Dozidava k jedilnici obstoječega objekta OŠ Livade Izola – JN001087/2017-W01

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dozidavo k jedilnici obstoječega objekta OŠ Livade.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.
ROK ODDAJE PONUDB: 24. 2. 2017 do 9.00 ure.

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 5426/2, k.o. 2628 – Malija.

Odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena

Občina Izola objavlja odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 4137, 4167, 4176/7, 4178/25, 4225/1, 4284, 4490/5, 6009/3, 6009/4, 6009/5, 6009/6, 6009/7, 6009/8, 6009/9, 6017/1, 6017/3, 6017/4, 6017/5, 6017/6, 6017/7 in 6017/8, vse k.o. 2628 – Malija grajeno javno dobro lokalnega pomena.

Odločba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena

Občina Izola objavlja odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine s parc. št. 5288/1, 5288/2, 5288/3, 3242/4, 3203/1, 2998/8, 5295, 5278/5, 5278/6, 5278/7, 5278/8, 5292, 2997/5, 3241/2, 3237, 3241/3 in 3003, vse k.o. 2715 – Cetore grajeno javno dobro lokalnega pomena.

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-7/17 z dne  23. 1. 2017, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov  socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017.

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 2947/2, k.o. 2715 – Cetore.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
– zemljišče s parcelno št. 4875/5 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 4875/6 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 4876/12 k.o. Malija,
– zemljišče s parcelno št. 3465/1 k.o. Izola,
– zemljišče s parcelno št. 2001/1 k.o. Izola.

JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, številka 410-205/2016-10 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017.

Javni razpis za programe veteranskih organizacij in društev upokojencev za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-5/17 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja »Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v Občini Izola za leto 2017«.

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola.

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×