo javno objavljeni. Z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja velikosti in števila prebivalcev v krajevnih skupnostih, so oblikovana naslednja območja:

Območje Krajevna skupnost Razpoložljiva sredstva
2021 2022
Območje 1 KS Jagodje-Dobrava in KS Korte 50.000 EUR 50.000 EUR
Območje 2 KS Izola Staro Mesto, KS Haliaetum in KS Livade 50.000 EUR 50.000 EUR
Kako glasujemo

Za glasovanje je potreben osebni dokument. Za potrebe glasovanja se bo vzpostavila evidenca udeležencev (imenik za glasovanje ), kjer upravičenec za glasovanje s podpisom potrdi udeležbo na glasovanju. Po identifikaciji, upravičenci za glasovanje prejmejo glasovnico za območje v katerem imajo  glasovalno pravico. Glasovnica bo vsebovala seznam uvrščenih projektov na glasovanje. Na glasovnici se obkroži en projektni predlog, kateremu namenimo glas. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Upravičenec za glasovanje lahko glasuje le 1x. Po oddaji glasu, svoje odločitve ne more spreminjati. Glasovnica iz katere ne bo razvidna volja glasovalnega upravičenca, kateremu projektnemu predlogu je namenil svoj glas, bo neveljavna.

Iz proračuna Občine Izola bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ glasov in njihova skupna vrednost ne bo presegala razpisanih sredstev. Glede na število prejetih glasov bodo projekti vključeni v proračun za leto 2021 in 2022.

Red v prostorih za glasovanje v času veljave Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20)

 V prostore se vstopa posamično oziroma po pozivu glasovalnega odbora.

  1. Upravičenec za glasovanje mora uporabljati skladno z Odlokom vlade RS v zaprtih javnih prostorih zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna, če v prostoru ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje več kot 2 metra.
  2. Osebni dokument upravičenec predoči odboru za glasovanje in se podpiše v glasovalni imenik.
  3. Ko upravičenec prejme ustrezno glasovnico opravi glasovanje in glasovnico odda v za to namenjeno skrinjico.
  4. V prostoru ni dovoljeno zadrževanje več kot je to potrebno.
  5. Prostor za glasovanje se po glasovanju razkuži.
Izvedba projektov

Po potrditvi proračuna občine bo izbrane projekte izvedla občinska uprava Občine Izola. Na spletni strani občine boste lahko ves čas spremljali  informacije o poteku uresničevanja posameznega projekta.

 


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!