Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javni natečaji in razpisi
20. oktobra 2021
Obvestilo o izbranem kandidatu

Obveščamo vas, da je bil v postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar – vodja Urada za splošne zadeve na Občini Izola, ki je bil 17. 8. 2021 javno objavljeno na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

15. oktobra 2021
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2022

Občina Izola na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24. a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2022, ki ga je župan sprejel dne 4. 10. 2021, objavlja  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2022.

Razpisni rok se zaključi 16. novembra 2021.

15. oktobra 2021
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2022

Občina Izola na podlagi 5. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Odloka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/18), Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 12/18 in 21/20) in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2022, št. 410-253/2021-1, ki ga je župan sprejel dne 4. 10. 2021, objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2022.

Razpisni rok se zaključi 16. novembra 2021.

12. oktobra 2021
Obvestilo o izbranem kandidatu

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za urbanizem v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola, ki je bil dne 17. avgusta 2021 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

29. septembra 2021
Javni natečaj za delovno mesto Občinski redar pripravnik v Medobčinskem redarstvu v Medobčinski upravi Istre

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Rok prijave: 11. 10. 2021
Datum objave: 29. 9. 2021

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
objavlja javni natečaj za zasedbo sedmih prostih uradniških delovnih mest:

OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK
v Medobčinskem redarstvu v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:
• najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
• državljanstvo Republike Slovenije,
• znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
• uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
• vozniški izpit B kategorije,
• zaželeno vozniški izpit A kategorije,
• zdravstvena sposobnost za delo občinskega redarja,
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge, ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (v nadaljevanju: MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran, v okviru Izpostave Koper, Izpostave Piran, Izpostave Izola in Izpostave Ankaran, obsegajo:
• usposabljanje za samostojno opravljanje nalog občinskega redarstva,
• strokovno usposabljanje za opravo preizkusa znanja,
• sodelovanje pri izvajanju nalog v medobčinskem operativnem centru,
• izvajanje drugih nalog s področja občinskega redarstva,
• opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:
1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 mesecev delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja srednje ravni aktivnega znanja slovenščine,
4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
5. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
6. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja vozniškega izpita B kategorije,
7. navedbo podatkov o izpolnjevanju zaželenega pogoja vozniškega izpita A kategorije (če ga kandidat ima),
8. izjavo o izpolnjevanju pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja,
9. izjavo kandidata, da:
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 9. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom (7 prostih mest) bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev in da uspešno opravi preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Občinski redar pripravnik opravljal v uradniškem nazivu Občinski redar III (V. karierni razred, XV. stopnja naziva).

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu MU Istra, na izpostavah oz. dislociranih enotah MU Istra, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo. Delo na delovnem mestu Občinski redar pripravnik je več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči), v gibljivem, nestalnem urniku.

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Občinski redar pripravnik« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

ŽUPAN
Aleš Bržan

29. septembra 2021
Javni natečaj za delovno mesto Inšpektor – za gradbene zadeve v Medobčinskem inšpektoratu, v Medobčinski upravi Istre

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Rok prijave: 11. 10. 2021
Datum objave: 29. 9. 2021

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest:

INŠPEKTOR – ZA GRADBENE ZADEVE
v Medobčinskem inšpektoratu, v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:
• najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
• najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
• državljanstvo Republike Slovenije,
• znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
• strokovni izpit za inšpektorja,
• opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
• vozniški izpit B kategorije,
• uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge, ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (v nadaljevanju: MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran, obsegajo:
• izvajanje najzahtevnejših inšpekcijskih normativno pravnih in analitičnih nalog s področja pristojnosti organizacijske enote, s poudarkom na gradbenih zadevah,
• vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji v skladu s pooblastili,
• samostojno vodenje in izdelava predpisanih evidenc iz delovnega področja organizacijske enote (npr. evidenca o izvedenih ukrepih, prekrškovnem postopku itd.),
• zbiranje, urejanje in pripravljanje podatkov za izdelavo poročil, gradiv, analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih strokovnih podlag iz delovnega področja organizacijske enote s poudarkom na gradbenih zadevah,
• vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o prekrških in drugimi predpisi iz pristojnosti organizacijske enote s poudarkom na gradbenih zadevah,
• izvajanje inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti organizacijske enote s poudarkom na gradbenih zadevah,
• vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja,
• izvajanje posebnih pooblastil in odgovornosti na področju inšpekcijskih nalog s poudarkom na gradbenih zadevah,
• sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna MU Istra, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
• sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi službami in policijo, drugimi organizacijskimi enotami MU Istra, drugimi organizacijskimi enotami občinskih uprav, organov občin, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja z delovnega področja organizacijske enote,
• sodelovanje v projektnih skupinah,
• svetovanje in pomoč vodji organizacijske enote,
• opravljanje drugih nalog iz svojega delovnega področja in po nalogu nadrejenih.

