Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

3. februarja 2021
Kratka informacija o stanju/poteku epidemije v Obalni regiji

V Obalni regiji (občine Ankaran, Koper, Izola in Piran) je potek epidemije pod nadzorom. Kljub porastu okužb v zadnjem času, se je stanje umirilo. Lokalno se pojavljajo določena žarišča okužbe. Trenutno sta to dva domova za ostarele v Mestni občini Koper in sicer na Markovcu in v Olmu. Oba imata vzpostavljeno rdečo cono, v katero so preselili okužene oskrbovance doma. Na Markovcu je bilo dne 1. 2. 2021  skupno okuženih 90 oseb (od tega 31 zaposlenih), v Olmu pa je 90 stanovalcev od 126-ih bolezen že prebolelo oziroma so bili že cepljeni. Stanje v obeh domovih je pod nadzorom, delo poteka po ustaljenih protokolih. Na Markovcu so v ponedeljek izvedli testiranje vseh stanovalcev in zaposlenih, v Olmu pa bodo to storili danes. Stanovalci in zaposleni so večinoma asimptomatski. Domu za upokojence v Olmu so priskočili na pomoč zaposleni iz doma upokojencev na Ptuju, na Markovcu pomaga 12 zaposlenih iz drugih domov za upokojence, 6 bolničarjev prve pomoči RKS, študenta zdravstvene nege in študentka medicine ter pripravnica iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Na dan 1. 2. 2021 je bilo v posamezni občini naslednje število aktivno okuženih:
MESTNA OBČINA KOPER – 603,
OBČINA PIRAN – 105,
OBČINA IZOLA – 175,
OBČINA ANKARAN – 28.
Skupaj je bilo dne 1. 2. 2021 v Obalni regiji 911 aktivno okuženih.

Ocenjujemo, da je stanje v regiji stabilno in pod nadzorom. Regijska CZ je v stalnem kontaktu s CZ posameznih občin, ki  dnevno spremljajo stanje na terenu in  bi v primeru poslabšanja sprejele dodatne potrebne ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije.

Občine nudijo pomoč ranljivim skupinam
Ob razglasitvi epidemije so obalne občine oblikovale krizne štabe ter aktivirale občinske štabe CZ z namenom zagotavljanja nepretrganega izvajanja socialnovarstvenih programov in nudenja pomoči ogroženim in ranljivim skupinam. Sprejeti so bili tudi dodatni ukrepi za blažitev posledic epidemije (npr. oprostitev plačila najemnine in takse za uporabo javne površine, zagotavljanje  nujnega varstva v vrtcih, toplih obrokov za učence, omogočeno je brezplačno parkiranje, ipd.).

Programi in ukrepi po posamezni občinah
V Občini Izola je bil dne 19. 10. 2020 ob razglasitvi epidemije na podlagi sklepa poveljnika CZ RS aktiviran  občinski načrt zaščite in reševanja,  s katerim je aktiviran občinski štab CZ v operativni sestavi. Prav tako je  na Občini Izola pričel delovati krizni štaba, katerega člani so župan, CZ, predstojniki služb občine, direktor komunale Izola in direktor ZD Izola. Krizni štab je sprejel dodatne  aktivnosti in ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19. Krizni štab se sestaja po potrebi, spremlja izvajanje sprejetih ukrepov, po potrebi so sprejeti dodatni ukrepi.

Civilna zaščita dnevno spremlja stanje in usklajuje aktivnost, ki so načrtovane in potrebne za preprečevanje širjenja CORONA-19. Civilna zaščita sodeluje s službami in ustanovami, ki v teh časih izvajajo za  občane in lokalno skupnost nujno potrebne storitve.

Še vedno je od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro aktivirana telefonska številka 051 609 392 – za nujno oskrbo onemoglih starejših v samo izolaciji.

V Mestni občini Koper izvajanje aktivnosti in ukrepov na lokalni ravni koordinira krizna skupina, ki  jo koordinira direktorica občinske uprave,  vodi pa župan. Krizna skupina dnevno spremlja izvajanje ukrepov in omejitev za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Na podlagi sklepa poveljnika CZ RS je aktiviran tudi občinski načrt zaščite in reševanja,  s katerim je aktiviran občinski štab CZ v operativni sestavi. Občina vse pomembne informacije za občane objavlja na svoji spletni strani: https://www.koper.si/sl/splosne-informacije/

Mestna občina Koper je v času epidemije omejila poslovanje občinske uprave. Ta sicer deluje, vendar veljajo omejitve glede sprejemanja strank, večji del poslovanja pa opravlja elektronsko. Občanke in občani ter drugi uporabniki lahko v času uradnih ur pokličejo na telefonsko številko 05/66-46-100 (centrala) oziroma na druge številke posameznih uradov oziroma služb ali pošljejo elektronsko sporočilo na obcina@koper.si .

