Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

23-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 7/2020
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 113/1 k.o. 2628 - Malija (ID 6640660)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-3-2020
16-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 6/2020
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17-3-2020
16-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 6/2020
ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 153. člen Zakona o urejanju prostora, Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka , 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31-3-2020
9-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 5/2020
JAVNI POZIV za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 8. člen Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, Sklep o izvedbi javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
Veljati začne: 10-3-2020
2-3-2020, E-Uradne objave občine Izola 4/2020
ODLOK o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 27. člen Statuta MOK, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. člen Statuta Občine Piran, 17. člen Statuta Občine Ankaran
Veljati začne: 15-2-2020
14-2-2020, E-Uradne objave občine Izola 3/2020
JAVNI POZIV za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o Proračunu Občine Izola za leto 2020, Sklep o izvedbi javnega poziva za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2020
Veljati začne: 14-2-2020
7-2-2020, E-Uradne objave občine Izola 2/2020
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2020, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020, sklep Župana Občine Izola z dne 7.2.2020
Veljati začne: 7-2-2020
7-2-2020, E-Uradne objave občine Izola 2/2020
POROČILO o izidu nadomestnih volitev članov Sveta italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah, 2.odst. 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
Veljati začne: 7-2-2020
3-1-2020, E-Uradne objave občine Izola 1/2020
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100.člen Statuta občine Izola, 25. člen Odloka o občinskih taksah v Občini Izola in posebni rabi javnih površin
Veljati začne: 4-1-2020
3-1-2020, E-Uradne objave občine Izola 1/2020
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2019
Vrsta predpisa: SEZNAM
Pravna podlaga: /
Veljati začne: 30-11--0001
30-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 33/2019
PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: SEZNAM
Pravna podlaga: Pogodba o upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Veljati začne: 30-12-2019
23-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 32/2019
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24-12-2019
13-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 31/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa za brezdomce z možnostjo nastanitve v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana Občine Izola št. 410-271-19 z dne 21.11.2019
Veljati začne: 9-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana št. 410-267/19 z dne 21.11.2019
Veljati začne: 9-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalne zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc
193004.doc Besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10-12-2019
9-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
CENIK in režim parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju občine Izola
Vrsta predpisa: CENIK
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 24-12-2019
2-12-2019, E-Uradne objave občine Izola 29/2019
SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Veljati začne: 3-12-2019
25-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 28/2019
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Veljati začne: 25-11-2019
22-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 27/2019
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojneganačrtovanja in postopkih za pripravo predloga drž. Pr.in pr.samoupravnih lok. sk., 56. člen Statuta OI, 121, člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 22-11-2019
18-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 26/2019
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2019
Veljati začne: 19-11-2019
15-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 25/2019
SKLEP o nadomestnih volitvah za člane Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 32. in 41. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 11-11-2019
15-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 25/2019
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za nadomestne volitve pripradnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, ki bodo 2.2.2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 109. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 11-11-2019
11-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 24/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 5. člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola, Pravilnik o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola, Sklep o financiranju LPŠ 2020
Veljati začne: 11-11-2019
11-11-2019, E-Uradne objave občine Izola 24/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednostenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24/a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola
Veljati začne: 11-11-2019
28-10-2019, E-Uradne objave občine Izola 23/2019
ODLOK o občinskem pristanišču Izola (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.a in 119.b člen Poslovnika Oblinskega sveta
Veljati začne: 12-11-2019
23-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 22/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. odstavek 61. člena in 7. odstavek 96.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 8-10-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2019, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020, Sklep župana Občine Izola z dne 2.9.2019
Veljati začne: 17-9-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o potrditvi Sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131.člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2715 4748, ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil ID znak: 2715 4748/1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019
17-9-2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah z ID znaki: parcela 2626 1391/15, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1392/6 in parcela 2626 1392/7
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18-9-2019
19-8-2019, E-Uradne objave občine Izola 20/2019
OBVESTILO o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 16.člen Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020
Veljati začne: 19-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
SKLEP o razporeditvi tekočih presežkov JVIZ OŠ Vojke Šmuc Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Vojke Šmuc
Veljati začne: 30-7-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 14. člen Zakona o spodbujanju turizma
Veljati začne: 13-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9.člen Zakona o financiranju občin, 244. člen Zakona o urejanju prostora, 65. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
PRAVILNIK o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-7-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 115. člen, prvi odstavek 119. člena, tretji odstavek 268. člena Zakona o urejanju prostora, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 13-8-2019
29-7-2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
SKLEP o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN CMI vzhod, območje A1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30-7-2019

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!