Vivere a Isola

05 / Traffico

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

28 Novembre 2016
Skupaj do varne in okolju prijazne prometne ureditve

Občina Izola je pristopila k izdelavi celostne prometne strategije – dokumenta, kjer so začrtane smernice razvoja prometa v prihodnje. V oktobru se je zaključila prva od štirih faz celostnega načrtovanja, kjer je bil poudarek na analizi trenutnega stanja na področju prometa v občini. Že v prvi fazi je bila vključena širša javnost (preko anketnih vprašalnikov, intervjujev in javnih razprav), ki pa bo pri načrtovanju ključna tudi v ostalih fazah. V mesecu decembru sta tako predvideni dve javni razpravi, kjer bo govora predvsem o viziji in ukrepih za njeno uresničitev.

Kazalec kakovosti življenja v mestu danes ni več stopnja motorizacije temveč stopnja razvitosti trajnostne urbane mobilnosti. Ta pa je usmerjena v ljudi in ne na avtomobile in promet. Cilj celostne prometne strategije je torej oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov hoje in kolesarjenja, razvoj privlačnega javnega potniškega prometa in sprememba potovalnih navad občanov. Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da Izola potrebuje izboljšan sistem javnega potniškega prometa, bolje urejene kolesarske poti in več prostora namenjenega pešcem. Slednje bo namreč zagotovilo boljšo dostopnost do delovnih mest in storitev, izboljšanje varnosti, zmanjšanje onesnaževanja in stroškov, ter izboljšanje privlačnosti in kakovosti mestnega okolja, kar vpliva tudi na kakovost bivanja prebivalcev.

Skrb za varnost v prometu

Iz vidika rabe osebnega prevoznega sredstva so raziskave med občani pokazale visok nivo zadovoljstva  s prometno pretočnostjo v mestu. Tudi med samim pregledom je bilo ugotovljeno, da je cestno omrežje v mestu relativno dobro razvejano. V splošnem se je v obdobju zadnjih petnajstih let število prometnih nesreč v občini zmanjšalo za 46 %, kar gre gotovo pripisati vsem ukrepom na področju varnosti, ki jih občina kontinuirano izvaja. Varnost je namreč ena od prioritet občine na področju prometa. Velik del anketiranih (74 %) tako podpira izvedbo ukrepov za umirjanje prometa v mestih in naseljih, kjer je na cesti veliko pešcev, otrok in kolesarjev, kot tudi prilagoditev prometnih površin starejšim in invalidnim občanom (84 %) ter večjo varnost šolskih poti.

Problematika parkiranja

Za mirujoči promet v mestu so na voljo javne, zasebne in mešane površine. Zaradi pretekle visoke rasti motorizacije se na območjih starejših večstanovanjskih stavb pojavljajo težave s pomanjkanjem parkirišč za stanovalce. Za potrebe kratkotrajnega parkiranja so pogoji dobri, saj je na voljo več parkirišč na obrobju in v mestu samem. Občani so tako s plačljivim režimom parkirišč zadovoljni, kljub temu pa menijo, da je parkirnih mest v bližini domov in delovnih mest v Izoli premalo. Večina je mnenja, da je v starem mestnem jedru nujno potrebna gradnja parkirne hiše.

Potrebne izboljšave na področju javnega prevoza

V splošnem je raven ponudbe javnega prometa nekonkurenčna avtomobilskemu prometu. Trajnostna prometna ureditev pa predvideva ravno pogostejšo uporabo javnega prometa. Iz rezultatov ankete in intervjujev je razvidno, da večina občanov občine Izola medkrajevnega prometa ne uporablja, kar se pripisuje redkim vožnjam avtobusov ter pomanjkanju avtobusnih postajališč. Občani si sicer javni promet želijo uporabljati, saj večina (83 % vprašanih) vidi potrebo po vzpostavitvi mestnega avtobusa. Hkrati vidijo priložnost za izboljšave v pogostejših povezavah, vzpostavitvi novih linij do predmestnih krajev, več postajališčih medkrajevnega avtobusa ter znižanju cen vozovnic.

Izziv: postati kolesarjem bolj prijazno mesto

Tudi občani Izole vidijo prihodnost v večji uporabi koles. Več kot polovica jih meni, da so kolesarske povezave in pešpoti neustrezne in premalo osvetljene. Hkrati pa opozarjajo, da obstoječe poti niso v celoti varne in so ponekod neprijazne uporabnikom. Več kot 70 % anketirancev je mnenja, da Izola potrebuje več kolesarskih poti in več površin namenjenih pešcem. Danes se s kolesom sicer vozi le nekaj več kot 10 % vprašanih. Pohvalen pa je podatek, da kar 64 % občanov vsakodnevno hodi peš in si želijo še več prostora namenjenega pešcem. Obstoječe pešpoti so v občini sicer dobro urejene, infrastruktura pa je prilagojena gibalno oviranim.

V mesecu decembru se proces izdelave CPS nadaljuje z drugo fazo: oblikovanje vizije razvoja prometa v občini. Ta bo tudi osnova za vse nadaljnje korake, zato občane in zainteresirano javnost vabimo na tretjo javno razpravo Sprehod skozi vizijo našega prostora – ukrepajmo danes za prijaznejši jutri, ki bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 17.00 uri v prostorih Srednje šole Izola. Zadnja oz. četrta javna razprava, ki bo pomembna za izbor ukrepov za uresničitev zastavljene vizije, pa se bo odvila 5. januarja. Prihodnje leto ne velja zamuditi tudi razstave o viziji in drugih aktivnosti, ki se bodo zvrstile vse do pričetka pomladi.

Občane vljudno vabimo k aktivnemu soustvarjanju prometne prihodnosti občine in samega mesta!

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan

NOVITA' SUL SITO

3 Marzo 2021
È morto Gianfranco Siljan

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola comunica, con profondo dolore, che il 2 marzo 2021 è scomparso Gianfranco Sil...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!