Preplasitev Kettejeve ulice

Septembra je načrtovana zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi vzdolž celotne Kettejeve ulice. Izvajalec podjetje DTel je že vgradil nove optične kable, polovico omenjene ulice pa bo tudi preplastil. Ker je preplastitev samo polovice cestišča nesmiselna, bo občina krila strošek za preplastitev druge polovice.

Varnejša pot v šolo v podaljšku Prešernove ceste do Kosove ulice

V podaljšku Prešernove ceste do Kosove ulice bosta na novo urejena kolesarska steza in pločnik, s čimer bo omogočena varnejša mobilnost, predvsem pa varnejša pot izolskih otrok do osnovne šole Vojke Šmuc. Vrednost celotne investicije je 60.000 evrov.

Dozidava podružnične šole v Kortah

Občina je morala zaradi neustreznosti ponudb avgusta ponoviti javno naročilo za dozidavo podružnične šole Vojke Šmuc v Kortah. Projekt predvideva dozidavo z mobilnimi enotami, in sicer tako, da se šoli dozidata dve učilnici, s čimer ena obstoječa učilnica postane prehodna ter se uporablja kot jedilnica ali večnamenski prostor, eni od igralnic vrtca pa se prav tako z mobilno enoto dodajo nove sanitarije.

Pričela se je obnova telovadnice v OŠ Vojke Šmuc

V avgustu bo izvajalec del Makro 5 gradnje d.o.o. pričel z obnovo telovadnice Osnovne šole Vojke Šmuc, ki bo zajemala energetsko sanacijo in športno-tehnološko posodobitev telovadnice. Za celoten projekt obnove, vključno s projektno in investicijsko dokumentacijo, bo občina namenila približno milijon evrov sredstev. (več …)

UREDITEV PREHODA MED PARKOM PIETRO COPPO IN LONKO

Med Gorkijevo 2 in 6 bo urejen nov prehod. S tem bo podaljšana sprehajalna pot od parka Pietro Coppo do Lonke. (več …)

REKONSTRUKCIJA BAZOVIŠKE ULICE

Dela na bazoviški ulici so v teku. Rižanski vodovod
oz. njegov podizvajalec izvaja nujna investicijskovzdrževalna dela na vodovodnem sistemu, občina pa ureja tudi meteorno in fekalno kanalizacijo ter omenjeni odsek preplastila z novim asfaltom.

Komunalno opremljanje na Maliji

Na območju Malije se v sklopu komunalnega opremljanja, ki se je začelo leta 2004, ureja zadnji krak fekalne kanalizacije. Izvajalec podjetje Finali je z deli v vrednosti 26.700 evrov pričel konec marca.

Palača Besenghi degli Ughi počasi pridobiva novo staro podobo

Prva faza prenove palače Besenghi degli Ughi, ki velja za enega najlepših primerov poznobaročne meščanske arhitekture v Istri, je v polnem teku. Skladno s sprejetim konservatorskim načrtom je že bilo zamenjano dotrajano stavbno pohištvo (zunanja in notranja okna ter polkna), pravkar poteka restavriranje skulpture beneškega leva na pročelnem ometu, sledi še obnova vhodnih vrat in zunanjega stopnišča ter tlaka in tramovnih stropov v avli objekta. (več …)

Ureditev športnega parka na Maliji

Na Maliji se izvaja prva faza ureditve športnega parka ob nogometnem stadionu, kjer bosta izvajalca podjetji CPK in Finali predvidoma do začetka maja uredila večnamensko športno igrišče, teniško igrišče in dva otoka z zunanjimi orodji za fitnes. Večnamensko igrišče bo poleg rokometa namenjeno tudi malemu nogometu, košarki in badmintonu. Obe igrišči bosta zaradi varnosti za goli opremljeni z lovilnimi mrežami. Urejeno bo tudi odvodnjavanje ter ozelenitev okolice in vmesnih prostorov med igrišči.

Uredilo se bo območje med Prešernovo cesto in Ulico oktobrske revolucije

Na območju v sklopu Zazidalnega načrta Elvire Vatovec, kjer se gradi poslovno-stanovanjski objekt, bosta urejeni parkirišči med novim objektom in Prešernovo cesto ter ob Ulici oktobrske revolucije. Prav tako bodo urejeni komunalna infrastruktura na območju zunanje ureditve objekta, dostop do garažne hiše ter klančini ob novem in obstoječem objektu. V okviru naložbe bodo postavljeni tudi ekološki otoki in javna razsvetljava.