Uradne objave 25/2018

– Sklep o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju
januar – marec 2019

Uradne objave 24/2018

– Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana

Uradne objave 23/2018

– Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Izola za
predstavnike italijanske narodne skupnosti
– Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Italijanske samoupravne
narodne skupnosti Izola

Uradne objave 22/2018

– Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev

Uradne objave 21/2018

– Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo UPB1

Uradne objave 20/2018

– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade

Uradne objave 19/2018

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
– Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradne objave 18/2018

– Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti

Uradne objave 17/2018

– Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola 2018

Uradne objave 16/2018

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
– Sklep o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN CMI-jug)
– Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
– Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018