Preplastitev Partizanske ulice

V drugi polovici septembra je predvidena preplastitev Partizanske ulice, sanirale se bodo poškodbe vozišča, ki so nastale zaradi korenin obstoječih dreves. Ocenjena vrednost investicije je približno 20.000 evrov.

Obnovljena pot od pokopališča do skate parka

Kmalu je predvidena obnova obstoječe pešpoti od pokopališča do skate parka. Pot bo na novo asfaltirana. V sklopu izvedbe se bo uredila tudi sanacija brežine ob kolesarskem pasu na Cankarjevem drevoredu.

Preplasitev Kettejeve ulice

Septembra je načrtovana zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi vzdolž celotne Kettejeve ulice. Izvajalec podjetje DTel je že vgradil nove optične kable, polovico omenjene ulice pa bo tudi preplastil. Ker je preplastitev samo polovice cestišča nesmiselna, bo občina krila strošek za preplastitev druge polovice.

Varnejša pot v šolo v podaljšku Prešernove ceste do Kosove ulice

V podaljšku Prešernove ceste do Kosove ulice bosta na novo urejena kolesarska steza in pločnik, s čimer bo omogočena varnejša mobilnost, predvsem pa varnejša pot izolskih otrok do osnovne šole Vojke Šmuc. Vrednost celotne investicije je 60.000 evrov.

Dozidava podružnične šole v Kortah

Občina je morala zaradi neustreznosti ponudb avgusta ponoviti javno naročilo za dozidavo podružnične šole Vojke Šmuc v Kortah. Projekt predvideva dozidavo z mobilnimi enotami, in sicer tako, da se šoli dozidata dve učilnici, s čimer ena obstoječa učilnica postane prehodna ter se uporablja kot jedilnica ali večnamenski prostor, eni od igralnic vrtca pa se prav tako z mobilno enoto dodajo nove sanitarije.

Pričela se je obnova telovadnice v OŠ Vojke Šmuc

V avgustu bo izvajalec del Makro 5 gradnje d.o.o. pričel z obnovo telovadnice Osnovne šole Vojke Šmuc, ki bo zajemala energetsko sanacijo in športno-tehnološko posodobitev telovadnice. Za celoten projekt obnove, vključno s projektno in investicijsko dokumentacijo, bo občina namenila približno milijon evrov sredstev. (več …)

UREDITEV PREHODA MED PARKOM PIETRO COPPO IN LONKO

Med Gorkijevo 2 in 6 bo urejen nov prehod. S tem bo podaljšana sprehajalna pot od parka Pietro Coppo do Lonke. (več …)

REKONSTRUKCIJA BAZOVIŠKE ULICE

Rižanski vodovod oz. zanj izvajalec del Grafist bo izvedel nujna investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu, obenem bo Občina ob tej priložnosti uredila tudi meteorno in fekalno kanalizacijo ter omenjeni odsek preplastila z novim asfaltom. Vrednost del, ki bodo zaključena predvidoma do konca julija je 120.000 evrov brez ddv.

Komunalno opremljanje na Maliji

Na območju Malije se v sklopu komunalnega opremljanja, ki se je začelo leta 2004, ureja zadnji krak fekalne kanalizacije. Izvajalec podjetje Finali je z deli v vrednosti 26.700 evrov pričel konec marca.

Palača Besenghi degli Ughi počasi pridobiva novo staro podobo

Prva faza prenove palače Besenghi degli Ughi, ki velja za enega najlepših primerov poznobaročne meščanske arhitekture v Istri, je v polnem teku. Skladno s sprejetim konservatorskim načrtom je že bilo zamenjano dotrajano stavbno pohištvo (zunanja in notranja okna ter polkna), pravkar poteka restavriranje skulpture beneškega leva na pročelnem ometu, sledi še obnova vhodnih vrat in zunanjega stopnišča ter tlaka in tramovnih stropov v avli objekta. (več …)