Dopolnitev in popravek poročila o opravljenem nadzoru nad primerom odškodninske tožbe podjetja R-Mercuri, trgovina in storitve, d.o.o.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad odprtimi tožbami in tožbami, ki so jih zoper Občino Izola vložile pravne ali fizične osebe v obdobju od leta 2010 do 2018 in so posledično obremenile ali lahko bremenijo proračun Občine Izola oziroma občinsko premoženje

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad primerom s strani KPK odstopljene prijave oz. informacije Nadzornemu odboru – najem prostora KZ Agraria Koper z.o.o. pod podnajemnik Kamnoseštvo Ražen d.o.o. (KPK) in Granit, kamnoseštvo, Goran Cvetkovič s.p., (ker se nahaja na isti parceli kot Kamnoseštvo Ražem d.o.o.).

Sprejeti sklepi na 2. redni seji Nadzornega odbora z dne 6. 3. 2019

12. redna seja Nadzornega odbora z dne 9. 2. 2016

Na 12. redni seji Nadzornega odbora z dne 9. 2. 2016 so sprejeli sklep o uvedbi nadzora:

a) Nadzor gospodarjenja s poslovnimi prostori (evidence poslovnih prostorov, pokritje najemov s pogodbami, vrednost pogodb, prazni prostori,..).

11. redna seja Nadzornega odbora z dne 11. 1. 2016

Na 11. redni seji Nadzornega odbora z dne 11. 1. 2016 so člani sprejeli dva končna poročila:

1. Končno poročilo nadzora nad poslovanjem Rdečega Križa Slovenije, območnega združenja Izola z občinskimi proračunskimi sredstvi za obdobje I/2010 do V/2015.

2. Končno poročilo nadzora nad oblikovanjem cen vode in vsemi povezanimi stroški, kot so omrežnina, vodarina, odvajanje komunalnih voda, ter čiščenje komunalnih voda kateri so sestavni del računa oz. položnice izdane fizičnim in pravnim osebam.

 

a) Nadzor nad kontrolo izdajanja soglasij za postavitev baznih postaj mobilne telefonije v urbanem okolju vasi Malija.

b) Nadzor nad poslovanjem CKPŠ na področju investicijskega vzdrževanja in investicij v letu 2014 in 2015 (usklajenost planov za investicijsko vzdrževanje in investicije, financiranje, zadolževanje).

c) Nadzor nad zemljiškim poslom, ki je bil izpeljan med podjetjem Riba in Občino Izola

10. redna seja Nadzornega odbora z dne 7. 12. 2015

Na 10. redni seji Nadzornega odbora z dne 7. 12. 2015 so člani sprejeli  končno poročilo

1. Končno poročilo nad skladnostjo Elaborata o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini IZola z državno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

6. redna seja Nadzornega odbora z dne 6. 7. 2015

Na 6.redni seji Nadzornega odbora z dne 6. 7. 2015 so člani sprejeli končno poročilo:

1. Končno poročilo o nadzoru (013-18/2015)  nad stroški svetovanja v zvezi z pravnimi zadevami od leta 2006 do vključno marca 2015

Poročila sprejeta na 57. redni seji Nadzornega odbora z dne 30. 6. 2014

1. Nadzor nad postopkom prodaje nepremičnine s parcelno št. 1072/3 k.o. Izola, v naravi funkcionalni objekt v izmeri 15 m2.

2. Nadzor nad plačilom oskrbnin, ki jih Občina Izola plačuje oskrbovancem Doma upokojencev Izola.

3. Nadzor nad porabo sredstev, ki jih Občina Izola nakazuje na podlagi Pogodbe o dolgoročnem izvajanju nalog Turistično informacijskega centra Izola.

4. Nadzor v zvezi z odsvojitvijo in prenosom občinskega zemljišča v Livadah na  Univerzo na Primorskem.

Dokončna poročila NO

1. Nadzor nad poslovanjem VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2013 ter podrobneje pregleda zadevo ga. Anje Zagode v zvezi z morebitnimi nepravilnostmi pri izračunavanju in posredovanju podatkov v predlogu za izvršbo zoper le te;

2. Nadzor nad poslovanjem Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. financiranega iz proračuna Občine Izola.


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!