Občina zagotavlja nepretrgano izvajanje socialnovarstvenih programov, njihov obseg v času epidemije pa je še okrepila. Ogroženim in ranljivim občanom se zagotavlja nakup in dostavo živil oziroma zdravil. Občanke in občani lahko dostavo toplih obrokov, pomoč na domu, varovanje na daljavo, nujno dostavo hrane, higienskih pripomočkov in zdravil ter prevoz starejših oseb obrnejo na Gerontološki center Koper (Program Vitica) na številki 030/710-007. Osnovne šole na območju Mestne občine Koper pripravljajo tople obroke za učence vseh razredov, ki si to želijo. Priprava toplega obroka je za učence, ki so po odločbi centra za socialno delo upravičeni do subvencioniranega kosila, brezplačna.

Na voljo je več številk za psihosocialno pomoč: 070 550 704 ali 05 66 21 830 – Slovensko nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara (OZARA); 05 662 14 84 – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Šentmar Koper (ŠENT) in 031 388 591 – Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper (SCOMS).

Mestna občina Koper tesno sodeluje z zdravstvenimi ustanovami (ZD Koper in SB Izola), izvajalci socialnovarstvenih programov (CSD, RKS,..) ter domovi za starejše občane (ODU Koper) ter v primeru potreb zagotavlja pomoč prostovoljcev pri izvajanju nalog in ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Trenutno zagotavljajo pomoč RKS OZ Koper in RKS OZ Piran pri ODU Koper (12 prostovoljcev) in PGD Hrvatini, PGD Krkavče in Društvo tabornikov Kost pri ZD Koper (4 prostovoljci). Vzpostavljena je evidenca prostovoljcev CZ, ki  so pripravljeni pomagati v primeru potrebe.

V občini pozorno spremljajo stanje epidemije nalezljive bolezni Covid-19.  Trenutno se stanje še ni stabiliziralo. Dodatni omejitveni ukrepi na lokalni ravni niso bili sprejeti. Javni prevozi se opravljajo skladno z ukrepi in omejitvami odlokov Vlade RS. Negospodarske dejavnosti (javni zavodi) se izvajajo skladno s predpisanimi omejitvami.

V občini Piran so se občinske službe, Civilna zaščita, Center za socialno delo, Rdeči križ, JP Okolje Piran, Redarstvo in policija, skupaj z vrtci, šolami, krajevnimi skupnostmi, predstavniki zdravstvenih in socialnovarstvenih programov ter drugimi skupno odzvali na izzive, ki jih je postavila epidemija.

Organizirano je nujno varstvo otrok. Za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih se na več lokacijah organizira in izvaja tedensko testiranje na virus SARS-CoV2. Zagotovljeni so topli obroki v času šolanja na daljavo, tudi za dijake.

Socialnovarstveno storitev Pomoč na domu, zagotavljajo 110 uporabnikom, vključno s pripravo toplih obrokov. Trenutno nihče od uporabnikov nima potrjene okužbe. Do sedaj je imelo 6 uporabnikov potrjeno okužbo. Od socialnih oskrbovalk  sta dve preboleli virus, obe sta se že vrnili na delo. Zaradi pomanjkanja kadra novih uporabnikov ne morejo vključevati in občasno skrajšujejo, oziroma odpovedujejo dogovorjene storitve. Delavke vsakih 14 dni napotujejo na testiranje v ZD Lucija.

Potekajo nujni brezplačni prevozi za starejše preko programa Prostofer. Za najbolj ranljive občane v času epidemije se zagotavlja nujne obroke, za brezdomne osebe pa  zagotavljajo  tudi sanitarije in nemoten dostop do pitne vode.

Dnevni center Školjka Piran deluje in je na voljo uporabnikom, ki nujno potrebujejo dnevno varstvo in pomoč pri negi, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje okužb.

Program Kažun Piran izvaja svojo dejavnost v omejenem obsegu: individualni stik, predaja pomoči v obliki nujnih obrokov, ki jo zagotavlja Občina Piran, nujna oskrba na terenu, celostna podpora uporabnikom zavetišča. Pomoč brezdomnim se zagotavlja tudi na terenu. Okužb med uporabniki in zaposlenimi ne beležijo.

Skupaj s strokovnimi službami skrbijo za to, da so občani deležni vseh rednih oblik pomoči ter jih o vseh oblikah pomoči informirajo preko telefonske številke Centra za socialno delo. Poleg tega za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 občanom zagotavljajo izredno denarno pomoč, prav tako pa pomoč gospodarstvu za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Dnevno se spremlja stanje v Centru za starejše občane Lucija kot redna PCR testiranja v ZD Lucija.

V drugem valu se je pomoč našega RK še okrepila v smeri podpore in pomoči zdravstvenim in socialnim ustanovam. V pomoč lokalnemu prebivalstvu je na terenu delovalo 25 prostovoljcev Rdečega križa, saj so se potrebe najranljivejših skupin občanov, starejših, bolnih, invalidnih, socialno ogroženih posameznikov in družin, povečale za 10-15 % v primerjavi s I. valom epidemije (kar znaša med 400-500 uporabnikov mesečno). Najpogostejše oblike pomoči so bile v obliki prehranskih paketov, oblačil in obutve, pohištva, bele tehnike, razkužil, zaščitnih mask. V zadnjem tromesečju je vrednost nudene pomoči v okviru delovanja Rdečega križa ocenjena na 25.000 eur.

