Vivere a Isola

05 / Traffico

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

30 Maggio 2017
ZAKLJUČEK IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STATEGIJE OBČINE IZOLA

Občinski svet Občine Izola je 11. maja 2017 na seji Občinskega sveta sprejel novo prometno strategijo,

ki jo je Občina Izola pripravila v sodelovanju s konzorcijem podjetij MK Projekt d. o. o., PNZ d. o. o., b22 d. o. o. in podizvajalci. Projekt izdelave Celostne prometne strategije (CPS) občine Izola, je ob sofinanciranju Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada potekal leto dni in je zajemal tri glavne faze izvajanja, katerih namen je bilo oblikovanje strateškega dokumenta za trajnostni in uravnotežen razvoj vseh oblik prometa. Zadnja, četrta faza predvideva še izvajanje strategije in učenje iz izkušenj.

Ključnega pomena pri reševanju izzivov in oblikovanju dokumenta je aktivno vključevanje javnosti, saj uspešnost ukrepov CPS temelji predvsem na prepoznavanju mobilnostnih navad in sooblikovanju ukrepov s prebivalci občine in drugimi deležniki. V ta namen smo organizirali kar štiri javne razprave, štiri delavnice z ožjo in širšo delovno skupino, štiri javnomnenjske raziskave in razstavo o viziji prometne ureditve v občini. Poleg tega smo v namen spodbujanja in osveščanja o trajnostni mobilnosti v okviru prireditve „Dan za spremembe“ izvedli tudi zaključno prireditev, ki je potekala v soboto, 8. aprila, v Parku Pietro Coppo. Obiskovalci dogodka so si lahko ogledali video predstavitev poteka ustvarjanja nove strategije in učinkov, ki jih ta prinaša, se okrepčali s kolesarskim zajtrkom, najmlajši pa so se preizkusili v risanju s kredami na temo tovrstne mobilnosti. V zahvalo za sodelovanje v lanskoletni nagradni anketi o prometu in javnih površinah v občini, namenjeni analizi stanja, smo srečnemu izžrebancu podelili električno mestno kolo.

V zadnji fazi izoblikovanja strateškega dokumenta smo s pomočjo strokovnjakov in občanov in na podlagi analize stanja izdelali končni nabor ukrepov. Izbira teh je pomenila kritični del priprave celostne prometne strategije, saj izbrani ukrepi odločajo o uspešnosti pri doseganju zastavljenih strateških ciljev ter opredeljujejo osrednji izvajalski del strategijeakcijski načrt. Ta predvideva in opredeljuje ukrepe po posameznih prometnih stebrih – trajnostno načrtovanje, peš, kolesarski, javni potniški in motorni promet. Vsak strateški steber izpostavlja ključne izzive in priložnosti ter določa operativne cilje in ciljne vrednosti, ki izhajajo iz zastavljene vizije in strateških ciljev .

Občina Izola ponuja privlačno in varno bivalno okolje vsem generacijam in vsem občanom z različnimi potrebami.

Občina Izola izkorišča kulturno dediščino na trajnostni način in ima bogato turistično in rekreativno ponudbo z zmerno ter smiselno rabo naravnih virov.

Občina Izola zaradi ustrezne lege s trajnostnimi oblikami prometa zagotavlja odlične razmere za povezovanje celotnega obalnega pasu z zaledjem.

VIZIJA CELOSTNE UREDITVE PROMETA OBČINE IZOLA V LETU 2035

Prvi steber stremi k vzpostavitvi celostnega prometnega načrtovanja in predvideva ukrepe izpeljave promocijskih akcij na temo trajnostne mobilnosti, izdelave mobilnostnih načrtov, organizacije občinske uprave, uravnoteženju proračunov in izvajanja CPS.

Drugi steber je usmerjen k uveljavitvi hoje kot pomembnega potovalnega načina, akcijski načrt za področje pešačenja pa zajema ukrepe za razvoj omrežja za hojo, vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah potovanj, nadgraditev varnih poti v šolo in povečanje privlačnosti pešpoti.

Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja predstavlja poglavitni smoter tretjega stebra, za dosego katerega so predvideni ukrepi za razvoj površin za kolesarje, vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah kolesarjev, vzpostavitev sistema izposoje koles in povečanje privlačnosti kolesarskih površin.

Četrti steber želi razviti privlačen javni potniški promet, za uresničitev česar je potrebno izvesti ukrepe za prilagoditev voznih parkov, izboljšanje ponudbe JPP, ureditev postajališč in vzpostavitev multimodalnega centra.

Peti steber predvideva spremembo navad uporabnikov motoriziranega prometa, za kar so bili izbrani ukrepi za optimizacijo sistema upravljanja z mirujočim prometom in izvajanja parkirne politike, umirjanje prometa in vzpostavitev e-mobilnosti oziroma novih načinov mobilnosti.

Ukrepi se bodo izvedli v prvih petih letih od leta sprejetja, tj. do leta 2022, izvedlo pa se bo tudi spremljanje kazalcev, revizija strategije in prenova vsakih pet let .

Celostna prometna strategija občine Izola zahvaljujoč sodelujočim strokovnjakom in občanom postaja osrednji strateški dokument za razvoj prometa ter omogoča začetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema. Na podlagi sprejete strategije in akcijskega načrta se bo Občina lahko potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

NOVITA' SUL SITO

3 Marzo 2021
È morto Gianfranco Siljan

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola comunica, con profondo dolore, che il 2 marzo 2021 è scomparso Gianfranco Sil...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!