Uradne objave 20/2018

– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade

Uradne objave 19/2018

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
– Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradne objave 18/2018

– Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti

Uradne objave 17/2018

– Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola 2018

Uradne objave 16/2018

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
– Sklep o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN CMI-jug)
– Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
– Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018

Uradne objave 15/2018

– Razpis volitev v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)
– Odlok o turistični taksi v občini Izola

Uradne objave 14/2018

– Odlok o razveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola
– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda “Center za kulturo, šport in prireditve Izola”
– Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sprejemu cene za storitev 24-urne dežurne službe
– Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Izola
– Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Izola

Uradne objave 13/2018

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018

Uradne objave 12/2018

– Pravilnik o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola

Uradne objave 11/2018

– Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2018 (pomoč po pravilu “de minimis”)