odločba o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občina Izola objavlja odločbo o izbrisu zaznambe javnega dobra za nepremičnino s parc. št. 5318/2 k.o. 2715-Cetore/

Sklep o prenosu jedilnice v upravljanje Osnovni šoli Livade

Dne 14. februarja 2018 je župan Občine Izola mag. Igor Kolenc podpisal Sklep o prenosu novozgrajenega prizidka jedilnice v upravljanje Javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovne šole Livade Izola.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
· zemljišče s parcelno št. št. 393/1 k.o. Izola.

Načrti ZIR

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št. 24/12, 78/16) je potrebno pri izdelavi in spreminjanju načrtov za zaščito in reševanje zagotoviti tudi sodelovanje zainteresirane javnosti. (več …)

Komunalno opremljanje Šared – fekalni kolektor Jagodje Šared

Občina Izola vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Komunalno opremljanje Šared – fekalni kolektor Jagodje Šared. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

ROK ODDAJE PONUDB: 5. 2. 2018 do 9:00.

 

SKLEP o izboru prejemnikov sredstev javnega poziva za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
zemljišče s parcelno št. 1768 k.o. Izola,
zemljišče s parcelno št. 1836/1 k.o. Izola.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
zemljišče s parcelno št. 733 k.o. Dvori,
zemljišče s parcelno št. 1731 k.o. Izola.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, podanih v času javne razgrnitve okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli

Na podlagi prejetih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve in javne obravnave okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli (PUP Oprema) je župan obravnaval in sprejel stališča do podanih pripomb in predlogov.

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti in posebne pravice uporabe javnega dobra

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti in posebne pravice uporabe javnega dobra: Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti in posebne pravice uporabe javnega dobra.

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×