Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

9. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa za brezdomce z možnostjo nastanitve v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana Občine Izola št. 410-271-19 z dne 21.11.2019
Veljati začne: 9. 12. 2019
9. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, sklep Župana št. 410-267/19 z dne 21.11.2019
Veljati začne: 9. 12. 2019
9. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10. 12. 2019
9. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalne zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc
193004.doc Besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10. 12. 2019
9. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 10. 12. 2019
9. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 30/2019
CENIK in režim parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju občine Izola
Vrsta predpisa: CENIK
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 24. 12. 2019
2. 12. 2019, E-Uradne objave občine Izola 29/2019
SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Veljati začne: 3. 12. 2019
25. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 28/2019
JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Veljati začne: 25. 11. 2019
22. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 27/2019
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojneganačrtovanja in postopkih za pripravo predloga drž. Pr.in pr.samoupravnih lok. sk., 56. člen Statuta OI, 121, člen Poslovnika OS OI
Veljati začne: 22. 11. 2019
18. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 26/2019
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2019
Veljati začne: 19. 11. 2019
15. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 25/2019
SKLEP o nadomestnih volitvah za člane Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 32. in 41. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 11. 11. 2019
15. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 25/2019
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za nadomestne volitve pripradnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, ki bodo 2.2.2020
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 109. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 11. 11. 2019
11. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 24/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 5. člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola, Pravilnik o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola, Sklep o financiranju LPŠ 2020
Veljati začne: 11. 11. 2019
11. 11. 2019, E-Uradne objave občine Izola 24/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2020
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednostenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24/a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP Izola
Veljati začne: 11. 11. 2019
28. 10. 2019, E-Uradne objave občine Izola 23/2019
ODLOK o občinskem pristanišču Izola (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.a in 119.b člen Poslovnika Oblinskega sveta
Veljati začne: 12. 11. 2019
23. 9. 2019, E-Uradne objave občine Izola 22/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. odstavek 61. člena in 7. odstavek 96.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 8. 10. 2019
17. 9. 2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2019, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020, Sklep župana Občine Izola z dne 2.9.2019
Veljati začne: 17. 9. 2019
17. 9. 2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o potrditvi Sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131.člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 9. 2019
17. 9. 2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2715 4748, ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil ID znak: 2715 4748/1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 9. 2019
17. 9. 2019, E-Uradne objave občine Izola 21/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah z ID znaki: parcela 2626 1391/15, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1392/6 in parcela 2626 1392/7
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 9. 2019
19. 8. 2019, E-Uradne objave občine Izola 20/2019
OBVESTILO o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 16.člen Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020
Veljati začne: 19. 8. 2019
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
SKLEP o razporeditvi tekočih presežkov JVIZ OŠ Vojke Šmuc Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Vojke Šmuc
Veljati začne: 30. 7. 2019
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 14. člen Zakona o spodbujanju turizma
Veljati začne: 13. 8. 2019
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9.člen Zakona o financiranju občin, 244. člen Zakona o urejanju prostora, 65. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 8. 2019
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
PRAVILNIK o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30. 7. 2019
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 115. člen, prvi odstavek 119. člena, tretji odstavek 268. člena Zakona o urejanju prostora, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 13. 8. 2019
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/2019
SKLEP o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN CMI vzhod, območje A1
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 30. 7. 2019
22. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 18/2019
SKLEP o ceniku parkirišč
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 1. in 2. točka 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Izola
Veljati začne: 6. 8. 2019
15. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 17/2019
PRAVILNIK o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
200601.doc spr. in dop. UO 6/20
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 7. 2019
Povezani predpisi:
16. 3. 2020, E-Uradne objave občine Izola 6/6
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 17. 3. 2020

15. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 17/2019
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in cene za ravnanje s komunalnimi odpadki
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 7. 2019
15. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 17/2019
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2629 1665/4
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 7. 2019
12. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 16/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. in 8. člen Zakona o zavodih, 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 7. 2019
12. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 16/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 17. člen Zakona o prekrških, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 7. 2019
12. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 16/2019
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 32. člen Pomorskega zakonika, 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 7. 2019
8. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 15/2019
SKLEP o imenovanju novega uredniškega odbora Bobniča - La Crida
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 67.člen Zakona o lokalni samoupravi, 56. člen Statuta Občine Izola, 8. in 10. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič - La Crida
Veljati začne: 8. 7. 2019
21. 6. 2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za lei 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI za leto 2019
Veljati začne: 22. 6. 2019
21. 6. 2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
PRAVILNIK o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine Izola v povezavi s 24. členom Zakona o kmetijstvu
Veljati začne: 22. 6. 2019
21. 6. 2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov JVIZ OŠ Livade Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Livade Izola
Veljati začne: 22. 6. 2019
21. 6. 2019, E-Uradne objave občine Izola 14/2019
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov JZ MK Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 12. in 30. člen Odloka o ustanovitvi JZ MK Izola
Veljati začne: 22. 6. 2019
3. 6. 2019, E-Uradne objave občine Izola 13/2019
JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 87.člen Stanovanjskega zakona, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot
Veljati začne: 3. 6. 2019

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!