Obvestilo o podaljšanju trajanja javne razgrnitve “Sprememb in dopolnitev ZN KHM” in okoljskega poročila

Javno naznanilo o podaljšanju trajanja javne razgrnitve ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE KAJUHOVA – HUDOURNIK MORER (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in OKOLJSKEGA POROČILA

Trajanje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«)in Okoljskega poročila se zaradi prazničnega obdobja podaljša do dne 25 januarja 2017. Dokumenta se javno razgrneta v času od 13. decembra 2016 do vključno 25. januarja 2017 v prostorih objekta Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljskega poročila bo:

v četrtek 5. januarja 2017 ob 16,00 uri

v prostorih: Kulturnega doma v Izoli

Obvestilo o končanem postopku javnega razpisa na strokovno tehničnem delovnem mestu Višji strokovni sodelavec za projekte VII/2-II pri JZP Izola

Sofinanciranje kadrovskih štipendij

SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2016/17

JAVNI POZIV DELODAJALCEM REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME JUŽNA PRIMORSKA
za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/17

Regionalni razvojni center je objavil javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko leto 2016/17.

Poziv je namenjen tako malim kot velikim podjetjem, družinskim podjetjem, obrtnikom, ki podeljujejo štipendije in imajo tako možnost za pridobitev 60 % sofinanciranja podeljenih kadrovskih štipendij.

Rok za oddajo potreb je 12.12.2016.

Več informacij na spletni strani: : www.rrc-kp.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: 05 66 37 590.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Občina Izola  objavlja naslednjo namero

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Občina Izola  objavlja naslednjo namero.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
– zemljišče s parcelno št. 3182/3 k.o. Izola,
– zemljišče s parcelno št. 3196/10 k.o. Izola,
– zemljišče s parcelno št. 733 k.o. Dvori.

Napovednik razpisov MKGP iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

MKGP je objavilo štiri razpise iz Programa razvoja podeželja 2014-2020:

–  7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane
–  6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih
–  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP UKREP 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
–  5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 na VVO

V okviru INFO točk KGZS bodo v prihodnjih dneh izvajali predstavitve navedenih razpisov na več lokacijah.

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Višji svetovalec – vodja Urada za družbene dejavnosti”, rok prijave 8 dni, do vključno 06.11.2016

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Višji svetovalec – vodja Urada za družbene dejavnosti (UDD) v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola.

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec – vodja UDD« št. 110-12/2016 na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola in Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Izola (www.izola.si).

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnem področju dobite na tel.: 05/6600230, Karmen Pavlič.

Uradne objave 18/2016

VSEBINA 
– JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
– JAVNI RAZPIS razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Javna razgrnitev osnutka DPN za HC Koper Dragonja

Dostopna na povezavi: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×