Sprejeti sklepi na 2. redni seji Nadzornega odbora z dne 6. 3. 2019

12. redna seja Nadzornega odbora z dne 9. 2. 2016

Na 12. redni seji Nadzornega odbora z dne 9. 2. 2016 so sprejeli sklep o uvedbi nadzora:

a) Nadzor gospodarjenja s poslovnimi prostori (evidence poslovnih prostorov, pokritje najemov s pogodbami, vrednost pogodb, prazni prostori,..).

11. redna seja Nadzornega odbora z dne 11. 1. 2016

Na 11. redni seji Nadzornega odbora z dne 11. 1. 2016 so člani sprejeli dva končna poročila:

1. Končno poročilo nadzora nad poslovanjem Rdečega Križa Slovenije, območnega združenja Izola z občinskimi proračunskimi sredstvi za obdobje I/2010 do V/2015.

2. Končno poročilo nadzora nad oblikovanjem cen vode in vsemi povezanimi stroški, kot so omrežnina, vodarina, odvajanje komunalnih voda, ter čiščenje komunalnih voda kateri so sestavni del računa oz. položnice izdane fizičnim in pravnim osebam.

 

a) Nadzor nad kontrolo izdajanja soglasij za postavitev baznih postaj mobilne telefonije v urbanem okolju vasi Malija.

b) Nadzor nad poslovanjem CKPŠ na področju investicijskega vzdrževanja in investicij v letu 2014 in 2015 (usklajenost planov za investicijsko vzdrževanje in investicije, financiranje, zadolževanje).

c) Nadzor nad zemljiškim poslom, ki je bil izpeljan med podjetjem Riba in Občino Izola

10. redna seja Nadzornega odbora z dne 7. 12. 2015

Na 10. redni seji Nadzornega odbora z dne 7. 12. 2015 so člani sprejeli  končno poročilo

1. Končno poročilo nad skladnostjo Elaborata o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini IZola z državno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

6. redna seja Nadzornega odbora z dne 6. 7. 2015

Na 6.redni seji Nadzornega odbora z dne 6. 7. 2015 so člani sprejeli končno poročilo:

1. Končno poročilo o nadzoru (013-18/2015)  nad stroški svetovanja v zvezi z pravnimi zadevami od leta 2006 do vključno marca 2015

Poročila sprejeta na 57. redni seji Nadzornega odbora z dne 30. 6. 2014

1. Nadzor nad postopkom prodaje nepremičnine s parcelno št. 1072/3 k.o. Izola, v naravi funkcionalni objekt v izmeri 15 m2.

2. Nadzor nad plačilom oskrbnin, ki jih Občina Izola plačuje oskrbovancem Doma upokojencev Izola.

3. Nadzor nad porabo sredstev, ki jih Občina Izola nakazuje na podlagi Pogodbe o dolgoročnem izvajanju nalog Turistično informacijskega centra Izola.

4. Nadzor v zvezi z odsvojitvijo in prenosom občinskega zemljišča v Livadah na  Univerzo na Primorskem.

Dokončna poročila NO

1. Nadzor nad poslovanjem VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2013 ter podrobneje pregleda zadevo ga. Anje Zagode v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi pri izračunavanju in posredovanju podatkov v predlogu za izvršbo zoper le te;

2. Nadzor nad poslovanjem Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. financiranega iz proračuna Občine Izola.

Poročila in sklepi od 1.7.2013 dalje

POROČILA:
1. Nadzor nad javnimi naročili Občine Izola od leta 2009 do vključno leta 2012. Nadzor se uvede, ker med prvotnim nadzorom sledeči spisi (351-133/2009, 352-75/2010, 3503-2/2007, 354-110/2007 in 354-21/2010) niso bili na voljo;
2. nadzor nad plačilom turistične takse na plavajočih objektih-plovilih sidranih in na privezih v Občini Izola od leta 2010 do 5. mesca leta 2013;
3. nadzor nad izvajanjem raznih del po pogodbi med JP Komunala Izola d.o.o. in Fehmi Mejzinolli s.p.;
4. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje športa v letu 2010 in 2011;
5. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje športa v letu 2012 do 6. meseca leta 2013;
6. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje kulture v letu 2010 in 2011;
7. nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje kulture v letu 2012 do 6. meseca leta 2013;
8. nadzor nad domnevnimi nepravilnosti pri poslovanju Občine Izola z družbo Dising d.o.o.;
9. nadzor v zvezi s pogodbo o ureditvi in prenovi pritličnega objekta – Gasilski dom Korte in sicer med Občino Izola, Krajevno skupnost Korte ter podjetjem Inmat d.o.o., Izola.

