Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

23. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 23. in 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 7. 2018
23. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
RAZPIS rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS
Pravna podlaga: 110. in 111. člen Zakona o lokalnih volitvah, 18. in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 23. 7. 2018
16. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 13/2018
ODLOK o rebalansu proračuna Občine izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola, Odlok o proračunu OI za leto 2018, Odlok o spr. Proračuna OI 2018
Veljati začne: 17. 7. 2018
4. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 12/2018
PRAVILNIK o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
181201.doc osnovno besedilo Pravilnika
202102.doc Sprem. UO 21/20
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Zakon o športu, Izvedbeni načrt Resolucija o nazionalnem programu športa v RS, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 19. 7. 2018
Povezani predpisi:
30. 11. 2020, E-Uradne objave občine Izola 21/21
PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola
202102.doc besedilo Pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS 2014-2023, Izvedbeni načrt Resolucija o nacionalnem programu športa v RS, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1. 12. 2020

27. 6. 2018, E-Uradne objave občine Izola 11/2018
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2018 (pomoč po pravilu "de minimis")
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Proračun Občine Izola za leto 2018, Uredba Komisije (EU) št. 717/2014, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola, sklep Župana št. 410-147/2018
Veljati začne: 27. 6. 2018
18. 6. 2018, E-Uradne objave občine Izola 10/2018
ODLOK o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 16.člen Zakona o športu, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 3. 7. 2018
11. 6. 2018, E-Uradne objave občine Izola 9/2018
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 29. in 36. člen Zakona o lokalni samoupravi, 35. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 26. 6. 2018
11. 6. 2018, E-Uradne objave občine Izola 9/2018
ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 49. člen Zakona o javnih financah, 37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12. 6. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje "OPREMA" v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. odstavek 61.člena, 7. odst. 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14. 6. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "Kredo" v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN Kredo)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IPA 7 v planski celoti T 1/1 (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN IPA 7)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta "Belvederske terase" (skrajšano: sklep o pripravi OPPN Belvederske terase)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56.člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Simonov zaliv, "razgled na Simonov zaliv" v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN RAZGLED NA SIMONOV ZALIV)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju in 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. člen Statuta Mestne Občine Koper, 56. člen Statuta Občine Izola, 31. člen Statuta Občine Piran, Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
Opombe: sprejeli tudi Župan MKI in Občine Piran
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta "ADRIACTIVE - ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. člen Statuta Mestne Občine Koper, 56. člen Statuta Občine Izola, 31. člen Statuta Občine Piran, Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta "ADRIACTIVE - ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES"
Opombe: sprejela tudi Župan MKI in Občine Piran
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta "Športno vodni park Pradisjol"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42.člen Statuta mestne Občine Koper, 56. člen Statuta Občine Izola, 31. člen Statuta Občine Piran, Dogovor o pripravi regionalenga prostorskega načrta "Športno vodni park Pradisjol
Opombe: sprejela tudi Župan MKI in Občine Piran
Veljati začne: 31. 5. 2018
30. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola - Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
Veljati začne: 31. 5. 2018
21. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 7/2018
ODLOK o spremambah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o zavodih, 97. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6. 6. 2018
21. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 7/2018
SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Mehano-Stavbenik (za ureditvena območja I 5/7, 5/10 ter delno I 5/6, I 5/8, I 5/9)
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 23. 5. 2018
21. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 7/2018
URADNI POPRAVEK Sklepa o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper-Izola, št. 3505-30/2017
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30. 11. -0001
14. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 6/2018
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno območje Industrijske cone v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi SD OPPN CMI-vzhod)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 15. 5. 2018
14. 5. 2018, E-Uradne objave občine Izola 6/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. člen Statuta mestne Občine KP, 56. člen Statuta Občine Izola, Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper - Izola med MOK in OI
Veljati začne: 15. 5. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2018, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola, priglašena shema državne pomoči št. M001-5874190-2017 (Ministrstvo za finance)
Veljati začne: 16. 4. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o ureditvenem načrtu "Malija" (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta
Veljati začne: 1. 5. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
STATUT Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: 119. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 1. 5. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o gospodarskih javnih službah v občini Izola (UPB)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119 in 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 1. 5. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. (UPB)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119. in 119.b člen Poslovnika Občinksega sveta Občine Izola
Veljati začne: 1. 5. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 98. člen Zakona o javnih financah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16. 4. 2018
16. 4. 2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1. 5. 2018
12. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 4/2018
ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 149.člen Zakona o varstvu okolja, 3.,6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, , 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v OI, 30. in 101. člen Statuta OI
Veljati začne: 27. 3. 2018
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: 29. in 64. člen Zakona o lokalni samoupravi
Veljati začne: 20. 3. 2018
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
ODLOK o tržnem redu (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta OI, 119 in 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 20. 3. 2018
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 20. 3. 2018
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola - comune di Isola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 2. odstavek 83.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6. 3. 2018
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah v Mandraču in v e-uradnih objavah za leto 2013
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30. 11. -0001
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objavljenih aktov v e-uradnih objavah za leto 2014
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30. 11. -0001
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objalvjenih aktov v e-uradnih objavah za leto 2015
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30. 11. -0001
5. 3. 2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objavljenih aktov v e-uradnih objavah za leto 2016
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30. 11. -0001
12. 2. 2018, E-Uradne objave občine Izola 2/2018
Dopolnitev in čistopis sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer v Izoli, zahodno območje (skrajšano: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN KHM - zahodno območje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13. 2. 2018
12. 2. 2018, E-Uradne objave občine Izola 2/2018
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2017
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30. 11. -0001

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!