Delovno mesto Inšpektor – za gradbene zadeve obsega posebna pooblastila in odgovornosti po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:
1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
5. izjavo o izpolnjevanju strokovnega izpita za inšpektorja (v kolikor ga kandidat ima),
6. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
7. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
8. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja vozniškega izpita B kategorije,
9. izjavo kandidata, da:
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 9. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom (2 prosti mesti) bo po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Inšpektor – za gradbene zadeve opravljal v uradniškem nazivu Inšpektor III (II. karierni razred, VI. stopnja naziva).
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu MU Istra, na izpostavah oz. dislociranih enotah MU Istra, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo. Delo na delovnem mestu Inšpektor – za gradbene zadeve je občasno več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči).

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Inšpektor – za gradbene zadeve« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

ŽUPAN
Aleš Bržan

24. septembra 2021
Višji svetovalec za promet in komunalni razvoj

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

Objava dne 24. 9. 2021, rok prijave: 10 dni, do vključno 4. 10. 2021.

VIŠJI SVETOVALEC ZA PROMET IN KOMUNALNI RAZVOJ šifra DM C027010, številka DM 4320-09 v Uradu za komunalne dejavnosti in razvoj Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec za promet in komunalni razvoj« št.110-14/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

24. septembra 2021
Višji svetovalec za pravne in kadrovske zadeve

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

Objava dne 24. 9. 2021, rok prijave: 10 dni, do vključno 4. 10. 2021.

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE šifra DM C027010, številka DM 2700-03 v Službi za pravne in kadrovske zadeve Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec za pravne in kadrovske zadeve« št.110-13/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

24. septembra 2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola, objavljenega na spletni strani Občine Izola in portalu javnih naročil, Občina Izola, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola,

osebno: v glavno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, do petka, 15. 10. 2021 do 12.00 ure (pozor: urnik poslovanja glavne pisarne na ta dan) ali

po pošti s priporočeno pošiljko in ki bo označena s poštnim žigom do vključno petka, 15. 10. 2021, do konca dne.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Nina Ivančič Šavron, Urad za družbene dejavnosti, Občina Izola (tel. št. 05 66 00 322; elektronski naslov: nina.ivancic-savron@izola.si).

Na vprašanja glede razpisa bo koncedent odgovarjal samo preko portala javnih naročil, pod pogojem, da bodo zastavljena pravočasno.

17. septembra 2021
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN Šared)

Osnutek o Spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (v nadaljevanju: : spremembe in dopolnitve OPPN Šared) se javno razgrne v digitalni obliki na spletni strani Občine Izola: https://izola.si/, v rubriki https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/obvestila-o-javnih-razgrnitvah-in-javnih-obravnavah/ v času od 17. septembra 2021 do vključno 17. oktobra 2021.

Z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni Covid-19, bo gradivo razgrnjeno le v digitalni obliki, na spletni stani Občine Izola, njegova javna obravnava pa bo zagotovljena na elektronski način, in sicer tako, da bo v času javne razgrnitve objavljena video predstavitev gradiva. V sklopu te predstavitve bo zainteresirana javnost preko elektronskega obrazca, dne 6. oktobra 2021, in sicer med 8. in 18. uro, lahko podajala svoja vprašanja, na katera bo  pripravljavec oziroma izdelovalec akta odgovoril v najkrajšem možnem času ter odgovore objavil na spletu.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila,  v času javne razgrnitve, nudili tudi na uradu in sicer po predhodni najavi in z ustreznimi ukrepi za preprečitev širjenja bolezni Covid-19.

V času javne razgrnitve dokumenta lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na obrazcu »spremembe in dopolnitve OPPN Šared«, ki ga najdete na povezavi: https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/; na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si (v zadevo vpišite: Pripombe in predlogi »spremembe in dopolnitve OPPN Šared«,).

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek na objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

20. oktobra 2021
Vladni obisk zaobjel tudi Izolo

Vlada RS je včeraj obiskala Obalno-kraško regijo, ki jo sestavljajo občine sl...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!