Nudena je bila tudi psihosocialno pomoč prebivalcem v obliki telefonskih razbremenilnih razgovorov, veliko manj pa v obliki osebnih razgovorov.

Razen ustaljenega izvajanja pomoči ranljivim skupinam na terenu (pomoč pri dostavi pomoči RK, nakupu živil iz trgovine in lekarne, družabništvo ), so 4 prostovoljci RK dva meseca pomagali v Splošni bolnišnici Izola, krajši čas pa tudi v Domu starejših v Izoli in Domu starejših v Sežani, in sicer kot bolničarji. Od srede januarja 2021 nudi 5 prostovoljcev bolničarjev pomoč v Domu starejših na Markovcu.

Izvedene so bile tudi krvodajalske akcije, skladno z zdravstvenimi omejitvami in priporočili NIJZ.

Policisti  PP  Piran  so vsakodnevno  skladno  z  veljavnimi odloki Vlade RS opravljali nadzor na območju celotne Občine Piran, s poudarkom na krajih, kjer je bilo pričakovati večjo frekvenco populacije in v okolici gostinskih lokalov. Policija je v januarju zaznala 64 kršitev Odloka, povečini v povezavi s kršitvijo prehajanja občinskih meja, od oktobra do konca januarja pa skupno 160 kršitev v Občini Piran.

Občinski redarji so tudi v mesecu januarju poleg rednih nalog  izvajali nadzor upoštevanja vladnih odlokov, predvsem glede  zbiranja, varnostne  razdalje, neupravičenega prehajanja občinskih meja  ter nošenja zaščitnih mask. Ob nadzorih ni bilo ugotovljenih večjih kršitev. Najpogostejše kršitve so bile občasno zbiranje pred določenimi lokali, ki nudijo prevzem hrane in pijače, ter nepravilna raba ali neuporaba zaščitne maske. Med nadzori splošnega prometa glede morebitnih kršitev neupravičenega prehajanja občinskih meja, pa kršitev ni bilo ugotovljenih.

Kontaktne številke  za osebe v socialni stiski:
05 671 12 300 – CSD Piran
Ob negotovosti in duševni stiski lahko pokličejo:
040 775 106 – psihologinja v ZD Piran
040 457 430 – dodatna psihološka podpora – v okviru RK Piran
070 550 704 in 05 66 21 830  – pomoč v primeru tesnobe – Ozara Slovenija
030 924 599 – Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč
Zagotavljanje materialne pomoči za socialno ogrožene
05 671 26 40 – Rdeč križ Piran

V občini Ankaran Krizni štab za soočanje z epidemijo COVID-19 pod vodstvom župana dnevno spremlja izvajanje ukrepov ter koordinira aktivnosti, vezane na zajezitev epidemije COVID 19. Veliko energije je usmerjene v obveščanje občanov, ki poteka preko izrednega glasila Varujmo zdravje, koronavirus obvestil ter dnevnih objav na spletni strani Občine Ankaran. V občini poteka organizirano nujno varstvo otrok, razkuževanje javnih površin, izvajanje nadzora nad odloki Vlade RS o prepovedi zbiranja ljudi, prehajanja občinskih mej ter obveznega nošenja zaščitnih mask, pomoč starejšim občanom, kroničnim bolnikom in drugim osebam, ki bi potrebovale pomoč, predvsem na področju oskrbe z zdravili, živili in drugimi osnovnimi potrebščinami. Organizirani so tudi prevozi ranljivih skupin (starostniki, otroci),  brezplačni topli obroki za učence in dijake, ki imajo subvencionirano prehrano, ter možnost plačljivega toplega obroka za vse ostale občane. V občini deluje mreža prostovoljcev za zagotovitev računalniške podpore in opreme za vse otroke, ki jo potrebujejo. Konec decembra ter ponovno 22. januarja, pred delnim odprtjem šol in vrtcev, je bilo organizirano brezplačno množično testiranje na COVID-19 s hitrimi antigenskimi testi. S testiranji se bo nadaljevalo tudi v bodoče saj slednje, poleg cepljenja, najbolj prispeva k omejitvi epidemije.

Občine v Obalni regiji tesno sodelujejo z vsemi pristojnimi organizacijami (ZD, CSD, RK, NIJZ,…).
Vzpostavljeno imajo tudi svojo mrežo prostovoljcev, ki  se jih lahko vključi v izvajanje nalog in ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni covid-19, v kolikor bi se izkazala potreba.

Občine vse aktualne informacije, vezane na epidemijo,  objavljajo na svojih spletnih straneh, preko družbenih omrežij in lokalnih medijev.

Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah občin.

Kontaktne številke:

MESTNA OBČINA KOPER:          05/66 46 100
OBČINA PIRAN:                          05/67 10 300
OBČINA IZOLA :                       05/66 00 100
OBČINA ANKARAN:                    05/66 53 000

Nazaj na seznam novic
Arhiv novic
KOLEDAR
< september 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

NOVO NA PORTALU

27. september 2021
Tedenski program od 27. 9. do 1. 10. 2021

PONEDELJEK, 27. 9. 2021 7.30 – 8.30: Jutranja telovadba ...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!