SKLEPI O UVEDBI NADZORA:
1. Nadzor v zvezi s pogodbo o ureditvi in prenovi pritličnega objekta – Gasilski dom Korte in sicer med Občino Izola, Krajevno skupnost Korte ter podjetjem Inmat d.o.o., Izola;
2. nadzor nad stroški svetovanja v zvezi s pravnimi zadevami na Občini Izola od leta 2006 do vključno leta 2013;
3. nadzor nad porabo sredstev, ki jih Občina Izola nakazuje na podlagi Pogodbe o dolgoročnem izvajanju nalog Turistično informacijskega centra Izola;
4. nadzor v zvezi z odsvojitvijo in prenosom občinskega zemljišča v Livadah na Univerzo na Primorskem;
5. nadzor nad izvajanjem del po pogodbi med Občino Izola in Javnim podjetjem Komunala Koper d.o.o. v zvezi z namensko porabo sredstev Občine Izola za čistilno napravo od leta 2011 do vključno z letom 2013;
6. nadzor nad poslovanjem VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2013 ter podrobneje pregleda zadevo ga. Anje Zagode v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi pri izračunavanju in posredovanju podatkov v predlogu za izvršbo zoper le te;
7. nadzor nad plačilom oskrbnin, ki jih Občina Izola plačuje oskrbovancem Doma upokojencev Izola;
8. nadzor nad postopkom prodaje nepremičnine s parcelno št. 1072/3 k.o. Izola, v naravi funkcionalni objekt v izmeri 15 m².

Poročila in sklepi za leto 2013 (do 1.7.2013)

POROČILA:
1. Nadzor nad poslovanjem Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o.
2. Nadzor nad poslovanjem in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Krajevne skupnosti Haliaetum
3. Nadzor v zvezi s turistično takso
4. Nadzor v zvezi z Ureditvijo lastništva na parcelni št. 524 in 530, obe k.o. Dvori nad Izolo
5. Nadzor nad izvedbo javnega naročila za obnovo dveh osnovnih šol (OŠ Vojke Šmuc in OŠ Dante Alighieri)

SKLEPI:
1. Nadzor nad izvedbo javnega naročila za obnovo dveh osnovnih šol (OŠ Vojke Šmuc in OŠ Dante Alighieri)
2. Nadzor nad javnimi naročili Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2012
3. Nadzor nad javnimi naročili Občine Izola od leta 2009 do vključno leta 2012 (spisi št. 351-1332009, 352-752010, 3503-22007, 354-1102007 in 354-212010)
4. Nadzor nad poslovanjem Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. financiranega iz proračuna Občine Izola
5. Nadzor nad poslovanjem z nepremičnim premoženjem Občine Izola
6. Nadzor v zvezi s turistično takso
7. Nadzor v zvezi z Ureditvijo lastništva na parcelni št. 524 in 530, obe k.o. Dvori nad Izolo
8. Nadzor nad izvajanjem raznih del po pogodbi med JP Komunala Izola d.o.o. in Fehmi Mejzinolli s.p.
9. Nadzor nad JP Komunala Izola d.o.o. in sicer nad prihodki in odhodki za plovila na privezih od leta 2010 do 5. mesca leta 2013
10. Nadzor nad plačilom turistične takse na plavajočih objektih-plovilih sidranih in na privezih v Občini Izola od leta 2010 do 5. mesca leta 2013

POROČILA:
− Nadzor nad javnimi naročili Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2012
− Nadzor nad JP Komunala Izola d.o.o. in sicer nad prihodki in odhodki za plovila na privezih od leta 2010 do 5. mesca leta 2013

SKLEPI O UVEDBI NADZORA:
− Nadzor nad stanjem fonda in njegovim delovanjem za socialna / neprofitna stanovanja v Občini Izola,
− Nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje športa v letu 2010 in 2011,
− Nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje športa v letu 2012 do 6. mesca leta 2013,
− Nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje kulture v letu 2010 in 2011,
− Nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in sicer za področje kulture v letu 2012 do 6. mesca leta 2013.


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!