Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

21-9-2020, E-Uradne objave občine Izola 16/2020
URADNI POPRAVEK Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22-9-2020
7-9-2020, E-Uradne objave občine Izola 15/2020
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstevza pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2020, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola, shema državne pomoči št. M001-5874190-2017/I
Veljati začne: 7-9-2020
27-7-2020, E-Uradne objave občine Izola 14/2020
SKLEP o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje "kajuhova - hudournik Morer" (skrajšano: sklep o spremembah in dopolnitvah ZN KHM)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110. člen, prvi odstavek 119. člena, tretji odstavek 268. člena Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-7-2020
30-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 13/2020
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2020 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27.6. 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis v sektroju ribištva in akvakulture, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva
Veljati začne: 30-6-2020
30-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 13/2020
URADNI POPRAVEK SKLEPA o določitvi cenika in režima parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1-7-2020
26-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 12/2020
SKLEP o ceniku in režimu parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Izola
Veljati začne: 27-6-2020
26-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 12/2020
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ SE - OŠ Dante Alighieri Isola-Izola, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-6-2020
26-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 12/2020
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-6-2020
Povezani predpisi:
21-9-2020, E-Uradne objave občine Izola 16/16
URADNI POPRAVEK Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22-9-2020

26-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 12/2020
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Stanovanjskega zakona, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 11-7-2020
26-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 12/2020
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi,30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 11-7-2020
8-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 10/2020
Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano: sklep o spremembah in dopolnitvah OPPN Šared)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110. člen, prvi odst. 119. člena, tretji odst. 268. člena Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 9-6-2020
5-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 9/2020
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2020
Veljati začne: 6-6-2020
5-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 9/2020
SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta OI
Veljati začne: 6-6-2020
5-6-2020, E-Uradne objave občine Izola 9/2020
ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 49. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6-6-2020
16-4-2020, E-Uradne objave občine Izola 8/2020
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17-4-2020
16-4-2020, E-Uradne objave občine Izola 8/2020
SKLEP o preteklih presežkih javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Dante Alighieri Izola - SE Dante Alighieri Isola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dante Alighieri Izola - SE Dante Alighieri Isola, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17-4-2020
16-4-2020, E-Uradne objave občine Izola 8/2020
SKLEP o spremembi člana uredniškega odbora občinskega glasila Bobnič - La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67. člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta občine Izola, 8. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 17-4-2020
23-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 7/2020
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 113/1 k.o. 2628 - Malija (ID 6640660)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-3-2020
16-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 6/2020
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17-3-2020
16-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 6/2020
ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 153. člen Zakona o urejanju prostora, Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka , 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-3-2020
9-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 5/2020
JAVNI POZIV za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 8. člen Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, Sklep o izvedbi javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
Veljati začne: 10-3-2020
2-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 4/2020
ODLOK o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 27. člen Statuta MOK, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. člen Statuta Občine Piran, 17. člen Statuta Občine Ankaran
Veljati začne: 15-2-2020
14-2-2020, E-Uradne objave občine Izola 3/2020
JAVNI POZIV za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o Proračunu Občine Izola za leto 2020, Sklep o izvedbi javnega poziva za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2020
Veljati začne: 14-2-2020
7-2-2020, E-Uradne objave občine Izola 2/2020
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2020, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020, sklep Župana Občine Izola z dne 7.2.2020
Veljati začne: 7-2-2020
7-2-2020, E-Uradne objave občine Izola 2/2020
POROČILO o izidu nadomestnih volitev članov Sveta italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah, 2.odst. 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
Veljati začne: 7-2-2020
3-1-2020, E-Uradne objave občine Izola 1/2020
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100.člen Statuta občine Izola, 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola in posebni rabi javnih površin
Veljati začne: 4-1-2020
3-1-2020, E-Uradne objave občine Izola 1/2020
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2019
Vrsta predpisa: SEZNAM
Pravna podlaga: /
Veljati začne: 30-11--0001
30-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 33/2019
PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: SEZNAM
Pravna podlaga: Pogodba o upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Veljati začne: 30-12-2019
23-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 32/2019
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-12-2019
13-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 31/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa za brezdomce z možnostjo nastanitve v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana Občine Izola št. 410-271-19 z dne 21.11.2019
Veljati začne: 9-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana št. 410-267/19 z dne 21.11.2019
Veljati začne: 9-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalne zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc
193004.doc Besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
CENIK in režim parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju občine Izola
Vrsta predpisa: CENIK
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 24-12-2019
2-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 29/2019
SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Veljati začne: 3-12-2019
25-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 28/2019
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Veljati začne: 25-11-2019
22-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 27/2019
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojneganačrtovanja in postopkih za pripravo predloga drž. Pr.in pr.samoupravnih lok. sk., 56. člen Statuta OI, 121, člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 22-11-2019
18-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 26/2019
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2019
Veljati začne: 19-11-2019

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!